Search result for

-message-

(50 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: message, *message*
Possible hiragana form: -めっさげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
message[N] ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message[N] ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)

English-Thai: Nontri Dictionary
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just got all of your messages.ฉันเพิ่งได้ข้อความทั้งหมดของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, it's aaron. Leave a message.เฮ้ นี่เอรอนระ ฝากข้อความไว้ There Might be Blood (2008)
So, uh, if this isn't serena, leave a message. Thank you.งั้นถ้านี่ไม่ใช่ซีรีน่า ก็ฝากข้อความไว้ ขอบคุณ There Might be Blood (2008)
Um, okay, that was the worst message I have ever heard...โอเค นี่เป็นข้อความที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน . . There Might be Blood (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
She took the message as "thanks for playing, but we have our real children now."เธอได้รับข้อความว่าขอบคุณที่เล่นด้วย\ แต่ตอนนี้เรามีลูกจริงๆแล้ว Birthmarks (2008)
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
- I came to send a message.-ฉันจะส่งสัญญานให้ Pilot (2008)
I have come to deliver a message.ข้าต้องมาส่งข้อความ The Labyrinth of Gedref (2008)
And who is this message for?และข้อความนั่นเป็นของใคร The Labyrinth of Gedref (2008)
Get a message to the fleet! We have to warn...ส่งข่าวไปที่กองยาน เราต้องเตือน... Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messageAre there any messages for me?
messageCan I leave a message?
messageCan I take a message?
messageComputers are used to send messages by e-mail.
messageDo you have any messages for me?
messageEmphasise the message in that paragraph.
messageERROR: No message body!
messageFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
messageFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
messageFrank left a message by means of a secret code.
messageFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
messageGive him the message when he comes back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSAGE    M EH1 S AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
message    (n) (m e1 s i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message [Add to Longdo]
Gebührenzählung {f}message accounting [Add to Longdo]
Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] message [Add to Longdo]
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, ] message [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ[めっせーじ, messe-ji] message [Add to Longdo]
通信文[つうしんぶん, tsuushinbun] message [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, v. t.
   To bear as a message. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, n. [OE., fr. OF. message, fr. LL.
   missaticus. See 1st {Message}.]
   A messenger. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\ (?; 48), n. [F., fr. LL. missaticum, fr. L.
   mittere, missum, to send. See {Mission}, and cf.
   {Messenger}.]
   1. Any notice, word, or communication, written or verbal,
    sent from one person to another.
    [1913 Webster]
 
       Ehud said, I have a message from God unto thee.
                          --Judg. iii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically, an official communication, not made
    in person, but delivered by a messenger; as, the
    President's message.
    [1913 Webster]
 
   {Message shell}. See {Shell}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 message
   n 1: a communication (usually brief) that is written or spoken
      or signaled; "he sent a three-word message"
   2: what a communication that is about something is about [syn:
     {message}, {content}, {subject matter}, {substance}]
   v 1: send a message to; "She messaged the committee"
   2: send as a message; "She messaged the final report by fax"
   3: send a message; "There is no messaging service at this
     company"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 message [mɛsaʒ]
   errand; message
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top