ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admittance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admittance-, *admittance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admittance(n) การอนุญาตให้เข้าได้, Syn. permission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ, การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance, access

English-Thai: Nontri Dictionary
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า, การยอมให้เข้า, การรับเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was refused admittance to this hospital on the basis of her race.รพ.ปฏิเสธที่จะรับเมียฉันไว้ โดยเหตุผลทางผิว Casualties of War (1989)
No admittance without a garage pass.โดยไม่ต้องเข้าอู่ซ่อมรถผ่าน Cars (2006)
Do you have the admittance form?มีใบยินยอมรึยัง Juno (2007)
No admittance here, that's it.ทำไมต้องรอใบสั่ง ? หรืออยากกลายเป็นศพ Gomorrah (2008)
Admittance to ward C is forbidden without the written consent and physical presence of both myself and Dr. Cawly.เป็นที่สำหรับผู้ป่วยที่อันตรายที่สุด ห้ามเข้าวอร์ดซีโดยไม่มีใบอนุญาติและ ต้องเข้าไปพร้อมกับผม และ ดร. Shutter Island (2010)
Tell Manager Choi to examine the hospital admittance records of gunshot victims.ให้ผู้จัดการชอยตรวจสอบบันทึกการรับ รักษาเหยื่ออาวุธปืนของโรงพยาบาล The Fugitive: Plan B (2010)
I still question his admittance here.มากกว่าอะไรทั้งหมด The Man Who Would Be King (2011)
I saw her name on the admittance chart.ผมเห็นชื่อเธออยู่ที่ชาร์ต Save the Date (2011)
Our admittance X-rays show that Hamilton's heart was damaged by the bullets.ตอนคนของเราเอ็กซเรย์พบว่าหัวใจของแฮมิลตัน โดนลูกกระสุนได้รับความเสียหาย Head Case (2011)
And as you are flunking each of your classes, you need class president on your transcript if you hope to gain admittance into college.และจากการที่เธอสอบตกทุกวิชา เธอจึงจำเป็นต้องมีตำแหน่งประธานนักเรียน บนใบรับรองการศึกษาเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Prom-asaurus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admittanceAdmittance to staff members only.
admittanceNo Admittance during the Performance.
admittanceNo admittance except on business.
admittanceWe gained admittance to the meeting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอนุญาตให้เข้า[kān anuyāt hai khao] (n, exp) EN: admittance  FR: droit d'entrée [ m ] ; admission [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
admittance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admittance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragungsfunktion { f }admittance function [Add to Longdo]
Zutritt { m } | Zutritte { pl } | jdm. den Zutritt verwehren (zu)admittance | admittances | to refuse someone admittance (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドミタンス[adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッタンス[adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n, n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
入学願書[にゅうがくがんしょ, nyuugakugansho] (n) application for admittance to a school [Add to Longdo]
入場お断り;入場を断り(ik)[にゅうじょうおことわり(入場お断り);にゅうじょうをことわり(入場を断り)(ik), nyuujouokotowari ( nyuujou o kotowari ); nyuujouwokotowari ( nyuujou wo kotowari )(] (exp) No Admittance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admittance \Ad*mit"tance\, n.
   1. The act of admitting.
    [1913 Webster]
 
   2. Permission to enter; the power or right of entrance; also,
    actual entrance; reception.
    [1913 Webster]
 
       To gain admittance into the house.  --South.
    [1913 Webster]
 
       He desires admittance to the king.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To give admittance to a thought of fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Concession; admission; allowance; as, the admittance of an
    argument. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. Admissibility. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. Law) The act of giving possession of a copyhold
    estate. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Admission; access; entrance; initiation.
 
   Usage: {Admittance}, {Admission}. These words are, to some
      extent, in a state of transition and change.
      Admittance is now chiefly confined to its primary
      sense of access into some locality or building. Thus
      we see on the doors of factories, shops, etc. "No
      admittance." Its secondary or moral sense, as
      "admittance to the church," is almost entirely laid
      aside. Admission has taken to itself the secondary or
      figurative senses; as, admission to the rights of
      citizenship; admission to the church; the admissions
      made by one of the parties in a dispute. And even when
      used in its primary sense, it is not identical with
      admittance. Thus, we speak of admission into a
      country, territory, and other larger localities, etc.,
      where admittance could not be used. So, when we speak
      of admission to a concert or other public assembly,
      the meaning is not perhaps exactly that of admittance,
      viz., access within the walls of the building, but
      rather a reception into the audience, or access to the
      performances. But the lines of distinction on this
      subject are one definitely drawn.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admittance \Ad*mit"tance\, n. (Elec.)
   The reciprocal of impedance.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admittance
   n 1: the right to enter [syn: {entree}, {access}, {accession},
      {admission}, {admittance}]
   2: the act of admitting someone to enter; "the surgery was
     performed on his second admission to the clinic" [syn:
     {admission}, {admittance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top