Search result for

bib

(147 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bib-, *bib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bib[N] ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, See also: ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, ที่กันเปี้อน
bib[N] ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bib[N] ส่วนของผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมหน้าอก, Syn. apron
Bible[N] คัมภีร์ไบเบิ้ล, See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์, Syn. Holy Writ
biblio[PRF] หนังสือ
biblical[ADJ] เกี่ยวกับหรือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
bibulous[ADJ] ดื่มเหล้ามากเกินไป
bibliophile[N] คนรักหรือสะสมหนังสือ
bibliography[N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bib(บิบ) n. ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bible(ไบ'เบิล) n. พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: bible n. คัมภีร์ biblical adj. -Conf. bibles
biblical(บิบ'บิเคิล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์ศาสนาคริสต์, Syn. biblical
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliophile(บิบ'ลีอะฟิล,-ไฟล์) n. ผู้ชอบหนังสือ,ผู้ชอบสะสมหนังสือ, Syn. See also: bibliophilist,bibliophilism n. bibliophilistic adj. ชอบหนังสือ bibliophilic adj. ชอบหนังสือ, Syn. book lover
imbibe(อิมไบบฺ') vt. ดื่ม,ดูดซึม,สูบเข้า, See also: imbiber n. imbibition n., Syn. drink

