หรือคุณหมายถึง aßet?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asset

AE1 S EH2 T   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asset-, *asset*
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สิ่งที่มีคุณค่า
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asset๑. สิ่งที่เป็นคุณ๒. สินทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assetทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Assetสินทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Assetทรัพย์สิน [การบัญชี]
Asset revaluationการตีราคาทรัพย์สินใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Asset turnoverอัตราการหมุนของสินทรัพย์ [การบัญชี]
Asset-backed financingตราสารสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Asset-liability managementการจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน [TU Subject Heading]
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
And our assets?แล้วกองกำลังของเราล่ะ? The Princess Bride (1987)
Why didn't you list that among our assets in the first place?ทำไมไม่จดรายการทรัพย์สินของกองกำลังไว้เป็นอย่างแรกเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
His assets frozen, the venue chosen Is the ends of the earth, whoopee!เขาจะต้องแข็งตาย สถานที่ของเขาได้ถูกเลือกแล้ว ใช่สุดขอบโลกมั้ยนะ วู้ปี้ ไกลๆ เลย Aladdin (1992)
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ Hero (1992)
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง Event Horizon (1997)
From time to time he was KGB asset.เขาเป็นขี้ข้าให้พวกเคจีบีในบางครั้ง The Jackal (1997)
But with the assets in this room, the guy is good as god.ด้วยความสามารถของทุกคนในห้องนี้ แจ็คกอลเสร็จแน่ The Jackal (1997)
- Only the bulk of his personal assets. - Six, seven hundred thousand.แค่เงินส่วนตัวเขาก็6-7 แสนเหรียญ Nothing to Lose (1997)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
Just when I get them to focus on your assets, they're focusing on hers.Just when l get them to focus on your assets, they're focusing on hers. Maid in Manhattan (2002)
Yeah, well, they're fantastic assets, don't you think?Yeah, well, they're fantastic assets, don't you think? Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetEvaluate the assets of a company.
assetI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
assetIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetShe will be an asset to the Purchasing Department.
assetWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินทรัพย์[N] asset, See also: property, Syn. ทรัพย์สิน, Example: ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก, Thai definition: บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญนิธิ[N] wealth, See also: assets, Thai definition: ขุมทรัพย์ คือ บุญ, Notes: (บาลี)
ทุน[N] capital, See also: asset, fund, investment, grant, stipend, Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์, Count unit: ก้อน
ทุนทรัพย์[N] capital, See also: asset, property, resources, principal, venture capital, Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน, Thai definition: ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน
บบส.[N] Asset Management Company, See also: AMC, Syn. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ngoen (sapsin)) EN: asset allocation   
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
เงินตาย[n. exp.] (ngoen tāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets   FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets   FR: argent [m]
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSET    AE1 S EH2 T
ASSETS    AE1 S EH2 T S
ASSETS'    AE1 S EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asset    (n) ˈæsɛt (a1 s e t)
assets    (n) ˈæsɛts (a1 s e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产担保证券[zī chǎn dān bǎo zhèng quàn, ㄗ ㄔㄢˇ ㄉㄢ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] asset-backed security; ABS [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Aktivseite {f}asset side [Add to Longdo]
Anlagenabgang {m}asset disposal [Add to Longdo]
Anlageanweisung {f}asset advice [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbeleg {m}asset voucher [Add to Longdo]
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände {pl}asset investment | asset investments [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Anlagenbewertung {f}asset valuation [Add to Longdo]
Anlagenbuch {n}asset ledger [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagendatei {f}asset file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
アセット[, asetto] (n) asset [Add to Longdo]
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asset \As"set\, n.
   Any article or separable part of one's assets.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asset
   n 1: a useful or valuable quality [syn: {asset}, {plus}] [ant:
      {liability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top