ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbibe

IH0 M B AY1 B   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbibe-, *imbibe*
Possible hiragana form: いんびべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbibe[VT] ดื่ม, See also: กลืน, Syn. drink, swallow
imbibe[VI] ดื่ม, See also: กลืน, Syn. drink, swallow
imbibe[VI] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb
imbibe[VT] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. absorb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbibe(อิมไบบฺ') vt. ดื่ม,ดูดซึม,สูบเข้า, See also: imbiber n. imbibition n., Syn. drink

English-Thai: Nontri Dictionary
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suggest we imbibe copious quantities of alcohol.ฉันแนะนำให้เรา ดื่มเหล้าเป็นน้ำ Swan Song (2010)
After the final cleaning, we imbibe one Soapsac, then return to our sleep box.ЅΙR! Fеlі Fіnсh. Ο, Β аnd Ε! Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
คอทองแดง[N] drinker, See also: imbiber, Example: ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการโอเลี้ยงสักแก้ว แต่คอทองแดงบางคนอาจจะต้องการเบียร์เย็นๆ สักแก้ว, Thai definition: คนที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
ซด[V] drink, See also: imbibe, Syn. ดื่ม, Example: พอค่ำมาเขากับพรรคพวกก็จะไปนั่งซดเหล้าหน้าร้านปากซอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet   FR: imbibé ; imprégné
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe   
เปียกชุ่ม[adj.] (pīek chum) FR: imbibé ; détrempé
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe   FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBIBE    IH0 M B AY1 B
IMBIBED    IH0 M B AY1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbibe    (v) ˈɪmbˈaɪb (i1 m b ai1 b)
imbibed    (v) ˈɪmbˈaɪbd (i1 m b ai1 b d)
imbibes    (v) ˈɪmbˈaɪbz (i1 m b ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbibe \Im*bibe"\, v. t. [imp. & p. p. {Imbibed}; p. pr. & vb.
   n. {Imbibing}.] [L. imbibere; pref. im- in + bibere to drink:
   cf. F. imbiber. Cf. {Bib}, {Imbue}, {Potable}.]
   1. To drink in; to absorb; to soak up; to suck or take in; to
    receive as by drinking; as, a person imbibes drink, or a
    sponge imbibes moisture.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive or absorb into the mind and retain; as, to
    imbibe principles; to imbibe errors.
    [1913 Webster]
 
   3. To saturate; to imbue. [Obs.] "Earth, imbibed with . . .
    acid." --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbibe
   v 1: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
      well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
      {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
      {draw}, {take in}, {take up}]
   2: take (gas, light or heat) into a solution [syn: {assimilate},
     {imbibe}]
   3: take in liquids; "The patient must drink several liters each
     day"; "The children like to drink soda" [syn: {drink},
     {imbibe}]
   4: receive into the mind and retain; "Imbibe ethical principles"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top