Search result for

กองทุน

(78 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองทุน-, *กองทุน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทุน[N] funds, Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม, Example: โรงเรียนมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากจน, Count unit: ทุน, Thai definition: เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ[N] The Government Pension Fund, Syn. กบข., Example: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้จัดส่งใบแจ้งยอดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2545 ให้สมาชิก เพื่อนำไปประกอบการหักลดหย่อนภาษี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองทุนน. เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในการสมรส.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เรียกชื่อย่อว่า กบข.
กองทุนประกันสังคมน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน กองทุนนี้มีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน.
กองทุนฟื้นฟูน. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย.
กองทุนรวมน. กองทุนรวมที่จัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน. กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงาน.
กองทุนหมู่บ้านน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนในหมู่บ้าน กองทุนดังกล่าวถ้าจัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนเมือง เรียกว่า กองทุนชุมชนเมือง.
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general average fundกองทุนความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalisation fundกองทุนดุลยภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life fundกองทุนประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crop guarantee fundกองทุนประกันราคาพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Pension fundกองทุนบำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Common commodity fundกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ [ธุรกิจ]
Asian Bond Fundกองทุนพันธบัตรเอเชีย
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ และเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกรวม 11 ประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม Executive’s Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย กองทุน ABF จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียยกเว้นพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กองทุนพันธบัตรเอเชียกองแรกนั้นมีวงเงินแรกเริ่มจำนวนประมาณ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Asian Bond Fund 2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 หรือ กองทุน ABF2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มประเทศเอเชีย ทั้ง 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย เงินทุนใน ABF2 มีจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรแบ่งเป็นกองทุนใหญ่ 2 กอง ได้แก่ กองทุนแพน-เอเชีย บอนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (Pan-Asia Bond Index Fund : PAIF) ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ จำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และฟันด์ ออฟ บอนด์ ฟันด์ (Fund of Bond Funds : FoBF) ซึ่งเป็น 8 กองทุนย่อยใน 8 ประเทศซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละตลาด รวมจำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Mutual fundกองทุนรวม
กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund) [ตลาดทุน]
Closed-end fundกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)
กองทุนรวมที่ บลจ. จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม เช่น 5 ปี 7 ปี เป็นต้น โดย บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ ทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี้มีจำนวนที่แน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน บลจ. มักนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ำกว่า หรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุนนั้น ๆ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(woman) We're starting a fund.เราจะตั้งกองทุน Emancipation (2008)
my trust fund,my sailboat, my entire life.ผมก็จะเสียทุกอย่าง ทั้งกองทุน เรือใบ ชีวิตทั้งหมด And How Does That Make You Kill? (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
Zip it, Hello Kitty. OK? I know your operation's funded through drugs.ปิดปากซะ เหมียวคิดตี้ ฉันรู้ว่า กองทุนดำเนินการของพวกแกมาจากยา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They're always eyeing the rich to donate their political funds.พวกเขาจะคอยยจ้องจับ ให้คนรวย บริจาค สำหรับกองทุนการเมืองของพวกเขา Episode #1.5 (2008)
President of the United States, have granted, and by these presents do grant, a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States.ประธานาธิบดี\ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ยินยอมพร้อมของกำนัลเหล่านี้ ก่อตั้งกองทุน ทั้งหมด ฟรี และขออภัยอย่างสุดซึ้ง Frost/Nixon (2008)
A privately funded think tank with offices in D. C,โดยมีกองทุนที่หนุนหลังอยู่ใน ดีซี Eagles and Angels (2008)
I've got a hedge fund meeting in Hong Kong.ผมต้องไปประชุมกองทุนป้องกัน ความเสี่ยงผู้ถือหุ้นที่ฮ่องกง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Tell me that didn't save Dexter-Carr a bundle.บอกฉันทีว่ามันไม่ได้ช่วย ให้ประหยัดเงินในกองทุน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Well, actually, I'm gonna use a good portion of the money to fund a foundation to fight hunger in new york city.อืม,จริงๆแล้ว ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่ง ตั้งกองทุน เพื่อผู้ยากไร้ในนิวยอร์ก I Lied, Too. (2009)
He's withdrawing his entire contribution from the foundation.เขากำลังจะถอนการบริจาคทั้งหมด จากกองทุน I Lied, Too. (2009)
One emptied his I.R.A., the other, his kid's college fund.รายนึงปิดบัญชีกองทุนสำรอง อีกรายก็เงินสำรองการศึกษาลก Sex and Violence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุน[n.] (køngthun) EN: fund   FR: fonds [mpl]
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[org.] (Køngthun Kānngoen Rawāng Prathēt) EN: International Monetary Fund (IMF)   FR: Fonds monétaire international (FMI)
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กองทุนทรัสต์[n. exp.] (køngthun thrat) EN: trust fund   
กองทุนบำเหน็จบำนาญ[n. exp.] (køngthun bamnet bamnān) EN: pension fund   FR: fonds de pension [m] ; fonds de retraite [m]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ[n. prop.] (Køngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān) EN: Government Pension Fund (GPF)   
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[n. exp.] (køngthun pǿngkan khwām sīeng) EN: Hedge Fubd   
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthun rūam) EN: mutual fund ; consolidated fund   
กองทุนสาธารณะ[n. exp.] (køngthun sāthārana) EN: public fund   FR: fonds public [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffers[N] ทรัพย์สิน, See also: กองทุน, เงินทุน, Syn. funds, treasury, wealth
fund[N] กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)
IMF[ABBR] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
i.m.f.abbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
imfabbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว,ชื่อเล่นสำหรับแมว,กองทุน,เงินเดิมพัน,เงินชัก pl.kitties
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fund(vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
master fundกองทุนรวมหลัก
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
social security officeกองทุนประกันสังคม
Workmen’s compensation fund (name) กองทุนเงินทดแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
準備基金[じゅんびききん, junbikikin] (n ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
公債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

German-Thai: Longdo Dictionary
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top