ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employee-, *employee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี, เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้ถูกว่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
employee provident fundกสจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า? Mannequin (1987)
I want a major employee turnout at the airport tonight.ฉันต้องการพนักงานหลักๆ ไปที่สนามบินคืนนี้ Mannequin: On the Move (1991)
We'll just put it on his employee account.เราก็แค่ลงบัญชีไว้ในฐานข้อมูลพนักงานเท่านั้นเอง Mannequin: On the Move (1991)
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน Wild Reeds (1994)
I say we sample every employee within the perimeters intravenously.เรามีตัวอย่างเลือดของพนักงานทุกคน Gattaca (1997)
You'll be employee of the month in no time.เธอจะได้ไม่ต้องตกงานเดือนนี้ไง Hothead (2001)
You know I'm beholden to report employees misbehaving.You know l'm beholden to report employees misbehaving. Maid in Manhattan (2002)
Welcome to the employee cafeteria.Welcome to the employee cafeteria. Maid in Manhattan (2002)
The problem is, if you let me explain, your employee that girl who I was just speaking with, has been threatening me.ปัญหาก็คือ ถ้าคุณให้ฉันอธิบาย เจ้าหน้าที่ของคุณ... ผู้หญิงที่ผมเพิ่งคุยด้วย ได้คุกคามผม Punch-Drunk Love (2002)
The doors for employees not for you.ประตูเปิดให้ลูกจ้างเข้ามา ไม่ใช่ให้คุณเข้ามา The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employeeAbility is the only factor considered in promoting employees.
employeeAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employeeAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employeeAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employeeAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
employeeAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employeeA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employeeBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employeeDiscard the old employee.
employeeDo you have any employees who speak Japanese?
employeeEmployees are required to wear uniforms.
employeeEmployees threatened a strike to protect worker benefits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจ้าง(n) employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงชิงแรงงาน[chūangching raēng-ngān] (v, exp) EN: poach employees
การช่วงชิงแรงงาน[kān chūangching raēng-ngān] (n, exp) EN: poaching employees
การสรรหาบุคลากร[kān sanhā bukkhalākøn] (n, exp) EN: employee recruitment  FR: recrutement de personnel [ m ]
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [ m, f ] ; agent de l'État [ m ] ; serviteur de l'État [ m ] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[khārātchakān wisāman] (n, exp) EN: temporary government employee  FR: agent temporaire de la fonction publique [ m ] ; fonctionnaire temporaire [ m ]
คนใช้[khonchai] (n) EN: servant ; maid ; housemaid  FR: employée de maison [ f ] ; serviteur [ m ] (litt.) ; domestique [ m, f ] (vx) ; servante [ f ] (vx) ; bonne [ f ] ; bonniche = boniche [ f ] (fam. - péj.)
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; employé [ m ] ; employée [ f ]
ไล่พนักงานออก[lai phanak ngān øk] (v, exp) EN: dismiss an employee ; fire an employee  FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [ m ] ; employée [ f ] ; membre du personnel [ m ]
ลูกจ้างประจำ[lūkjāng prajam] (n, exp) EN: permanent employee

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
employee
employee
employees
employees
employee's
employee's
employees'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employee
employees

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ,     /    ] employee; person employed in a trade or profession #8,739 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ,   /  ] employee #12,664 [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ,  ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitnehmererfindung { f }employee invention [Add to Longdo]
Lohnnebenkosten { pl }employee on-costs [Add to Longdo]
Mitarbeiterbefragung { f }employee survey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) #3,582 [Add to Longdo]
社員[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P) #3,592 [Add to Longdo]
抱え[かかえ, kakae] (n) (1) armful; (2) employee; (P) #6,160 [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] (n, adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P) #8,859 [Add to Longdo]
嘱託(P);属託;囑託(oK)[しょくたく, shokutaku] (n, vs) (1) commission; charge (person with); entrusting with; (2) part-time (employee); (P) #18,309 [Add to Longdo]
使用人[しようにん, shiyounin] (n) employee; servant; (P) #19,830 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Employee \Em`ploy*ee"\, n. [The Eng. form of employ['e].]
     One employed by another.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  employee
      n 1: a worker who is hired to perform a job [ant: {employer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top