ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bibliotheca

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bibliotheca-, *bibliotheca*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bibliotheca มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bibliotheca*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书库[shū kù, ㄕㄨ ㄎㄨˋ, / ] a store room for books; fig. an erudite person; the Bibliotheca and Epitome of pseudo-Apollodorus, #23,149 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bibliotheca \Bib`li*o*the"ca\, n. [L. See {Bibliotheke}.]
   A library.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bibliotheca
   n 1: a collection of books

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 bibliotheca
  bookcase

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top