Search result for

-negative-

(59 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: negative, *negative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negative[ADJ] เป็นการปฏิเสธ, See also: เป็นการคัดค้าน
negative[ADJ] ที่เป็นด้านลบ, See also: เชิงลบ
negative[N] คำปฏิเสธ
negative[N] เครื่องหมายลบ (ทางคณิตศาสตร์)
negative[VT] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
negative(n) คำปฏิเสธ,การคัดค้าน,ฟิล์มถ่ายรูป,ทางลบ,เครื่องหมายลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negativeลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Negative for thrombosis and chagas.มันเป็นผลลบต่อต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเืลือดตีบ Adverse Events (2008)
Culture's still negative.การเพาะเชื้อยังให้ผลเป็นลบ Adverse Events (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)
Leukemia has false negatives all the time.การตรวจพลาดผลเป็นลบ มีตลอดเวลา Joy (2008)
Gram stain was negative.ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ. Emancipation (2008)
You paged me with negative test results?คุณเพจเรียกผมเพราะผลตรวจเป็นลบหรือ Emancipation (2008)
Negative, negative.ไม่นะ ไม่นะ Rookies (2008)
Negative. And it's not in CODIS either.ไม่ตรงกัน ในระบบเก็บข้อมูลดีเอ็นเอก็ไม่ตรง And How Does That Make You Kill? (2008)
Scanners are negative, General.เครื่องสแกนไม่พบอะไรครับ ท่านนายพล Lair of Grievous (2008)
If he does have copies of the photos and negatives there, they will be hidden.ถ้าเขาไม่ได้ก็อปปี้รูปไว้ และไม่ได้ปฏิเสธว่าอยู่ที่นั่น พวกเขาคงจะซ่อนไว้ The Bank Job (2008)
But.. when we go through shocks to the system... there is often a repression of negative feelings.แต่,เมื่อเวลาคนเราผ่าน เหตุการณ์ช๊อคกับระบบ.. บ่อยครั้งที่มันจะแสดง ความรู้สึกตรงกันข้าม Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negativeDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
negativeDivorce tends to be associated with a negative image.
negativeHe answered my question in the negative.
negativeHe has a negative attitude to everything.
negativeHis answer was in the negative.
negativeHis negative attitude rendered all my efforts useless.
negativeHis reply was negative.
negativeI don't like a negative sort of man.
negativeI had a glimpse into the negative side of his character.
negativeLet go of your negative outlook on life.
negativeMy proposal met with a negative.
negativeMy reply was negative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบ[ADJ] negative, Syn. ติดลบ, Ant. บวก, Example: เรื่องนี้เราควรพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ, Thai definition: ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี
เชิงลบ[ADJ] negative, Syn. แง่ลบ, Ant. เชิงบวก, Example: พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงลบกับเงื่อนไขการลาหยุดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านลบ[adj.] (dān lop) EN: negative   FR: négatif
ลบ[adj.] (lop) EN: negative   FR: négatif
ในเชิงลบ[adj.] (nai choēng lop) EN: negative   FR: négatif
ในด้านลบ[adj.] (nai dān lop) EN: negative   
เสียเปรียบ[adj.] (sīaprīep) EN: negative   FR: négatif
ทางลบ[X] (thāng lop) EN: negative   
ติดลบ[X] (titlop) EN: negative   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGATIVE    N EH1 G AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negative    (v) (n e1 g @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswuchs {m} (negativ)negative spin-off [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}negative impact [Add to Longdo]
Minuspol {m}negative pole [Add to Longdo]
Negative {n}negative [Add to Longdo]
Negativschlagzeilen {pl}negative headlines [Add to Longdo]
Stornobuchung {f}negative booking [Add to Longdo]
negativ {adj} | negativer | am negativstennegative | more negative | most negative [Add to Longdo]
negativ definit {adj} [math.]negative definite [Add to Longdo]
negative Einpresstiefe {f}outset [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negative \Neg"a*tive\ (n[e^]g"[.a]*t[i^]v), a. [F. n['e]gatif,
   L. negativus, fr. negare to deny. See {Negation}.]
   1. Denying; implying, containing, or asserting denial,
    negation or refusal; returning the answer no to an inquiry
    or request; refusing assent; as, a negative answer; a
    negative opinion; -- opposed to {affirmative}.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt confess,
       Or else be impudently negative.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Denying me any power of a negative voice. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       Something between an affirmative bow and a negative
       shake.                --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. Not positive; without affirmative statement or
    demonstration; indirect; consisting in the absence of
    something; privative; as, a negative argument; negative
    evidence; a negative morality; negative criticism.
    [1913 Webster]
 
