Search result for

nobleman

(39 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobleman-, *nobleman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobleman[N] ขุนนาง, See also: ผู้ดี, Syn. aristocrat, peer, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen

English-Thai: Nontri Dictionary
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So unless your friend is a nobleman...หวังว่าเพื่อนของนายคงมีเชื้อสายขุนนางนะ Lancelot (2008)
He is... a nobleman.เขา... มีเชื้อสายขุนนาง Lancelot (2008)
You're not a nobleman, are you?คุณคงไม่ได้เป็นพวกขุนนางใช่ไหม? Lancelot (2008)
A nobleman?ขุนนาง? Lancelot (2008)
It was there that I caught the eye of a nobleman named Klaus.ในตอนนั้น ฉันก็ได้ไปเจอกับขุนนางคนหนึ่ง ชื่อคลาวซ์ Katerina (2010)
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน Gwaine (2010)
A girl of Gwen's standing could never consort with a nobleman.หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเช่นเกว็น ไม่มีทางได้ครองคู่กับบุรุษผู้สูงศักดิ์ Gwaine (2010)
Gentleman, today you've met a nobleman.สุภาพบุรุษทั้งหลาย,วันนี้พวกคุณได้มาเจอคุณชายเข้าให้แล้ว Episode #1.2 (2010)
You're not the only nobleman in my life, you know.ท่านไม่ใช่คนสูงศักดิ์คนเดียว ในชีวิตข้ารู้หรือไม่ The Wolf and the Lion (2011)
I'd call him half a nobleman.ข้าว่าเขา เป็นครึ่งคนสูงศักดิ์ The Wolf and the Lion (2011)
But she was a nobleman's daughter.แต่เธอก็ ลูกสาวขุนนางคน Blackwater (2012)
Will you tell me again about the French nobleman who bathed in the blood of children?คุณช่วยเล่าเรืองเกี่ยวกับขุนนางฝรั่งเศส คนที่อาบน้ำด้วยเลือดของเด็กๆ ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม The Method in the Madness (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ขุน[N] titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
ขุนนาง[N] nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBLEMAN    N OW1 B AH0 L M AH0 N
NOBLEMAN'S    N OW1 B AH0 L M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobleman    (n) (n ou1 b l m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adlige {m,f}; Adliger | Adligen {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Edelmann {m} | Edelmänner {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
ノーブルマン[, no-buruman] (n) nobleman [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
奥方[おくがた, okugata] (n) lady; nobleman's wife [Add to Longdo]
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin [Add to Longdo]
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman [Add to Longdo]
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox) [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady [Add to Longdo]
御前様[ごぜんさま, gozensama] (n) (1) (arch) (hon) (See 御前・ごぜん) person of high rank; nobleman; (2) wife of a nobleman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] nobleman; person of noble character, #10,137 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobleman \No"ble*man\, n.; pl. {Noblemen}.
   One of the nobility; a noble; a peer; one who enjoys rank
   above a commoner, either by virtue of birth, by office, or by
   patent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nobleman
   n 1: a titled peer of the realm [syn: {Lord}, {noble},
      {nobleman}] [ant: {Lady}, {noblewoman}, {peeress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top