ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-asset-

AE1 S EH2 T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asset, *asset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สิ่งที่มีคุณค่า
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asset๑. สิ่งที่เป็นคุณ๒. สินทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assetทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Assetสินทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Assetทรัพย์สิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
And our assets?แล้วกองกำลังของเราล่ะ? The Princess Bride (1987)
Why didn't you list that among our assets in the first place?ทำไมไม่จดรายการทรัพย์สินของกองกำลังไว้เป็นอย่างแรกเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
His assets frozen, the venue chosen Is the ends of the earth, whoopee!เขาจะต้องแข็งตาย สถานที่ของเขาได้ถูกเลือกแล้ว ใช่สุดขอบโลกมั้ยนะ วู้ปี้ ไกลๆ เลย Aladdin (1992)
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ Hero (1992)
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง Event Horizon (1997)
From time to time he was KGB asset.เขาเป็นขี้ข้าให้พวกเคจีบีในบางครั้ง The Jackal (1997)
But with the assets in this room, the guy is good as god.ด้วยความสามารถของทุกคนในห้องนี้ แจ็คกอลเสร็จแน่ The Jackal (1997)
- Only the bulk of his personal assets. - Six, seven hundred thousand.แค่เงินส่วนตัวเขาก็6-7 แสนเหรียญ Nothing to Lose (1997)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
Just when I get them to focus on your assets, they're focusing on hers.Just when l get them to focus on your assets, they're focusing on hers. Maid in Manhattan (2002)
Yeah, well, they're fantastic assets, don't you think?Yeah, well, they're fantastic assets, don't you think? Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetEvaluate the assets of a company.
assetI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
assetIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetShe will be an asset to the Purchasing Department.
assetWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินทรัพย์[N] asset, See also: property, Syn. ทรัพย์สิน, Example: ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก, Thai definition: บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSET    AE1 S EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asset    (n) ˈæsɛt (a1 s e t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Aktivseite {f}asset side [Add to Longdo]
Anlagenabgang {m}asset disposal [Add to Longdo]
Anlageanweisung {f}asset advice [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbeleg {m}asset voucher [Add to Longdo]
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände {pl}asset investment | asset investments [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Anlagenbewertung {f}asset valuation [Add to Longdo]
Anlagenbuch {n}asset ledger [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagendatei {f}asset file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asset \As"set\, n.
   Any article or separable part of one's assets.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asset
   n 1: a useful or valuable quality [syn: {asset}, {plus}] [ant:
      {liability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top