ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สินทรัพย์

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สินทรัพย์-, *สินทรัพย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินทรัพย์[N] asset, See also: property, Syn. ทรัพย์สิน, Example: ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก, Thai definition: บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สินทรัพย์น. บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital assetsสินทรัพย์ลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick assetsสินทรัพย์สภาพคล่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทัีกษะ ประสบการณ์ เ่ทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร ยิ่งใช้ ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบันที่ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการสร้าง และใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ในการเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ทุ่นระยะเวลาในการผลิตหรือให้บริการใหม่ๆ [การจัดการความรู้]
Tangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องได้ [การจัดการความรู้]
Assetสินทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetสินทรัพย์ประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Contingent assetสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น [การบัญชี]
Capital assetสินทรัพย์จากการลงทุน [การบัญชี]
Current assetสินทรัพย์หมุนเวียน [การบัญชี]
Intanbible assetสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ [การบัญชี]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Other assetsสินทรัพย์อื่น [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you understand what subject matter jurisdiction is? - No.คุณเข้าใจเรื่องการแบ่งสินทรัพย์หรือเปล่า Legally Blonde (2001)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
When you were appointed to your current position, your net worth exceeded 100 million dollars, so you won't even feel the bite.คุณก็รู้ว่าฐานะคุณ... สินทรัพย์คุณมีกว่า 100 ล้าน$, คุณคงไม่ห่วงเงินขี้ประติ๋วนี้. Transporter 2 (2005)
Am I making the property value go down?ฉันกำลังทำให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงรึเปล่า Four Brothers (2005)
And this has left the natives struggling to keep a foothold in the property ladder.แล้วผู้คนในเมืองต้องต่อสู้ เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของตัวเอง RocknRolla (2008)
I'm seeking preliminary relief for the immediate seizure of property.ฉันกำลังขอคำสั่งปลดปล่อยเพื่อการยึดคืนสินทรัพย์โดยทันที Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Woman: i'm calling from oklahoma city bank and trust.ฉันโทรจากธนาคารสินทรัพย์ โอกลาโฮม่า ซิตี้ The Eyes Have It (2009)
I did come back to change my will to reflect my new property.ฉันกลับมาเปลี่ยนพินัยกรรม ให้มันมีผลต่อสินทรัพย์ใหม่ของฉัน The Treasure of Serena Madre (2009)
Howard Winklevoss founded a firm whose assets are in the hundreds of millions.ฮาวเวิร์ด วิงเคิลวอสก่อตั้งบริษัท ที่มีสินทรัพย์กว่าร้อยล้านเหรียญ The Social Network (2010)
That is a priceless asset I'm not giving up.มันเป็นสินทรัพย์ไร้ค่าอยู่ ฉันยังไม่ยอมเลิกหรอก The Social Network (2010)
I understand that your family is the largest property owner in town.ฉันเข้าใจว่าทาง ครอบครัวของคุณ มีสินทรัพย์มากที่สุดในเมืองนี้ Let the Right One In (2010)
Youramilily me into a lot of new property in 1864.งั้นครอบครัวของคุณได้มี สินทรัพย์ใหม่ๆ เยอะด้วย ในปี 1864 Let the Right One In (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินทรัพย์[n.] (sinsap) EN: assets   FR: fortune [f] ; richesse [f]
สินทรัพย์ถาวร[n. exp.] (sinsap thāwøn) EN: fixed assets ; capital assets   
สินทรัพย์สภาพคล่อง[n. exp.] (sinsap saphāp khlǿng) EN: liquid assets   
สินทรัพย์สุทธิ[n. exp.] (sinsap sutthi) EN: net assets   
สินทรัพย์หมุนเวียน[n. exp.] (sinsap munwīen) EN: current assets   

English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง
holding[N] สินทรัพย์ โดยเฉพาะหุ้นและพันธบัตร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
current assets (n) สินทรัพย์หมุนเวียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
固定資産[こていしさん, koteishisan] สินทรัพย์ถาวร
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน
流動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] สินทรัพย์หมุนเวียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top