หรือคุณหมายถึง confeß?
Search result for

confess

(105 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confess-, *confess*, confes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confess[VI] สารภาพผิด, Syn. admit, acknowledge
confess[VT] สารภาพผิด
confessor[N] ผู้สารภาพ
confess to[PHRV] สารภาพบาป (กับพระหรือพระเจ้า)
confess to[PHRV] ยอมรับผิด, Syn. admit to
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
confessional[ADJ] เกี่ยวกับการสารภาพผิด, See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confessedly-A. excludingly
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser

English-Thai: Nontri Dictionary
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessionการสารภาพ, คำสารภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession and avoidanceการภาคเสธ, การแบ่งรับแบ่งสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession of judgmentหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู cognovit actionem และ judgment by confession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession statementคำสารภาพว่าเป็นชู้ (โดยสามี), คำสารภาพว่ามีชู้ (โดยภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession, judgment byหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional literatureวรรณกรรมสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional poetryกวีนิพนธ์สารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confessionคำสารภาพ [TU Subject Heading]
Confession (Law)คำรับสารภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน Pret-a-Poor-J (2008)
He confessed... the jeweler.เขาสารภาพแล้ว... คนขายเพรชนั่น. Committed (2008)
And you're going to confess everything you've done,และคุณจะสารภาพ ทุกสิ่งที่คุณทำ Adverse Events (2008)
It's noble to want to confess.มันเป็นรางวัลของการสารภาพบาป Adverse Events (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)
When you confess adultery, things tend to go bad.เมื่อคุณยอมรับการเป็นผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะเลวลง The Itch (2008)
Just confess it.ก็แค่เปิดเผยทุถอย่าง Scandal Makers (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Torture them until they confess!-ทรมาณพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสารภาพ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Get the same confession from everyone else.ให้พวกมันทุกคนยอมรับสารภาพซะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If you want to confess, you should have gone to the Police Bureau.ถ้าเจ้าต้องการจะมอบตัว เจ้าก็น่าจะไปที่สถานีโบริวนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confessAccording to the papers, the man has finally confessed.
confessBut confessed freely, I am not the Christ.
confessConfess himself to be a spy.
confessHe confessed his crime frankly.
confessHe confessed his guilt.
confessHe confessed his sins to the priest.
confessHe confessed that he had broken the vase.
confessHe confessed that he had fallen in love with me.
confessHe confessed that he was guilty.
confessHe did not fail to confess,
confessHe may as well confess his crimes.
confessHe openly confessed his faults.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ยอมรับผิด[V] confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
รับ[V] confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
ล้างบาป[V] expiate sin, See also: confess one's mistake, Syn. ไถ่บาป, Ant. ทำบาป, Example: คริสต์ศาสนิกชนสามารถล้างบาปกับบาทหลวงได้, Thai definition: พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับการลบล้างบาปที่ทำไว้
เข้ารีต[V] become a Christian, See also: confess Christianity, profess Christianity, Example: เมื่อผมโตขึ้นผมเข้ารีตเป็นคริสต์ตามคุณพ่อของผม, Thai definition: เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น เช่น เปลี่ยนจากถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์
คำสารภาพ[N] confession, Example: คำสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของตำรวจมาก, Thai definition: ถ้อยคำ ข้อความ ที่พูดหรือเขียนเพื่อแสดงการยอมรับว่าได้กระทำผิดหรือเกี่ยวข้องในความผิด
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
สารภาพ[V] confess, See also: concede, profess, admit, Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ, Ant. ปฏิเสธ, Example: ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้, Thai definition: ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ให้การรับสารภาพ[v. exp.] (hai kān rap sāraphāp) EN: confess   
การสารภาพ[n.] (kān sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
การสารภาพบาป[n.] (kān sāraphāp bāp) FR: confession [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphāp rak) FR: confession amoureuse [f]
คำรับสารภาพ[n. exp.] (kham rap sāraphāp) EN: confession ; admission   
คำสารภาพ[n. exp.] (kham sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize   FR: se repentir ; se confesser
นับถือศาสนาอิสลาม[v. exp.] (naptheū sātsanā itsalām) FR: être de confession musulmane