       There in another way of denying Christ, . . . which
       is negative, when we do not acknowledge and confess
       him.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) Asserting absence of connection between a subject
    and a predicate; as, a negative proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) Of or pertaining to a picture upon glass or
    other material, in which the lights and shades of the
    original, and the relations of right and left, are
    reversed.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) Metalloidal; nonmetallic; -- contrasted with
    {positive} or {basic}; as, the nitro group is negative.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, derived from electro-negative, is now
      commonly used in a more general sense, when acidiferous
      is the intended signification.
      [1913 Webster]
 
   {Negative crystal}.
    (a) A cavity in a mineral mass, having the form of a
      crystal.
    (b) A crystal which has the power of negative double
      refraction. See {refraction}.
 
   {negative electricity} (Elec.), the kind of electricity which
    is developed upon resin or ebonite when rubbed, or which
    appears at that pole of a voltaic battery which is
    connected with the plate most attacked by the exciting
    liquid; -- formerly called {resinous electricity}. Opposed
    to {positive electricity}. Formerly, according to
    Franklin's theory of a single electric fluid, negative
    electricity was supposed to be electricity in a degree
    below saturation, or the natural amount for a given body.
    See {Electricity}.
 
   {Negative eyepiece}. (Opt.) see under {Eyepiece}.
 
   {Negative quantity} (Alg.), a quantity preceded by the
    negative sign, or which stands in the relation indicated
    by this sign to some other quantity. See {Negative sign}
    (below).
 
   {Negative rotation}, right-handed rotation. See
    {Right-handed}, 3.
 
   {Negative sign}, the sign -, or {minus} (opposed in
    signification to +, or {plus}), indicating that the
    quantity to which it is prefixed is to be subtracted from
    the preceding quantity, or is to be reckoned from zero or
    cipher in the opposite direction to that of quanties
    having the sign plus either expressed or understood; thus,
    in a - b, b is to be substracted from a, or regarded as
    opposite to it in value; and -10[deg] on a thermometer
    means 10[deg] below the zero of the scale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negative \Neg"a*tive\ (n[e^]g"[.a]*t[i^]v), n. [Cf. F.
   n['e]gative.]
   1. A proposition by which something is denied or forbidden; a
    conception or term formed by prefixing the negative
    particle to one which is positive; an opposite or
    contradictory term or conception.
    [1913 Webster]
 
       This is a known rule in divinity, that there is no
       command that runs in negatives but couches under it
       a positive duty.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A word used in denial or refusal; as, not, no.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Old England two or more negatives were often joined
      together for the sake of emphasis, whereas now such
      expressions are considered ungrammatical, being chiefly
      heard in iliterate speech. A double negative is now
      sometimes used as nearly or quite equivalent to an
      affirmative.
      [1913 Webster]
 
         No wine ne drank she, neither white nor red.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         These eyes that never did nor never shall
         So much as frown on you.      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. The refusal or withholding of assents; veto.
    [1913 Webster]
 
       If a kind without his kingdom be, in a civil sense,
       nothing, then . . . his negative is as good as
       nothing.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That side of a question which denies or refuses, or which
    is taken by an opposing or denying party; the relation or
    position of denial or opposition; as, the question was
    decided in the negative.
    [1913 Webster]
 
