ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienated

EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienated-, *alienated*, alienat, alienate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight my sister alienated everyone in her life.คืนนี้ น้องสาวของฉันมีความบาดหมางกับทุกคนในชีวิตของหล่อน There Might be Blood (2008)
Thanks to you I opened a new chapter in cultural exchanges with an alienated class.ต้องขอบคุณเคุณนะ ที่ให้บทเรียนใหม่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันแปลกประหลาดนั่นกับผม Episode #1.9 (2010)
His obsession with pop culture had always alienated him.ความหลงใหลใน Pop Culture ทำให้เขาแปลกแยกจากคนอื่น Critical Film Studies (2011)
Alienated everyone around him.ไม่มีใครสนใจใยดี Smokey and the Bandit (2011)
He feels alienated, victimized by the world.เขารู้สึกกีดกั้น เป็นเหยื่อของโลกนี้ Kill Shot (2011)
That money alienated me from everyone I cared about.เงินนี้ทำให้ฉันแตกแยกออกมาจากทุกคนที่ฉันแคร์ Monstrous Ball (2012)
She alienated her friends. She destroyed her relationships.เธอบาดหมางกับเพื่อนๆ เธอทำลายมิตรภาพ She's Come Undone (2013)
And, apparently, you alienated my favorite daughter, Gamora.และที่เห็นๆ ทำข้าผิดใจกับลูกคนโปรด กามอร่า Guardians of the Galaxy (2014)
You were an alienated teen and only Elizabeth Bennet understood you.คุณนะเป็นวัยรุ่นวิกลจริต และมีแต่อลิซาเบธ เบนเน็ตเท่านั้นที่เข้าใจคุณ (เรื่อง Pride Prejudice) Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alienatedHe felt alienated from society.
alienatedHis behavior alienated his friends.
alienatedHis coolness has alienated his friends.
alienatedHow long have you been alienated from your family?

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIENATED    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienated    (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪtɪd (ei1 l i@ n ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entfremdet; zweckentfremdet {adj} | entfremdeter; zweckentfremdeter | am entfremdetsten; am zweckentfremdetstenalienated | more alienated | most alienated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated [Add to Longdo]
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 alienated \alienated\ adj.
   1. 1 socially disoriented. we live in an age of rootless
    alienated people
 
   Syn: anomic, disoriented
     [WordNet 1.5]
 
   2. having become indifferent or hostile to one's peers or
    social group.
 
   Syn: estranged
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alienate \Al"ien*ate\ (-[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Alienated};
   p. pr. & vb. n. {Alienating}.]
   1. To convey or transfer to another, as title, property, or
    right; to part voluntarily with ownership of.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw, as the affections; to make indifferent of
    averse, where love or friendship before subsisted; to
    estrange; to wean; -- with from.
    [1913 Webster]
 
       The errors which . . . alienated a loyal gentry and
       priesthood from the House of Stuart. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The recollection of his former life is a dream that
       only the more alienates him from the realities of
       the present.             --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alienated
   adj 1: socially disoriented; "anomic loners musing over their
       fate"; "we live in an age of rootless alienated people"
       [syn: {alienated}, {anomic}, {disoriented}]
   2: caused to be unloved [syn: {alienated}, {estranged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top