Search result for

ใจไม่สู้

(6 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจไม่สู้-, *ใจไม่สู้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ใจไม่สู้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ใจไม่สู้*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอดใจก. หมดกำลังใจไม่สู้ต่อไป.
ปอดลอยก. ใจไม่สู้ดีชักจะหวาด ๆ, ใช้ว่า ปอด ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because your sex drive is, like, shockingly underdeveloped.เรื่องที่ความอยากเซ็กซ์ของเธอ ประมาณตกใจไม่สู้ Dare (2009)
Did you lose your fight? Huh?เธอใจไม่สู้แล้วเหรอ หือ Sucker Punch (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top