ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gentlewoman

JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentlewoman-, *gentlewoman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen

English-Thai: Nontri Dictionary
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLEWOMAN    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentlewoman    (n) ʤˈɛntlwumən (jh e1 n t l w u m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentlewoman \Gen"tle*wom`an\, n.; pl. {Gentlewomen}.
   [1913 Webster]
   1. A woman of good family or of good breeding; a woman above
    the vulgar. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman who attends a lady of high rank. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gentlewoman
   n 1: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
      limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam},
      {ma'am}, {lady}, {gentlewoman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top