Search result for

electron

(135 entries)
(1.1195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electron-, *electron*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electron    [N] อิเล็กตรอน, See also: หน่วยเล็กที่สุดของอะตอม
electronic    [ADJ] เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, See also: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
electronics    [N] วิชาอิเล็กทรอนิกส์
electronegative    [ADJ] ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ, See also: ที่เป็นขั้วลบ
electronic mail    [N] ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail
electronic publishing    [N] การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
electronical appliance    [N] เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า), Syn. 000 0

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron beam therapyการบำบัดด้วยลำอิเล็กตรอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electron beam welding machineเครื่องเชื่อมด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron beam welding; EB weldingการเชื่อมด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron captureการจับยึดอิเล็กตรอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronarcosis; galvanonarcosisการทำสลบด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic bulletin boardกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic carburetted fuel systemระบบเชื้อเพลิงใช้คาร์บูเรเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronอิเลกตรอน
พาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมและโคจรอยู่รอบนิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าลบ  มีมวล 1/1840 เท่าของมวลอะตอมของไฮโดรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electron Acceleratorsเครื่องเร่งอีเลคตรอน [การแพทย์]
Electron Acceptorsตัวรับอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electron Affinityอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี [การแพทย์]
electron affinityอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี, พลังงานที่ปล่อยออกมาหรือรับเข้าไปเนื่องจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเกิดเป็นไอออน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electron Beam Alignmentการปรับลำแสงอิเล็กตรอนให้อยู่ในแนวตรง [การแพทย์]
Electron Captureการจับยึดอิเล็กตรอน, การสลายกัมมันตรังสีแบบหนึ่งของนิวไคลด์ โดยอิเล็กตรอนจากวงโคจรในสุด 1 ตัว ถูกจับยึดและรวมเข้ากับนิวเคลียส เกิดเป็นนิวไคลด์ชนิดใหม่ที่มีเลขมวลคงเดิม แต่มีเลขเชิงอะตอมลดลง 1 (ดู K-capture ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Electron Capture Detectorsเครื่องตรวจวัดแบบจับอิเล็กตรอน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electron(อีเลค'ทรอน) n. อิเล็คตรอนของอะตอม
electron gunขั้วลบในหลอดcathode-ray-tubeที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมา
electronicadj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส

English-Thai: Nontri Dictionary
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronOnce you get used to electronic media, you can no longer do without them.
electronAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
electronHe has no equal in the field of electronics.
electronClive wants to be an electronic engineer.
electronThe use of electronic computers is growing rapidly.
electronTherefore, we try to persuade people not to have cash, to have money electronically transferred.
electronIn recent years electronic computers have become increasingly important.
electronDo you have an electronic typewriter?
electronThere have been several new developments in electronics.
electronI don't understand electronics shoptalk.
electronJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
electronJapan is ahead of other advanced countries in electronics.
electronHe knows nothing about electronics.
electronHe entered the college to study electronics.
electronThe good thing about this electronic dictionary is that it's easy to carry.
electronTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
An electronic comic book?โอ พระเจ้าช่วย Big (1988)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
Streams of protons and electrons from the sun being deflected by the earth's magnetic field, causing a solar radiation storm.กระแสโปรตอน และอิเล็กตรอนจากดวงอาทิตย์ ถูกเบนโดยสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เกิดพายุสุริยะ AVP: Alien vs. Predator (2004)
If we gather electronic equipment, your cell phones, laptops,ถ้าเราหาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป Tabula Rasa (2004)
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย Tabula Rasa (2004)
E.V.P. stands for electronic voice phenomenon.E.V.P. หมายถึงปรากฏการณ์เสียงทางไฟฟ้า White Noise (2005)
It's electronic voice...- มันคือคลื่นเสียง... White Noise (2005)
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ Red Eye (2005)
It appears that the original electronic records have all been lost.อืม รู้สึกว่าบันทึกที่เป็นต้นฉบับ อีเล็กทรอนิคน่ะหายไปเกลี้ยงเลย. V for Vendetta (2005)
They all have electronic locks. You need a pass card to get through 'em.ล็อคด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ต้องใช้คีย์การ์ดผ่านเข้าไป The Key and the Clock (2006)
A further buy-in of 5 million can be made by electronic transfer.หรืออาจจะเพิ่มอีก 5 ล้าน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Casino Royale (2006)
It's not surveillance, paul. It's not electronic thermal imaging.I said expIain it to me, not taIk science. Deja Vu (2006)
He took electronic scores to a new level. It was groundbreaking.ไว้ผมจะทดสอบคุณทีหลัง The Holiday (2006)
Sir, we have been made aware, through electronic documents that you have been searching for a high-grade fuel commonly used to launch rockets.เรารับทราบเรื่องจากการส่ง ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิคส์... ...ที่คุณใช้ทำการค้นหา เชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อใช้ใน... ...การปล่อยจรวด The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    [N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
อิเล็กทรอนิกส์    [N] electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)
อิเล็กตรอน    [N] electron, Syn. อิเล็คตรอน, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัว โคจรโดยรอบ และมีประจุลบสมดุลกับประจุบวก, Thai definition: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอะตอมของธาตุทุกชนิด อนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าลบ มีมวล 9.1091 x 10-31 กิโลกรัม, Notes: (อังกฤษ)
ทางอิเล็กทรอนิกส์    [ADJ] electronic, Syn. ทางไฟฟ้า, Example: ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีบุ๊ก[n.] (ībuk) EN: e-book   FR: e-book [m] ; livre électronique [m]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
อิเล็กตรอน[n.] (ilektrøn) EN: electron   FR: électron [m]
อิเล็กทรอนิกส์[n.] (ilekthrønik) EN: electronics   FR: électronique [f]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
การจัดอิเล็กตรอน[n. exp.] (kān jat ilektrøn) EN: electron configuration   
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[n. exp.] (khā ilektrøn aēffinitī) EN: electron affinity   FR: affinité électronique [f]
ค่าอิเลกโตรเนกาติวิตี้[n. exp.] (khā ilēktrōnēkātiwitī) EN: electronegativity   FR: électronégativité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRON    AH0 L EH1 K T R AA0 N
ELECTRONS    AH0 L EH1 K T R AA0 N Z
ELECTRONIC    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K
ELECTRONICS    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICS'    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICALLY    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K AH0 L IY0
ELECTRONICALLY    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electron    (n) (i1 l e1 k t r o n)
electrons    (n) (i1 l e1 k t r o n z)
electronic    (j) (i2 l e k t r o1 n i k)
electronics    (n) (i2 l e k t r o1 n i k s)
electronically    (a) (i2 l e k t r o1 n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronenstrom {m}electron current [Add to Longdo]
Elektronenröhre {f}electron tube [Add to Longdo]
Elektronenstrahl {m}electron beam [Add to Longdo]
Elektronenemission {f}electron emission [Add to Longdo]
Elektronenbeschuss {m}electron bombardment [Add to Longdo]
Elektronenstrahlröhre {f}electron ray tube [Add to Longdo]
Elektronenbeweglichkeit {f}electron mobility [Add to Longdo]
Elektron {n} | Elektronen {pl}electron | electrons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
エレクトーン[, erekuto-n] (n) (1) Electone; (2) electronic organ [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空穴[kòng xué, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] electron hole [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron [Add to Longdo]
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, / ] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules) [Add to Longdo]
电子伏特[diàn zǐ fú tè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] electronvolt (eV) [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component [Add to Longdo]
电子元器件[diàn zǐ yuán qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component [Add to Longdo]
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics [Add to Longdo]
电子层[diàn zǐ céng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ, / ] electron shell (in the atom) [Add to Longdo]
电子层数[diàn zǐ céng shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] electron shell number (chem.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]
電算[でんさん, densan] electronic computation or computer [Add to Longdo]
電算機[でんさんき, densanki] electronic computer [Add to Longdo]
電子[でんし, denshi] electronic (a-no) [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lepton \lepton\ n. (Physics)
   an elementary particle that participates in weak interactions
   but does not participate in the strong interaction; it has a
   baryon number of 0. Some known leptons are the {electron},
   the {negative muon}, the {tau-minus particle}, and the
   neutrinos associated with each of these particles.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electron \E*lec"tron\, n. [NL., fr. Gr. 'h`lektron. See
   {Electric}.]
   1. Amber; also, the alloy of gold and silver, called
    {electrum}. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics & Chem.) one of the fundamental subatomic
    particles, having a negative charge and about one
    thousandth the mass of a hydrogen atom. The electron
    carries (or is) a natural unit of negative electricity,
    equal to 3.4 x 10^{-10} electrostatic units, and is
    classed by physicists as a {lepton}. Its mass is
    practically constant at the lesser speeds, but increases
    due to relativistic effects as the velocity approaches
    that of light. Electrons are all of one kind, so far as is
    known. Thus far, no structure has been detected within an
    electron, and it is probably one of the ultimate composite
    constituents of all matter. An atom or group of atoms from
    which an electron has been detached has a positive charge
    and is called a {cation}. Electrons are projected from the
    cathode of vacuum tubes (including television picture
    tubes) as {cathode rays} and from radioactive substances
    as the {beta rays}. Previously also referred to as
    {corpuscle}, an obsolete term. The motion of electrons
    through metallic conductors is observed as an electric
    current. A particle identical to the electron in mass and
    most other respects, but having a positive instead of a
    negative charge, is called a {positron}, or {antielectron}
    [Webster 1913 Suppl. +PJC] Electro-negative

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electron
   n 1: an elementary particle with negative charge [syn:
      {electron}, {negatron}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top