Search result for

bible

(61 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bible-, *bible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bible[N] คัมภีร์ไบเบิ้ล, See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์, Syn. Holy Writ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bible(ไบ'เบิล) n. พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: bible n. คัมภีร์ biblical adj. -Conf. bibles

English-Thai: Nontri Dictionary
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibleไบเบิล [TU Subject Heading]
Bible and literatureไบเบิลกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bible. N.T.ไบเบิล. พันธสัญญาใหม่ [TU Subject Heading]
Bible. O.T.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า [TU Subject Heading]
Bible. O.T. Exodus.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า. อพยพ. [TU Subject Heading]
Bible. O.T. Genesis.ไบเบิล. พันธสัญญาเก่า. ปฐมกาล. [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
He was quoting the Hindu bible.เขาอ้างถึงไบเบิ้ลฮินดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My laws of intimacy are kind of like my Bible.กฎแห่งความสัมพันธ์ล้ำลึก เป็นเสมือนไบเบิลของผม The Love Guru (2008)
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
Either they want to sell me a Bible or I've just won $1,000,000.ถ้าไม่มาขายไบเบิล ก็คงเอารางวัลเงินล้านมาให้ WarGames: The Dead Code (2008)
- Is that your Bible?-นั่นเป็นพระคัมภร์ของเธอเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- No! My Bible is my Bible.-ไม่ค่ะพระคัมภีร์ของฉันก็คือพระคัมภีร์ของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's my mum's Boy Bible, and it told me how to get Robbie back.นี่เป็นตำราเข้าถึงชายหนุ่มของแม่ฉัน ฉันจะใช้แผนในนี้เอาร็อบบี้คืนมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Is this a Bible?ไบเบิ้ลหรอ Orphan (2009)
Jesus Freak brought a Bible to school today.ดูนี่สิเธอเอาไบเบิ้ลมาโรงเรียนวันนี้ Orphan (2009)
Christians called it the rapture, but the Mayans knew about it the Hopis, the I Ching the Bible, kind of...ชาวคริสต์เรียกว่าแร้พเจอร์ แต่ชาวมายาน รู้จักมัน ชนเผ่าฮ๊อพพิส คัมภีร์อี้จิง คัมภีร์ไบเบิ้ล 2012 (2009)
Bring me the bible.ขอไบเบิ้ลให้ผมที Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bibleAccording to the Bible, God made the world in six days.
bibleAs in the Bible, man may not be always perfect.
bibleEvery time I read the bible, I am deeply moved.
bibleHe ended by quoting the Bible.
bibleHe often quotes the Bible.
bibleHe quoted some famous proverbs from the Bible.
bibleI cannot understand this passage from the Bible for the life of me.
bibleI make several allusions to the Bible.
bibleIt is quite common now to meet with young people who do not know the Bible.
bibleIt says in the Bible, "Man shall not live on bread alone."
bible"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
bibleMuch wisdom is to be found in the Bible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัมภีร์ไบเบิล[N] Bible, Syn. ไบเบิล, Example: เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นการปฏิบัติตามคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล, Thai definition: คำสอนในศาสนาคริสต์
คัมภีร์[N] scripture, See also: bible, treatise, textbook, Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ, Example: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
ไบเบิล[N] Bible, See also: holy book, Syn. คัมภีร์ไบเบิล, Example: มิชชันนารีนำคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจในศาสนา, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: คำสอนในศาสนาคริสต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระคัมภีร์[n. prop.] (Phrakhamphī) EN: Bible   FR: Bible [f]
พระคัมภีร์ภาษาไทย [n. prop.] (Phrakhamphī phāsā Thai) EN: Thai Bible   FR: Bible en thaï
พระคัมภีร์ไบเบิล[n. prop.] (Prakhamphī Baiboēn) EN: The Holy Bible   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIBLE    B AY1 B AH0 L
BIBLER    B AY1 B AH0 L ER0
BIBLES    B AY1 B AH0 L Z
BIBLE'S    B AY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bible    (n) (b ai1 b l)
Bibles    (n) (b ai1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier {n}bible paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモス書[アモスしょ, amosu sho] (n) Amos (book of the Bible) [Add to Longdo]
イザヤ書[イザヤしょ, izaya sho] (n) Isaiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
エステル記[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible) [Add to Longdo]
エズラ記[エズラき, ezura ki] (n) Ezra (book of the Bible) [Add to Longdo]
エゼキエル書[エゼキエルしょ, ezekieru sho] (n) Ezekiel (book of the Bible) [Add to Longdo]
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]
エレミヤ書[エレミヤしょ, eremiya sho] (n) Jeremiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
オバデヤ書;オバデア書[オバデヤしょ(オバデヤ書);オバデアしょ(オバデア書), obadeya sho ( obadeya kaki ); obadea sho ( obadea kaki )] (n) Obadiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] Bible passage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bible \Bi"ble\ (b[imac]"b'l), n. [F. bible, L. biblia, pl., fr.
   Gr. bibli`a, pl. of bibli`on, dim. of bi`blos, by`blos, book,
   prop. Egyptian papyrus.]
   1. A book. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. {The Book} by way of eminence, -- that is, the book which
    is made up of the writings accepted by Christians as of
    divine origin and authority, whether such writings be in
    the original language, or translated; the Scriptures of
    the Old and New Testaments; -- sometimes in a restricted
    sense, the Old Testament; as, King James's Bible; Douay
    Bible; Luther's Bible. Also, the book which is made up of
    writings similarly accepted by the Jews; as, a rabbinical
    Bible.
    [1913 Webster]
 
   3. A book containing the sacred writings belonging to any
    religion; as, the Koran is often called the Mohammedan
    Bible.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fig.) a book with an authoritative exposition of some
    topic, respected by many who are experts in the field.
    [PJC]
 
   {Bible Society}, an association for securing the
    multiplication and wide distribution of the Bible.
 
   {Douay Bible}. See {Douay Bible}.
 
   {Geneva Bible}. See under {Geneva}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bible
   n 1: the sacred writings of the Christian religions; "he went to
      carry the Word to the heathen" [syn: {Bible}, {Christian
      Bible}, {Book}, {Good Book}, {Holy Scripture}, {Holy Writ},
      {Scripture}, {Word of God}, {Word}]
   2: a book regarded as authoritative in its field

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bible
  n.
 
   1. One of a small number of fundamental source books such as {Knuth}, {K&R
   }, or the {Camel Book}.
 
   2. The most detailed and authoritative reference for a particular language,
   operating system, or other complex software system.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Bible [bibl]
   Bible
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top