Search result for

เป็นการคัดค้าน

(5 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นการคัดค้าน-, *เป็นการคัดค้าน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เป็นการคัดค้าน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เป็นการคัดค้าน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประท้วงก. กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง เช่น อดข้าวประท้วง เขียนหนังสือประท้วง.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negative[ADJ] เป็นการปฏิเสธ, See also: เป็นการคัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top