Search result for

*laborer*

(111 entries)
(0.0443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laborer, -laborer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laborer[N] ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural laborersคนงานในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Children of migrant laborersบุตรของแรงงานย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
I'm a Pipeworks Laborer.ฉันทำเกี่ยวกับท่อ City of Ember (2008)
There's plenty of laborers out there.มีคนงานอยู่มากมายข้างนอกนั่น Dirty Harry (2009)
Good luck, I can do in a restaurant laborerโชคดี ที่ข้าได้งานในครัว Ip Man 2 (2010)
where they sleep lays buried, the bones of Chinese laborers.ใต้ผืนดินนั้นกระดูกของแรงงานจีน หลับใหล... ฝังอยู่ที่ตรงนั้น 1911 (2011)
He doesn't have the social skills to hold a job for long, so he's most likely a day laborer, handyman, anything transitory.เขาไม่มีทักษะการเข้าสังคมพอ ที่จะทำงานได้นานๆ เขาเป็นพวกรับจ้าง ใช้แรงงานรายวัน ซ่อมของ งานระยะสั้นทุกอย่าง There's No Place Like Home (2011)
Are we so well-manned that we can afford to discard able young bodies and skilled laborers?นี่เรามีคนเหลือเฟือ มากเสียจนสามารถทิ้ง ชายหญิงที่มีแรงงาน และฝีมือได้แล้วหรือ Garden of Bones (2012)
But he needed money, so he was most likely a day laborer, a janitor, maybe a handyman.แต่เขาต้องการเงิน เขาเป็นประเภทกรรมกรรายวัน ภารโรง อาจจะเป็นช่างซ่อม Profiling 101 (2012)
And I found that there's an antique show, which advertised "hundreds of authentic Venetian glass from the turn of the century" which was here last week, because where else would a day laborer step on Venetian glass?และผมพบว่ามีงานแสดงของเก่า ที่โฆษณาว่า"งาน100เครื่องแก้วเวเนเชี่ยนแท้ จากจุดเปลี่ยนรอบศตวรรษ" ที่ถูกจัดที่นี่อาทิตย์ก่อน The Tiger in the Tale (2012)
The victim's name is Jared Drew. He was a day laborer.เหยื่อชื่อจาเร็ด ดรูวส์ เขาเป็นลูกจ้างรายวัน The Tiger in the Tale (2012)
A day laborer should present symmetrical wear to his joints.ลูกจ้างรายวันน่าจะมีข้อต่อที่สมมาตรกัน The Tiger in the Tale (2012)
Oh, I don't hire the day laborers; the fairground does that.จ้างแรงงานรายวัน ลานแสดงนิทรรศการณ์เป็นคนจ้าง The Tiger in the Tale (2012)
- My fellow child laborer.- ใช่แรงงานเด็กนะเนี่ยะ Confession (2013)
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง Gandhi (1982)
He was a laborer why would I know his name?เขาเป็นกรรมกร- -\ ทำไมผมจะต้องรู้จักชื่อเขาด้วย? Art Imitates Life (2008)
Nothing helpful has turned up. And so far the lab work is inconclusive.Es hilft uns nicht weiter, die Laborergebnisse auch nicht. The Loss (1990)
Ted, show us those lab results from the institute.Ted, zeig uns die Laborergebnisse vom Institut. The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
I won't know for sure until the lab results are in...Ich muss auf die Laborergebnisse warten... Born Again (1994)
Those are the lab results, hot off the press.Die Laborergebnisse. Kein Sperma. Copycat (1995)
Lab results on the new one.Laborergebnisse über die Neue. Copycat (1995)
Hair and fiber is consistent with a room used by many people.Die Laborergebnisse sind typisch für einen viel benutzten Raum. Walkabout (1997)
- I just got the results back from the lab.- Ich habe die Laborergebnisse. Weeds (1997)
I'll be happy to show you those results, if you like.Ich zeige Ihnen gerne die Laborergebnisse. Skull and Bones (1998)
We're waiting for the lab results.Wir warten auf die Laborergebnisse. Wir werden sehen. The Color of Lies (1999)
Did the lab results help?Haben die Laborergebnisse was ergeben? The Color of Lies (1999)
The rain pushes the buildings aside. - I got the lab to rush the results of...Ich habe die Laborergebnisse der... All Things (2000)
- The sky turns... I said, I got the lab to rush the results of the Szezesny autopsy, if you're interested.Ich sagte, ich habe die Laborergebnisse der Szezesny-Autopsie. All Things (2000)
Just got word back from the lab.Ich habe die Laborergebnisse. Invocation (2000)
I was waiting for lab results and I wanted to take another look at the body.Ich habe auf die Laborergebnisse gewartet und die Leiche noch mal untersucht. Patience (2000)
I'll need all of lab work you have, and case histories of patients in every stage of the disease.Ich brauche Ihre Laborergebnisse und Angaben über den genauen Verlauf. Dear Doctor (2002)
-We got our lab results.- Wir haben die Laborergebnisse. Taking Lives (2004)
- Not according to the lab result.-Nicht nach den Laborergebnissen. The Good Samaritan (2004)
Some abnormalities showed up in her lab work, so I ran some tests.Die Laborergebnisse waren auffällig, deshalb machte ich Tests. Shadows (2004)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course... but what's the betting he's oozing Tubocurarine?Also... Wir müssen natürlich auf die Laborergebnisse warten, aber ich gehe jede Wette ein, er ist randvoll mit Tubocurarin. Basic Instinct 2 (2006)
Hey,lab's good?Hey, Laborergebnisse gut? Sometimes a Fantasy (2006)
- Lab results should be in soon.Laborergebnisse sollten bald da sein. They Keep Killing Suzie (2006)
Stevie walker's lab results.Stevie Walker's Laborergebnisse. In Which Sam Receives an Unexpected Visitor... (2007)
