Search result for

lady

(112 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lady-, *lady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lady[N] ท่านผู้หญิง, See also: คุณหญิง, คุณผู้หญิง
lady[N] สตรี, See also: ผู้หญิง, สุภาพสตรี
ladybug[N] แมลงเต่าทอง
ladylike[ADJ] เหมาะกับสุภาพสตรี, Syn. female, refined, well-bred
ladylove[N] หญิงคนรัก, Syn. girlfriend, lover
ladyship[N] ตำแหน่งท่านผู้หญิงหรือคุณหญิง
Lady Godiva[SL] ธนบัตร 5 ปอนด์, See also: แบงค์ 5 ปอนด์
lady-killer[N] ผู้ชายที่เป็นที่หลงใหลของหญิงสาว, Syn. philanderer, womanizer
lady-slipper[N] รองเท้านารี, See also: กล้วยไม้รองเท้านารี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lady(เล'ดี) n. สุภาพสตรี,หญิง,ผู้หญิง,ภรรยา, See also: ladyhood n. ดูlady ladyish adj. ดูlady, Syn. matron
lady's maidn. หญิงคนใช้สนิทของท่านผู้หญิง,นางสนองพระโอษฐ์
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก,เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n.,adj., Syn. philanderer
charlady(ชาร์'เลดี) n. หญิงปัดกวาดบ้าน,หญิง,คนใช้
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
malady(แมล'ละดี) n.โรค,ความเจ็บป่วย,ไข้เจ็บ
milady(มิเล'ดิ) n. หญิงสูงศักดิ์,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง.

English-Thai: Nontri Dictionary
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladylike(adj) เหมือนสุภาพสตรี,เหมาะกับสุภาพสตรี
ladyship(n) ตำแหน่งคุณหญิง,ตำแหน่งท่านผู้หญิง
charlady(n) หญิงทำงานบ้าน,หญิงรับใช้
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ladybugsด้วงเต่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lady in waiting (n) นางสนองพระโอษฐ์
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
Lady b.'s been outfoxed by a young foxเลดี้ บี ถูกกัดกลับ โดย หมาป่าตัวน้อย There Might be Blood (2008)
And a certain lady?แล้วก็ เลดี้ certain There Might be Blood (2008)
And throw in a shirley temple for the lady.และก็ขอแบบที่ผู้หญิงเขาไม่กินกัน Committed (2008)
So who are we following? See that lady up there?ดังนั้นใครคือคนที่เราต้องติดตาม เห็นผู้หญิงบนนั้นไหม? Not Cancer (2008)
the lady down at the other end of the barที่แม่เรือนลงที่อื่นๆท้ายของบาร์ Gas Pills (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
It does not look safe out there, my lady.ข้างนอกนั่นไม่ค่อยจะปลอดภัยหรอกนะ ท่านหญิง Destroy Malevolence (2008)
Hurrying, my lady. I'm not sure this is such a good idea.กำลังรีบอยู่ ท่านหญิง ข้าไม่คิดว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีซักเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)
My lady, I'm afraid I was right.ท่านหญิง เกรงว่าข้าจะพูดถูก Destroy Malevolence (2008)
Yeah,Dr. Marsh was a good lady.ใช่ ดร.มาร์ชเป็นผู้หญิงที่ดี And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lady"My lady is in her chamber," said the servant.
ladyHe robbed an old lady.
ladyHe took the liberty of writing to the lady.
ladyShe is a polished lady.
ladyThe lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.
ladyThere I met a very fascinating lady.
ladyThe old lady smiled at her granddaughter.
ladyThis is the lady I spoke of yesterday.
ladyThe lady has a graceful manner.
ladyLady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.
ladyThe thief disguised himself as an old lady.
ladyThe lady is over eighty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพสตรี[N] lady, Ant. สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
กุลสตรี[N] lady, See also: virtuous woman, noble lady, Example: เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่บ้านแม่เรือน[N] housewife, See also: lady of a house, Syn. คหปตานี, แม่เจ้าเรือน, Example: น้องสาวเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแม่บ้านแม่เรือนไม่น้อยไปกว่าพี่สาวเลย, Thai definition: คุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงในการจัดการงานบ้าน
คุณหญิง[N] Lady, Example: ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย, Thai definition: คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าลงมา
เลขา[N] secretary, See also: lady secretary, Syn. เลขานุการ, เลขานุการิณี, Example: พวกนักธุรกิจดังๆ มักจะมีเลขาสาวสวยส่วนตัวกันทุกคน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตามที่ผู้ใหญ่สั่ง
อิตถี[N] woman, See also: lady, female, Syn. สตรี, หญิง, ผู้หญิง
อิสตรี[N] woman, See also: lady, female, Syn. สตรี, ผู้หญิง, หญิง, Example: หล่อนชอบใส่เสื้อตัวโตๆ จึงทำให้มองไม่เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของอิสตรีในตัว
สายสมร[N] woman, See also: lady, Syn. กานดา, กัลยา, นงนุช, วนิดา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่รัก, นางผู้เป็นที่รัก
สุดา[N] woman, See also: lady, Syn. หญิงสาว, ผู้หญิง, Ant. ผู้ชาย, หนุ่ม, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทบริจาริกา[n.] (bātborijārikā) EN: lady-in-waiting   
จั๋งจีน [n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm   
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood   FR: petit maître [m] ; galant [m]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
กล้วยเล็บมือนาง[n. exp.] (klūay lepmeū (nāng)) EN: lady finger banana   
เลขา[n.] (lēkhā) EN: secretary ; lady secretary   FR: secrétaire [f]
เลขานุการิณี[n.] (lēkhānukārinī) EN: woman private secretary ; secretary ; lady secretary   FR: secrétaire particulière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LADY    L EY1 D IY0
LADY'S    L EY1 D IY0 Z
LADYBUG    L EY1 D IY0 B AH2 G
LADYBIRD    L EY1 D IY0 B ER2 D
LADYBUGS    L EY1 D IY0 B AH2 G Z
LADYLIKE    L EY1 D IY0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lady    (n) (l ei1 d ii)
ladybird    (n) (l ei1 d i b @@ d)
ladylike    (j) (l ei1 d i l ai k)
ladyship    (n) (l ei1 d i sh i p)
ladybirds    (n) (l ei1 d i b @@ d z)
ladyships    (n) (l ei1 d i sh i p s)
Lady-chapel    (n) - (l ei1 d i - ch a p l)
lady's-maid    (n) - (l ei1 d i z - m ei d)
lady-killer    (n) - (l ei1 d i - k i l @ r)
Lady-chapels    (n) - (l ei1 d i - ch a p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dame {f} | Damen {pl}lady | ladies [Add to Longdo]
Damenbesuch {m}lady visitor [Add to Longdo]
Gutsherrin {f}lady of the manor [Add to Longdo]
Löffelbiskuit {m} [cook.]lady fingers [Add to Longdo]
Diamantfasan {m} [ornith.]Lady Amherst's Pheasant [Add to Longdo]
Rossturako {m} [ornith.]Lady Ross's Turaco [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
ショッピングバッグレディー[, shoppingubagguredei-] (n) shopping bag lady [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二产妇[èr chǎn fù, ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] lady who has given birth twice [Add to Longdo]
夫人[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] lady; madam; Mrs. [Add to Longdo]
女士[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam [Add to Longdo]
瓢虫[piáo chóng, ㄆㄧㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ladybug; ladybird [Add to Longdo]
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, / ] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states) [Add to Longdo]
闺阁[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] lady's chamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lady \La"dy\, a.
   Belonging or becoming to a lady; ladylike.
   [1913 Webster] "Some lady trifles."      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lady \La"dy\ (l[=a]"d[y^]), n.; pl. {Ladies} (l[=a]"d[i^]z).
   [OE. ladi, l[ae]fdi, AS. hl[=ae]fdige, hl[=ae]fdie; AS.
   hl[=a]f loaf + a root of uncertain origin, possibly akin to
   E. dairy. See {Loaf}, and cf. {Lord}.]
   [1913 Webster]
   1. A woman who looks after the domestic affairs of a family;
    a mistress; the female head of a household.
    [1913 Webster]
 