English-Thai: Nontri Dictionary
bib(n) ผ้าเอี๊ยม
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
bibliographer(n) บรรณารักษ์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibleไบเบิล [TU Subject Heading]
Bible and literatureไบเบิลกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bible. N.T.ไบเบิล. พันธสัญญาใหม่ [TU Subject Heading]
Bible. O.T.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า [TU Subject Heading]
Bible. O.T. Exodus.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า. อพยพ. [TU Subject Heading]
Bible. O.T. Genesis.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า. ปฐมกาล. [TU Subject Heading]
Biblical teachingการสอนจากพระคัมภีร์ [TU Subject Heading]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
He was quoting the Hindu bible.เขาอ้างถึงไบเบิ้ลฮินดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My laws of intimacy are kind of like my Bible.กฎแห่งความสัมพันธ์ล้ำลึก เป็นเสมือนไบเบิลของผม The Love Guru (2008)
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
Either they want to sell me a Bible or I've just won $1,000,000.ถ้าไม่มาขายไบเบิล ก็คงเอารางวัลเงินล้านมาให้ WarGames: The Dead Code (2008)
- Is that your Bible?-นั่นเป็นพระคัมภร์ของเธอเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- No! My Bible is my Bible.-ไม่ค่ะพระคัมภีร์ของฉันก็คือพระคัมภีร์ของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's my mum's Boy Bible, and it told me how to get Robbie back.นี่เป็นตำราเข้าถึงชายหนุ่มของแม่ฉัน ฉันจะใช้แผนในนี้เอาร็อบบี้คืนมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Is this a Bible?ไบเบิ้ลหรอ Orphan (2009)
Jesus Freak brought a Bible to school today.ดูนี่สิเธอเอาไบเบิ้ลมาโรงเรียนวันนี้ Orphan (2009)
Christians called it the rapture, but the Mayans knew about it the Hopis, the I Ching the Bible, kind of...ชาวคริสต์เรียกว่าแร้พเจอร์ แต่ชาวมายาน รู้จักมัน ชนเผ่าฮ๊อพพิส คัมภีร์อี้จิง คัมภีร์ไบเบิ้ล 2012 (2009)
Fat Matt's. Bring a bib.ร้านแฟตแมตส์ ร้านบริงเอบีบ Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bibAccording to the Bible, God made the world in six days.
bibHe often quotes the Bible.
bibShe would cite from the Bible.
bibThe vicar often refers to the Bible in his sermon.
bibIt says in the Bible, "Man shall not live on bread alone."
bibThis is the first time for me to read the Bible.
bibI cannot understand this passage from the Bible for the life of me.
bibThe Bible tells us that we should love our neighbors.
bibThe Bible sells more than one million every year.
bibMuch wisdom is to be found in the Bible.
bibAs in the Bible, man may not be always perfect.
bib"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารอ้างอิง[N] bibliography, Example: ผู้สนใจสามารถศึกษาพื้นฐานเรื่องอัลกอริทึมและการคำนวณได้จากเอกสารอ้างอิงที่อยู่ในท้ายเล่ม, Thai definition: เอกสารของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการเขียนหนังสือหรืองานวิจัย
เต่า[N] bib, Syn. เอี๊ยม, Example: น้าซื้อเต่าสีสวยๆ มาให้น้องใส่, Count unit: แผ่น, ผืน, Thai definition: แผ่นผ้าสำหรับคาดหน้าอกเด็กเล็กๆ
คัมภีร์ไบเบิล[N] Bible, Syn. ไบเบิล, Example: เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นการปฏิบัติตามคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล, Thai definition: คำสอนในศาสนาคริสต์
คัมภีร์[N] scripture, See also: bible, treatise, textbook, Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ, Example: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
เอี๊ยม[N] infant's apron, See also: bib, Ant. ผืน, ตัว, Example: คุณต้องใส่เอี๊ยมให้ลูกก่อนป้อนข้าว, Thai definition: แผ่นผ้าสำหรับติดหน้าอกเด็กเล็กๆ
ไบเบิล[N] Bible, See also: holy book, Syn. คัมภีร์ไบเบิล, Example: มิชชันนารีนำคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจในศาสนา, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: คำสอนในศาสนาคริสต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography   FR: bibliographie [f]
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet   FR: imbibé ; imprégné
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
เอกสารอ้างอิง[n.] (ēkkasān āng-ing) EN: reference ; bibliography   
ห้องหนังสือ[n.] (hǿng nangseū) EN: study room   FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด [n.] (hǿngsamut) EN: library ; study   FR: bibliothèque [f]
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut khleūoenthī) EN: mobile library   FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIB    B IH1 B
BIBA    B IY1 B AH0
BIBB    B IH1 B
BIBS    B IH1 B Z
BIBI    B IH2 B IY1
BIBI    B IY2 B IY1
BIBY    B AY1 B IY0
BIBER    B AY1 B ER0
BIBBS    B IH1 B Z
BIBBO    B IY1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bib    (v) (b i1 b)
bibs    (v) (b i1 b z)
Bible    (n) (b ai1 b l)
Bibles    (n) (b ai1 b l z)
bibbed    (v) (b i1 b d)
bibbing    (v) (b i1 b i ng)
biblical    (j) (b i1 b l i k l)
bibulous    (j) (b i1 b y u l @ s)
bibliophile    (n) (b i1 b l i@ f ai l)
bibliography    (n) (b i2 b l i o1 g r @ f ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bibel(n) |die, nur Sg.| คัมภีร์ไบเบิ้ล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibel {f}bible [Add to Longdo]
Bibelerklärung {f}exegesis [Add to Longdo]
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier {n}bible paper [Add to Longdo]
Bibelspruch {m} | Bibelsprüche {pl}verse from the Bible | verses from the Bible [Add to Longdo]
Biberhut {m}; Kastorhut {m}beaver [Add to Longdo]
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]
Bibliograph {m}bibliographer [Add to Longdo]
Bibliophilie {f}bibliophily [Add to Longdo]
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]
Bibliothekar {m}; Bibliothekarin {f} | Bibliothekare {pl}librarian | librarians [Add to Longdo]
Bibliotheksausbildung {f}library education [Add to Longdo]
Bibliotheksexperten {pl}peers [Add to Longdo]
Bibliotheksführung {f}library tour [Add to Longdo]
Bibliotheksgebäude {n}library building [Add to Longdo]
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
アモス書[アモスしょ, amosu sho] (n) Amos (book of the Bible) [Add to Longdo]
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence [Add to Longdo]
イザヤ書[イザヤしょ, izaya sho] (n) Isaiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
インビボ[, inbibo] (exp) in vivo (lat [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
エステル記[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible) [Add to Longdo]
エズラ記[エズラき, ezura ki] (n) Ezra (book of the Bible) [Add to Longdo]
エゼキエル書[エゼキエルしょ, ezekieru sho] (n) Ezekiel (book of the Bible) [Add to Longdo]
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传略[zhuàn, ㄓㄨㄢˋlu:e4, / ] bibliographic sketch [Add to Longdo]
传记性[zhuàn jì xìng, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] bibliographic [Add to Longdo]
围兜[wéi dōu, ㄨㄟˊ ㄉㄡ, / ] bib [Add to Longdo]
目录学[mù lù xué, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] bibliography [Add to Longdo]
圣经典故[shèng jīng diǎn gù, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] biblical classic [Add to Longdo]
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] Bible passage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビブリッド[びぶりっど, biburiddo] biblid [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] bibliographical reference [Add to Longdo]
書誌[しょし, shoshi] bibliography [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] bibliology, bibliography [Add to Longdo]
書誌作成技術[しょしさくせいぎじゅつ, shoshisakuseigijutsu] bibliography [Add to Longdo]
書誌参照[しょしさんしょう, shoshisanshou] bibliographic reference [Add to Longdo]
書誌標示[しょしひょうじ, shoshihyouji] biblid [Add to Longdo]
書誌要素[しょしようそ, shoshiyouso] bibliographic element [Add to Longdo]
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] current bibliography [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
司書[ししょ, shisho] Bibliothekar [Add to Longdo]
図書館[としょかん, toshokan] Bibliothek [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] Bibliographie, Buecherkunde [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bib \Bib\, Bibbe \Bibbe\, v. t. [L. bibere. See {Beverage}, and
   cf. {Imbibe}.]
   To drink; to tipple. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This miller hath . . . bibbed ale.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bib \Bib\, v. i.
   To drink; to sip; to tipple.
   [1913 Webster]
 
      He was constantly bibbing.        --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bib \Bib\, n. [From {Bib}, v., because the bib receives the
   drink that the child slavers from the mouth.]
   1. A small piece of cloth worn by children over the breast,
    to protect the clothes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An arctic fish ({Gadus luscus}), allied to the
    cod; -- called also {pout} and {whiting pout}.
    [1913 Webster]
 
   3. A bibcock.
    [1913 Webster] Bib

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bib
   n 1: top part of an apron; covering the chest
   2: a napkin tied under the chin of a child while eating
   v 1: drink moderately but regularly; "We tippled the cognac"
      [syn: {tipple}, {bib}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BIB
     Bus Interface Board
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top