ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุภาพสตรี

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุภาพสตรี-, *สุภาพสตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพสตรี[N] lady, Ant. สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภาพสตรีน. หญิงที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น ท่าทางเธอเรียบร้อยสมเป็นสุภาพสตรี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี Rebecca (1940)
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
The lady must have used an assumed name.สุภาพสตรีนั่นคงจะใช้ชื่อปลอม Rebecca (1940)
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
thank you, ladies and gentlemen.ขอบคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี The Blues Brothers (1980)
Ladies and gentlemen, may I present Mr. Boddy.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับ ผมขอแนะนำคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
Ladies and gentlemen,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Clue (1985)
Ladies and gentlemen, please. Please return to the study.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ได้โปรดเถอะ โปรดกลับไปที่ห้องหนังสือ Clue (1985)
Ladies and gentlemen, you all have one thing in common.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทุกท่านมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน Clue (1985)
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง Clue (1985)
Ladies and gentlemen, the police will be here in about 45 minutes.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตำรวจจะมาถึงที่นี่ในอีก 45 นาที Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen
lady(เล'ดี) n. สุภาพสตรี,หญิง,ผู้หญิง,ภรรยา, See also: ladyhood n. ดูlady ladyish adj. ดูlady, Syn. matron

English-Thai: Nontri Dictionary
feminist(n) ผู้นิยมให้มีสิทธิสตรีมากขึ้น,สุภาพสตรี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladylike(adj) เหมือนสุภาพสตรี,เหมาะกับสุภาพสตรี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top