   5. (Photog.) A picture upon glass or other material, in which
    the light portions of the original are represented in some
    opaque material (usually reduced silver), and the dark
    portions by the uncovered and transparent or
    semitransparent ground of the picture.
    [1913 Webster]
 
   Note: A negative is chiefly used for producing photographs by
      means of passing light through it and acting upon
      sensitized paper, thus producing on the paper a
      positive picture.
      [1913 Webster]
 
   6. (Elect.) The negative plate of a voltaic or electrolytic
    cell.
    [1913 Webster]
 
   {Negative pregnant} (Law), a negation which implies an
    affirmation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negative \Neg"a*tive\ (n[e^]g"[.a]*t[i^]v), v. t. [imp. & p. p.
   {Negatived} (n[e^]g"[.a]*t[i^]vd); p. pr. & vb. n.
   {Negativing}.]
   1. To prove unreal or untrue; to disprove.
    [1913 Webster]
 
       The omission or infrequency of such recitals does
       not negative the existence of miracles. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. To reject by vote; to refuse to enact or sanction; as, the
    Senate negatived the bill.
    [1913 Webster]
 
   3. To neutralize the force of; to counteract.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 eyepiece \eye"piece`\ eye-piece \eye"-piece`\, n. (Opt.)
   The lens, or combination of lenses, at the eye end of a
   microscope, telescope or other optical instrument, through
   which the image formed by the mirror or object glass is
   viewed.
 
   Syn: ocular.
     [1913 Webster]
 
   {Collimating eyepiece}. See under {Collimate}.
 
   {Negative}, or {Huyghenian}, {eyepiece}, an eyepiece
    consisting of two plano-convex lenses with their curved
    surfaces turned toward the object glass, and separated
    from each other by about half the sum of their focal
    distances, the image viewed by the eye being formed
    between the two lenses. it was devised by Huyghens, who
    applied it to the telescope. Campani applied it to the
    microscope, whence it is sometimes called {Campani's
    eyepiece}.
 
   {Positive eyepiece}, an eyepiece consisting of two
    plano-convex lenses placed with their curved surfaces
    toward each other, and separated by a distance somewhat
    less than the focal distance of the one nearest eye, the
    image of the object viewed being beyond both lenses; --
    called also, from the name of the inventor, {Ramsden's
    eyepiece}.
 
   {terrestrial}, or {Erecting eyepiece}, an eyepiece used in
    telescopes for viewing terrestrial objects, consisting of
    three, or usually four, lenses, so arranged as to present
    the image of the object viewed in an erect position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negative
   adj 1: characterized by or displaying negation or denial or
       opposition or resistance; having no positive features; "a
       negative outlook on life"; "a colorless negative
       personality"; "a negative evaluation"; "a negative
       reaction to an advertising campaign" [ant: {neutral},
       {positive}]
   2: expressing or consisting of a negation or refusal or denial
     [ant: {affirmative}, {affirmatory}]
   3: having the quality of something harmful or unpleasant; "ran a
     negative campaign"; "delinquents retarded by their negative
     outlook on life"
   4: not indicating the presence of microorganisms or disease or a
     specific condition; "the HIV test was negative" [syn:
     {negative}, {disconfirming}] [ant: {confirming}, {positive}]
   5: reckoned in a direction opposite to that regarded as
     positive; "negative interest rates" [ant: {positive}]
   6: less than zero; "a negative number"
   7: designed or tending to discredit, especially without positive
     or helpful suggestions; "negative criticism" [syn:
     {damaging}, {negative}]
   8: having a negative charge; "electrons are negative" [syn:
     {negative}, {electronegative}, {negatively charged}]
   9: involving disadvantage or harm; "minus (or negative) factors"
     [syn: {minus}, {negative}]
   n 1: a reply of denial; "he answered in the negative" [ant:
      {affirmative}]
   2: a piece of photographic film showing an image with light and
     shade or colors reversed
   v 1: vote against; refuse to endorse; refuse to assent; "The
      President vetoed the bill" [syn: {veto}, {blackball},
      {negative}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 negative [neːgatiːvə]
   negatively
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top