Search result for

ปาล์ม

(38 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปาล์ม-, *ปาล์ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาล์ม[N] palm, Syn. ต้นปาล์ม, Example: ผลไม้แนวใหม่ที่เริ่มมีในจังหวัดชุมพรก็มีอย่างทุเรียนหมอนทอง สวนปาล์ม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ต้นหรือไม้พุ่มในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาล์มน. ชื่อเรียกพืชในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ปาล์มขวด [ Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook] ปลูกเป็นไม้ประดับ, ปาล์มนํ้ามัน ( Elaeis guineensis Jacq.) ปลูกใช้ผลและเมล็ดทำนํ้ามัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oil palmปาล์มน้ำมัน [TU Subject Heading]
PalmPilot (Computer)ปาล์มไพลอท (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Palmsปาล์ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry, she passed away last night.- ต้นปาล์ม... . -อลิเซีย The Eye (2008)
Give me the napalm! - Nothing works!งั้นก็นาปาล์ม ใช้ไม่ได้สักอย่าง Death Race (2008)
Oil.. Smoke And napalm for defence.ปล่อยน้ำมันได้, พ่นควันได้, และนาปาล์มเอาไว้ป้องกันตัว Death Race (2008)
Shields trigger the napalm, oil and smoke.ส่วนโลห์จะทำให้ นาปาล์ม, น้ำมัน, และควันใช้งานได้ Death Race (2008)
Napalm won't fire!นาปาล์มยิงไม่ออก Death Race (2008)
No smoke, no oil... no napalm!ไม่มีควัน ไม่มีน้ำมัน ไม่มีนาปาล์ม Death Race (2008)
Unhook the napalm.ปลดที่ยึดนาปาล์มออก Death Race (2008)
Remember what happened to that napalm canister?จำที่เกิดขึ้นกับถังนาปาล์มได้ไหม Death Race (2008)
The difference is my country is not some fly speck in the middle of the caribbean.มันก็ต่างกันตรงที่ประเทศผม ไม่ใช่แค่ต้นปาล์มตามทะเลแคริบเบี้ยน Quantum of Solace (2008)
Palmer. What's up?ปาล์มเมอร์ว่าไง Burn After Reading (2008)
Palmer, with all due respect, what the fuck are you talking about?ปาล์มเมอร์ ด้วยความเคารพนะ คุณพูดเรื่องอะไรของคุณกันเนี่ย Burn After Reading (2008)
Palmer, what's up?ปาล์มเมอร์ ว่าไง Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาล์ม[n.] (pām) EN: palm   FR: palmier [m]
ปาล์มขวด [n. exp.] (pām khūat) EN: Royal palm ; Cuban royal palm   
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm   
ปาล์มจีบ [n. exp.] (pām jīp) EN: Vanuatu fan palm ; Palas payung   
ปาล์มชวา [n. exp.] (pām Chawā) EN: Anahaw palm ; Java palm   
ปาล์มน้ำมัน [n. exp.] (pām nāmman) EN: Oil palm ; African oil palm ; Macaw fat   
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm   
ปาล์มพัด [n. exp.] (pām phat) EN: Fiji fan palm   
ปาล์มสามทาง [n. exp.] (pām sām thāng) EN: Tree-sided palm ; Triangular palm ; Triangle palm   
ปาล์มหางจิ้งจอก [n. exp.] (pām hāng jingjøk) EN: Foxtail palm   

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
palmyra(แพลไม'ระ) n. ต้นปาล์มใบรูปพัดข
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top