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFESS    K AH0 N F EH1 S
CONFESSED    K AH0 N F EH1 S T
CONFESSES    K AH0 N F EH1 S AH0 Z
CONFESSING    K AH0 N F EH1 S IH0 NG
CONFESSION    K AH0 N F EH1 SH AH0 N
CONFESSIONS    K AH0 N F EH1 SH AH0 N Z
CONFESSIONAL    K AH0 N F EH1 SH AH0 N AH0 L
CONFESSIONALS    K AH0 N F EH1 SH AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confess    (v) (k @1 n f e1 s)
confessed    (v) (k @1 n f e1 s t)
confesses    (v) (k @1 n f e1 s i z)
confessor    (n) (k @1 n f e1 s @ r)
confessing    (v) (k @1 n f e1 s i ng)
confession    (n) (k @1 n f e1 sh @ n)
confessors    (n) (k @1 n f e1 s @ z)
confessedly    (a) (k @1 n f e1 s i d l ii)
confessions    (n) (k @1 n f e1 sh @ n z)
confessional    (n) (k @1 n f e1 sh @ n l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
コンフェッション[, konfesshon] (n) confession [Add to Longdo]
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por [Add to Longdo]
言い表す(P);言い表わす(P);言い現す;言表す[いいあらわす, iiarawasu] (v5s,vt) (1) to express (in words); (2) to confess; (P) [Add to Longdo]
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell [Add to Longdo]
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period) [Add to Longdo]
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date) [Add to Longdo]
告解[こっかい, kokkai] (n) confession [Add to Longdo]
告解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, ] confess without being pressed; make a confession without duress [Add to Longdo]
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent [Add to Longdo]
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, ] confession; to make clear one's position or intentions; to brag [Add to Longdo]
自白书[zì bái shū, ㄗˋ ㄅㄞˊ ㄕㄨ, / ] confession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confess \Con*fess"\, v. t. [imp. & p. p. {Confessed}; p. pr. &
   vb. n. {Confessing}.] [F. confesser, fr. L. confessus, p. p.
   of confiteri to confess; con- + fateri to confess; akin to
   fari to speak. See 2d {Ban}, {Fame}.]
   1. To make acknowledgment or avowal in a matter pertaining to
    one's self; to acknowledge, own, or admit, as a crime, a
    fault, a debt.
    [1913 Webster]
 
       And there confess
       Humbly our faults, and pardon beg.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I must confess I was most pleased with a beautiful
       prospect that none of them have mentioned.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To acknowledge faith in; to profess belief in.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever, therefore, shall confess me before men,
       him will I confess, also, before my Father which is
       in heaven.              --Matt. x. 32.
    [1913 Webster]
 
       For the Sadducees say that there is no resurrection,
       neither angel, nor spirit; but the Pharisees confess
       both.                 --Acts xxiii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. To admit as true; to assent to; to acknowledge, as after a
    previous doubt, denial, or concealment.
    [1913 Webster]
 
       I never gave it him. Send for him hither,
       And let him confess a truth.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As I confess it needs must be.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       As an actor confessed without rival to shine.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.)
    (a) To make known or acknowledge, as one's sins to a
      priest, in order to receive absolution; -- sometimes
      followed by the reflexive pronoun.
      [1913 Webster]
 
         Our beautiful votary took an opportunity of
         confessing herself to this celebrated father.
                          --Addison.
    (b) To hear or receive such confession; -- said of a
      priest.
      [1913 Webster]
 
         He . . . heard mass, and the prince, his son,
         with him, and the most part of his company were
         confessed.            --Ld. Berners.
      [1913 Webster]
 
   5. To disclose or reveal, as an effect discloses its cause;
    to prove; to attest.
    [1913 Webster]
 
       Tall thriving trees confessed the fruitful mold.
                          --Pope.
 
   Syn: Admit; grant; concede; avow; own; assent; recognize;
     prove; exhibit; attest.
 
   Usage: {To Confess}, {Acknowledge}, {Avow}. Acknowledge is
      opposed to conceal. We acknowledge what we feel must
      or ought to be made known. (See {Acknowledge}.) Avow
      is opposed to withhold. We avow when we make an open
      and public declaration, as against obloquy or
      opposition; as, to avow one's principles; to avow
      one's participation in some act. Confess is opposed to
      deny. We confess (in the ordinary sense of the word)
      what we feel to have been wrong; as, to confess one's
      errors or faults. We sometimes use confess and
      acknowledge when there is no admission of our being in
      the wrong; as, this, I confess, is my opinion; I
      acknowledge I have always thought so; but in these
      cases we mean simply to imply that others may perhaps
      think us in the wrong, and hence we use the words by
      way of deference to their opinions. It was in this way
      that the early Christians were led to use the Latin
      confiteor and confessio fidei to denote the public
      declaration of their faith in Christianity; and hence
      the corresponding use in English of the verb confess
      and the noun confession.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confess \Con*fess"\, v. i.
   1. To make confession; to disclose sins or faults, or the
    state of the conscience.
    [1913 Webster]
 
       Every tongue shall confess to God.  --Rom. xiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To acknowledge; to admit; to concede.
    [1913 Webster]
 
       But since
       (And I confess with right) you think me bound.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confess
   v 1: confess to a punishable or reprehensible deed, usually
      under pressure [syn: {confess}, {squeal}, {fink}]
   2: admit (to a wrongdoing); "She confessed that she had taken
     the money" [syn: {concede}, {profess}, {confess}]
   3: confess to God in the presence of a priest, as in the
     Catholic faith

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top