       Agar, the handmaiden of Sara, whence comest thou,
       and whither goest thou? The which answered, Fro the
       face of Sara my lady.         --Wyclif (Gen.
                          xvi. 8.).
    [1913 Webster]
 
   2. A woman having proprietary rights or authority; mistress;
    -- a feminine correlative of lord. "Lord or lady of high
    degree." --Lowell.
    [1913 Webster]
 
       Of all these bounds, even from this line to this, .
       . .
       We make thee lady.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman to whom the particular homage of a knight was
    paid; a woman to whom one is devoted or bound; a
    sweetheart.
    [1913 Webster]
 
       The soldier here his wasted store supplies,
       And takes new valor from his lady's eyes. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   4. A woman of social distinction or position. In England, a
    title prefixed to the name of any woman whose husband is
    not of lower rank than a baron, or whose father was a
    nobleman not lower than an earl. The wife of a baronet or
    knight has the title of Lady by courtesy, but not by
    right.
    [1913 Webster]
 
   5. A woman of refined or gentle manners; a well-bred woman;
    -- the feminine correlative of {gentleman}.
    [1913 Webster]
 
   6. A wife; -- not now in approved usage. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence: Any woman; as, a lounge for ladies; a cleaning
    lady; also used in combination; as, saleslady.
    [PJC]
 
   8. (Zool.) The triturating apparatus in the stomach of a
    lobster; -- so called from a fancied resemblance to a
    seated female figure. It consists of calcareous plates.
    [1913 Webster]
 
   {Ladies' man}, a man who affects the society of ladies.
 
   {Lady altar}, an altar in a lady chapel. --Shipley.
 
   {Lady chapel}, a chapel dedicated to the Virgin Mary.
 
   {Lady court}, the court of a lady of the manor.
 
   {Lady crab} (Zool.), a handsomely spotted swimming crab
    ({Platyonichus ocellatus}) very common on the sandy shores
    of the Atlantic coast of the United States.
 
   {Lady fern}. (Bot.) See {Female fern}, under {Female}, and
    Illust. of {Fern}.
 
   {Lady in waiting}, a lady of the queen's household, appointed
    to wait upon or attend the queen.
 
   {Lady Mass}, a Mass said in honor of the Virgin Mary.
    --Shipley.
 
   {Lady of the manor}, a lady having jurisdiction of a manor;
    also, the wife of a manor lord.
 
   {Lady's maid}, a maidservant who dresses and waits upon a
    lady. --Thackeray.
 
   {Our Lady}, the Virgin Mary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lady
   n 1: a polite name for any woman; "a nice lady at the library
      helped me"
   2: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
     limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam}, {ma'am},
     {lady}, {gentlewoman}]
   3: a woman of the peerage in Britain [syn: {Lady}, {noblewoman},
     {peeress}] [ant: {Lord}, {noble}, {nobleman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top