Search result for

อุ้งมือ

(6 entries)
(0.3223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ้งมือ-, *อุ้งมือ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้งมือ    [N] palm, Example: เขาจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อในอุ้งมือของฆาตกร, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ
อุ้งมือ    [N] control, Syn. อำนาจ, Example: ในไม่ช้าวงการค้าปลีกในเมืองไทยคงอยู่ในอุ้งมือของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างแน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palma manus; vola manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vola manus; palma manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm    [N] ฝ่ามือ, See also: อุ้งมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
paw(n) อุ้งมือ,อุ้งเท้าสัตว์

Are you satisfied with the result?

Go to Top