Search result for

email

(71 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -email-, *email*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
email addressที่อยู่อีเมล, ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can contact her by email or...เธออธิบายได้แน่ว่าอะไรผิดพลาด Wanted (2008)
I'm following up on my email.ผมกำลังตามเรื่องที่อีเมล์ไป Body of Lies (2008)
Yes, Mr. Bennet, I was just emailing you now.อ๋อครับ คุณ แบนเน็ต \ ผมพึ่งส่งเมล์ให้คุณครับ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
ALL RIGHT. EMAIL THEM AS SOON AS YOU CAN.โอเค ส่งเมลมาเดี๋ยวนี้เลย Zoe's Reprise (2009)
Bank accounts, tax records, emails, everything.บัญชีธนาคาร บันทึกภาษี อีเมล์ ทุกอย่าง Pleasure Is My Business (2009)
THERE ARE A FEW NAMES THAT SORT OF STICK OUT, SO I'M EMAILING YOU THOSE PHOTOS.และฉันก็เจอเหตุไฟไหม้ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ห่างออกไปประมาณ 300 ไมล์ House on Fire (2009)
- I emailed you 10 names.- เอ่อ ฉันส่งรายชื่อไปให้คุณ 10 ชื่อ A Shade of Gray (2009)
- Nate just sent me an email.เนทเพิ่งส่งอีเมลล์มา Remains of the J (2009)
I see you got the email I sent from Nate's account.ผมรู้ว่าคุณได้รับ e-mail ที่ผมส่งให้จากเมลของเนท Remains of the J (2009)
- I don't have one. Your fucking email address, then!ชั้นไม่มีค่ะ Everyone (2009)
There're tons of email too.มีเมลมาเป็นโขยงเลย Gokusen: The Movie (2009)
Stop emailing me.เลิกส่งอีเมลมาซะที Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emailEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
emailFrom tomorrow this email address will be invalid.
emailHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
emailI came to know the man who is now my husband through email; from an acquaintanceship started in that odd way before a month had passed we found ourselves resolving to get married.
emailI can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?
emailI don't know about the past but now we have faxes and emails.
emailIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
emailIn short, it is because the 'plan.doc' file I attached in the previous email was infected with a virus.
emailMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
emailPlease beware of fraudulent emails.
emailPlease send reports of mistypings and mistranslations to the below email address.
emailThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleūap) FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating   FR: émaillure [f]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over   FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
ลงยา[n.] (longyā) EN: enamel   FR: émail [m]
ลงยา[v.] (longyā) EN: enamel   FR: émailler
งานขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (ngān kheun bān mai) FR: pendaison de la crémaillère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMAIL    IY1 M EY0 L
EMAILS    IY1 M EY0 L Z
EMAILED    IY1 M EY0 L D
EMAILING    IY1 M EY0 L IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Email {f,n}; E-Mail {f,n}; E-Post {f} (kurz für Elektronische Post)email; e-mail (short for electronic mail) [Add to Longdo]
Emailgeschirr {n}enamel ware [Add to Longdo]
Emaille {f}; Email {f}; Schmelzglas {n}enamel [Add to Longdo]
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]
Emailmalerei {f}enamel [Add to Longdo]
emaillieren; glasieren; lackieren; in Email malen | emaillierend | emailliert | emaillierteto enamel | enamelling | enamels | enameled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email) [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
サブアド[, sabuado] (n) (1) (abbr) {comp} (See サブアドレス) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
サブアドレス[, sabuadoresu] (n) (1) {comp} (See サブアド) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スレッドタイトル[, sureddotaitoru] (n) title of a thread in email, news, etc. (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, / ] email (loan) [Add to Longdo]
电邮[diàn yóu, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] email [Add to Longdo]
电邮位置[diàn yóu wèi zhi, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] email address [Add to Longdo]
电邮地址[diàn yóu dì zhǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] email address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
メールソフト[めーるそふと, me-rusofuto] email software, email program, mail program [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\([=e]"m[^a]l`),
   n.
   electronic mail; a digitally encoded message sent from one
   computer to another through an electronic communications
   medium, especially by means of a computer network.
 
   Syn: electronic mail.
     [PJC] email
     E-mail

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\v. t. [imp. & p.
   p. {E-mailed}; p. pr. & vb. n. {E-mailing}.]
   to send (an e-mail message) to someone; as, I emailed the
   article to the editor; she emailed me her report.
 
   Syn: mail electronically.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 email
   n 1: (computer science) a system of world-wide electronic
      communication in which a computer user can compose a
      message at one terminal that can be regenerated at the
      recipient's terminal when the recipient logs in; "you
      cannot send packages by electronic mail" [syn: {electronic
      mail}, {e-mail}, {email}] [ant: {snail mail}]
   v 1: communicate electronically on the computer; "she e-mailed
      me the good news" [syn: {e-mail}, {email}, {netmail}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 email
  /ee'mayl/
 
   (also written ?e-mail? and ?E-mail?)
 
   1. n. Electronic mail automatically passed through computer networks and/or
   via modems over common-carrier lines. Contrast {snail-mail}, {paper-net},
   {voice-net}. See {network address}.
 
   2. vt. To send electronic mail.
 
   Oddly enough, the word emailed is actually listed in the OED; it means
   ?embossed (with a raised pattern) or perh. arranged in a net or open work?.
   A use from 1480 is given. The word is probably derived from French ?maill?
   (enameled) and related to Old French emmaille?re (network). A French
   correspondent tells us that in modern French, ?email? is a hard enamel
   obtained by heating special paints in a furnace; an ?emailleur? (no final
   e) is a craftsman who makes email (he generally paints some objects (like,
   say, jewelry) and cooks them in a furnace).
 
   There are numerous spelling variants of this word. In Internet traffic up
   to 1995, ?email? predominates, ?e-mail? runs a not-too-distant second, and
   ?E-mail? and ?Email? are a distant third and fourth.
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 email [emɑj]
   enamel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Email [eːmai] (n) , s.(f )
   email (short for electronic mail); enamel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top