Search result for

electronics

(53 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronics-, *electronics*, electronic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electronics[N] วิชาอิเล็กทรอนิกส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [การแพทย์]
Electronics in crime preventionอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Electronics in transportationอิเล็กทรอนิกส์ในการขนส่ง [TU Subject Heading]
Electronics, Medicalอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Electronics, Medicalอีเล็คทรอนิคการแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They told me they were smuggling in electronics from South Korea.พวกเขาบอกผมว่า ของถูกลักลอบนำเข้ามา อุปกรณ์ไฟฟ้าจากเกาหลีใต้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ Peekaboo (2009)
A high-paying modeling job at Burbank's finest electronics store.ที่จะเป็นนางแบบค่าตัวสูง ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่\เยี่ยมในเบอร์แบงค์ต่างหากล่ะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
My job is a certified computer and electronics technician.งานผมคือตรวจสอบคอมพิวเตอร์และช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
He's just a computer and electronics technician.เขาฉลาด แต่เขาไม่ใช่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Electronics, oil, automobiles, distribution, and telecommunications.อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ยานยนต์ การกระจายสินค้า และโทรคมนาคม ตอนที่ 1 Episode #1.1 (2009)
You threw such a fit complaining about how you hated the furniture and electronics,เธอทำมาบ่นเรื่องไม่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกนั้น Episode #1.5 (2009)
Says electronics. A computer?เขียนว่าอิเล็กทอนิค คอมพิวเตอร์มั้ง? Chuck Versus the Predator (2009)
Parofsky was chief engineer at Micro-Circadian Electronics.พารอฟสกี้เป็นหัวหน้าวิศวกร ที่ไมโครเซอคาเดี้ยน อิเลคทรอนิคส์ Playing Cards with Coyote (2009)
I want you to know how grateful I am to all of you for, once again, making us the number one consumer electronics brand in the world!โกงนี่นา ดาร์วิน ทุกอย่างเข้าที่แล้ว นายเข้าถึงห้องทำงานแล้วใช่มั้ย G-Force (2009)
Whatever it was, it ravaged the hell out of the electronics.Whatever it was, it ravaged the hell out of the electronicsHot Tub Time Machine (2010)
...at Out of Town News and picked up that copy of Popular Electronics magazine with the MITS Altair kit on the cover..... ข่าวนอกเมืองแล้วก็หยิบนิยสาร PopularElectronicsขึ้นมา หน้าปกเป็นเครื่องคอมพ์รุ่นเก่าของมหาลัยMITS The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronicsHe entered the college to study electronics.
electronicsHe has no equal in the field of electronics.
electronicsHe knows nothing about electronics.
electronicsI don't understand electronics shoptalk.
electronicsJapan is ahead of other advanced countries in electronics.
electronicsThere have been several new developments in electronics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิเล็กทรอนิกส์[N] electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิเล็กทรอนิกส์[n.] (ilekthrønik) EN: electronics   FR: électronique [f]
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (khreūang ilekthrønik) EN: electronics   
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)   FR: NECTEC [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRONICS    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICS'    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electronics    (n) (i2 l e k t r o1 n i k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronikschrank {m}electronics cabinet [Add to Longdo]
Elektronik-Zange {f}electronics pliers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
エレクトロニクス[, erekutoronikusu] (n) electronics; (P) [Add to Longdo]
オプトエレクトロニクス[, oputoerekutoronikusu] (n) optoelectronics [Add to Longdo]
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
カーエレ[, ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics [Add to Longdo]
カーエレクトロニクス[, ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei [Add to Longdo]
クライオエレクトロニクス[, kuraioerekutoronikusu] (n) cryoelectronics [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics [Add to Longdo]
电子工业[diàn zǐ gōng yè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] electronics industry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronics \electronics\ n.
   1. the branch of physics that deals with the behavior of
    electrons. Electronics is primarily concerned with
    phenomena other than simple conduction, such as emission
    of electrons, storage of electrical charge, the effects of
    electrical fields on the conduction of electrons through a
    circuit, and amplification and manipulation of electric
    signals such as voltage or current by design of circuits.
    Electronics also encompasses the application of such
    fundamental principles to the construction of devices
    using the manipulation of electrons in their operation,
    known as {electronic devices}.
    [PJC]
 
   2. the branch of engineering concerned with design of devices
    using the principles of electronics, for practical
    purposes.
    [PJC]
 
   3. electronic devices generally, or the electronic circuits
    within an electronic device. The Russian harvesters are
    sturdily constructed, but their electronics are primitive.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electronics
   n 1: the branch of physics that deals with the emission and
      effects of electrons and with the use of electronic devices

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top