Search result for

status quo

(31 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -status quo-, *status quo*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
status quo[N] สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status quo ante bellum (L.)สถานะเดิมก่อนสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
East High is a place where teachers encouraged us to break the status quo.อีสต์ไฮคือสถานที่ที่ครูสนับสนุนเราให้ทำสิ่งที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So freaking status quo.นั่นแม่งชิบหาย Dare (2009)
My office has made numerous phone calls to the White House, but it seems the President is just... too busy to meet with me face-to-face, too occupied keeping the status quo, business as usual.ที่ทำงานผมพยายามโทรไปที่ทำเนียบขาวไม่รู้ตั้งกี่รอง แต่ดูเหมือนว่าท่าน ปธน.จะ, ยุ่งเกินกว่าจะมีเวลามาเจอผม Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Don't take risks. Stick with the status quo, no drama.วันนี้ฉันมั่นใจ ว่าไม่เป็นไร หากจะยอมแพ้ The Night of the Comet (2009)
Back then prejudice was status quo♪ Back then prejudice was status quo ♪ Meet the Grandparents (2010)
Status quo.ยังอยู่ Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
You start messing with the status quo, there are some people who might not be exactly sanguine about that.นายเริ่มเข้าไปยุ่งกับสภาพเดิมที่เคยเป็นมา มีใครบางคน ที่อาจจะไม่ยินดี เท่าไหร่นักกับเรื่องนี้ Of Mouse and Man (2012)
And what I am doing with you is definitely messing with the status quo.แล้วอะไรที่ฉันทำกับคุณ ก็คงเข้าไปยุ่งกับสภาพดั้งเดิมอะไรนั่นแน่นอน Of Mouse and Man (2012)
I've never been much of a status quo kind of guy.ฉันไม่ได้เป็นพวก อนุรักษ์สภาพดั้งเดิมอะไรนั่นอยู่แล้ว Of Mouse and Man (2012)
Sadie Hawkins is a metaphor for empowerment, and not just for women, but for everyone who is sick and tired of the status quo."เซดี้ฮอคินส์" เปรียบเสมือนอำนาจ ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะ Sadie Hawkins (2013)
There are bad people out there who want to intimidate us, because we represent something very threatening to them, to the status quo.มีคนเลวที่ข่มขู่เรา... เพราะเราเป็นดั่งสิ่งที่คุกคามสถานะพวกเขา Pawn Sacrifice (2014)
Lillian: The city of Los Angeles is back to status quo.ลอสแองเจลิส กลับสู่สภาพเดิมแล้ว The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
status quoAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานะเดิม[n. exp.] (sathāna doēm) EN: status quo ante   
สถานภาพปัจจุบัน[n. exp.] (sathānnaphāp patjuban) EN: status quo   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
status quo    (n) - (s t ei2 t @ s - k w ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Status quo {m}; gegenwärtiger Zustand; Ausgangszustand {m} | vorheriger Standstatus quo | status quo ante [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
現状[げんじょう, genjou] (n,adj-no) present condition; existing state; status quo; (P) [Add to Longdo]
現状維持[げんじょういじ, genjouiji] (n) maintenance of the status quo [Add to Longdo]
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation [Add to Longdo]
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Status in quo \Sta"tus in` quo"\ (st[=a]"t[u^]s [i^]n` kw[=o]"),
 Status quo \Sta"tus quo"\ (st[=a]"t[u^]s kw[=o]").[L., state in
   which.]
   The state in which anything is already. The phrase is also
   used retrospectively, as when, on a treaty of peace, matters
   return to the status quo ante bellum, or are left in statu
   quo ante bellum, i.e., the state (or, in the state) before
   the war. The form status quo is in most common use.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 status quo
   n 1: the existing state of affairs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top