What about the results from the lab on the tire tracks that we found next to her car?Was ist mit den Laborergebnissen zu den Reifenspuren des anderen Wagens? One Wrong Move (2007)
Witnesses lie, lab results get doctored.Die Zeugin lügt, die Laborergebnisse sind frisiert. What If He's Not Alone? (2007)
Something worth missing... dr.Etwas wertvolles vermissen... Dr. Stevens, die Laborergebnisse für Rebecca Pope. Piece of My Heart (2008)
Well, your labs came back normal, which is good.Alle Ihre Laborergebnisse sind normal. Das ist gut. Believe the Unseen (2008)
Anyone with any lab experience and a label machine could do it.Jeder mit etwas Laborerfahrung und einer Etikettiermaschine könnte das tun. The Business of Miracles (2008)
- We're waiting on some labs.- Wir warten auf Laborergebnisse. Under Pressure (2008)
You know it takes me two days To get a search warrant, Then another day to catalog evidence,Weißt du, ich brauche 2 Tage, um einen Durchsuchungsbefehl zu kriegen, und einen weiteren Tag, um die Beweise zu katalogisieren, und danach eine Woche, bevor ich die Laborergebnisse bekomme. The Damage a Man Can Do (2008)
-Why don't we have labs back? .- Wo bleiben die Laborergebnisse? Heal Thyself (2008)
ER attending at U of C, where trauma labs are back in 1 0 minutes.Notaufnahmeärztin University of Chicago. Bei uns kommen Laborergebnisse schnell. Heal Thyself (2008)
Labs are back.Laborergebnisse. Heal Thyself (2008)
Um... no lab results?- Keine Laborergebnisse? Surveillance (2008)
- Some still missing lab work.- Bei einigen noch immer keine Laborergebnisse. The Dickensian Aspect (2008)
Without my bullshit, you're still waiting on lab work.Ohne mich würdest du immer noch auf deine Laborergebnisse warten. Clarifications (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laborerHe rose from day laborer to governor.
laborerLaborers required raising of a salary of the manager.
laborerThe laborers are murmuring against their working conditions.
laborerThe laborers formed a human barricade.
laborerThe recession has put the crunch on wage laborers.
laborerWe saw laborers blasting rocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลี[N] coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
คนงาน[N] worker, See also: workman, laborer, employee, Example: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
กรรมกร[N] unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
กรรมาชีพ[N] proletariat, See also: the class of wage earners, laborer, Syn. ชนกรรมาชีพ, Example: กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่านี้ได้ค่าแรงต่ำมาก, Thai definition: คำเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างแรงงานว่า ชนกรรมาชีพ
จับกัง[N] coolie, See also: laborer, workman, Syn. กุลี, คนงาน, Example: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradøi) EN: elaborate   FR: élaborer
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORER    L EY1 B ER0 ER0
LABORERS    L EY1 B ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laborer    (n) (l ei1 b @ r @ r)
laborers    (n) (l ei1 b @ r @ r z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker [Add to Longdo]
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer) [Add to Longdo]
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier [Add to Longdo]
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie [Add to Longdo]
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker [Add to Longdo]
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy [Add to Longdo]
肉体労働者[にくたいろうどうしゃ, nikutairoudousha] (n) manual laborer; manual labourer [Add to Longdo]
日雇い;日雇;日傭い;日傭(io)[ひやとい, hiyatoi] (n) daily employment; hiring by the day; day laborer; day labourer [Add to Longdo]
日雇い労働者[ひやといろうどうしゃ, hiyatoiroudousha] (n) day laborer; day labourer [Add to Longdo]
日傭取[ひようとり, hiyoutori] (n) day laborer; day labourer; journeyman [Add to Longdo]
農場労働者[のうじょうろうどうしゃ, noujouroudousha] (n) farm worker; farm laborer; farm labourer; farmhand [Add to Longdo]
役夫[えきふ, ekifu] (n) laborer; labourer [Add to Longdo]
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers [Add to Longdo]
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P) [Add to Longdo]
労動者(oK)[ろうどうしゃ, roudousha] (n) laborer; labourer; worker [Add to Longdo]
労務者[ろうむしゃ, roumusha] (n) (sens) laborer; labourer; workman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer [Add to Longdo]
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, ] indentured laborer [Add to Longdo]
收工[shōu gōng, ㄕㄡ ㄍㄨㄥ, ] to stop work for the day (generally of laborers); to knock off [Add to Longdo]
临时工[lín shí gōng, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄍㄨㄥ, / ] day laborer; temporary work [Add to Longdo]
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] blue collar; common laborer [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] carry food to laborers in the field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Laborer \La"bor*er\, n. [Written also labourer.]
     One who labors in a toilsome occupation; a person who does
     work that requires strength rather than skill, as
     distinguished from that of an {artisan}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top