ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inalienable

IH2 N EY1 L Y AH0 N AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inalienable-, *inalienable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inalienable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถโอนกันได้ (เนื่องจากกฎหมายบังคับ) (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ที่ยึดครองไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inalienable(อินเอล' เลียนะเบิล) adj. โอนกันไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้., See also: inalienability, inalienableness n. inalienably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inalienableไม่โอนให้กันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inalienable right๑. สิทธิที่จะแยกออกจากบุคคลมิได้๒. สิทธิที่จะโอนกันมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inalienable rightสิทธิที่ไม่โอนให้กันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inalienable rightสิทธิที่มิอาจทำให้เป็นอื่นได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... tothepreservation of those inalienable rights.ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานเหล่านั้น 24: Redemption (2008)
It is also the inalienable right of every citizen in the state of California to freely speak, write, and publish his sentiments on all subjects.และอีกอย่าง มันเป็นสิทธิ ของพลเมืองแคลิฟอร์เนียทุกคน ที่จะมีอิสระในการพูด เขียน และเผยแพร่ความคิด Red Letter Day (2013)
My God, it should be an inalienable right.เอาล่ะ ในระหว่างที่รีเวียร์นั้น The Midnight Ride (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INALIENABLE    IH2 N EY1 L Y AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inalienable    (j) ˌɪnˈɛɪlɪəʴnəbl (i2 n ei1 l i@ n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible, #22,417 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inalienable \In*al"ien*a*ble\, a. [Pref. in- not + alienable:
   cf. F. inali['e]nable.]
   Incapable of being alienated, surrendered, or transferred to
   another; not alienable; as, in inalienable birthright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inalienable
   adj 1: incapable of being repudiated or transferred to another;
       "endowed by their Creator with certain unalienable
       rights" [syn: {inalienable}, {unalienable}] [ant:
       {alienable}]
   2: not subject to forfeiture; "an unforfeitable right" [syn:
     {unforfeitable}, {inalienable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top