ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工人

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工人-, *工人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
工人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class, #8,495 [Add to Longdo]
工人[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Workers' Party (Singapore opposition party), #34,033 [Add to Longdo]
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] lumberjack; tree cutter [Add to Longdo]
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
库尔德工人[Kù ěr dé gōng rén dǎng, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Kurdish people's party KPP [Add to Longdo]
掘墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] grave digger [Add to Longdo]
水管工人[shuǐ guǎn gōng rén, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] plumber [Add to Longdo]
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] industrial worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Together with the rebelling workers from all of Russia[CN] 和全俄罗斯的造反工人们一起 Battleship Potemkin (1925)
Yes, yes, I said "Sirs"... because you, workers, peasants, Red soldiers and heroic seamen... are now the masters of our newly-born native land.[CN] 是的,是的,我称呼你们"先生" 因为你们,工人,农民,红军战士,英雄的水兵 现在已经是我们这块新生国家的主人 Baltic Deputy (1937)
Labour![CN] 工人! The Cloud-Capped Star (1960)
Well, soon as the harvest is in, you're a migrant worker.[CN] 收获季节一到,你就是移民工人 The Grapes of Wrath (1940)
The Baltic sailors have given coal to the Petrograd workers.[CN] 波罗的水兵已经把煤炭送给彼得堡的工人 Baltic Deputy (1937)
I assume this is what the factory workers wear at their dances?[CN] 我认为这是工厂工人在 跳舞时穿的衣服吧? Ninotchka (1939)
It's what makes you you.[JA] これが君になる 人工人格だ Unbound (2014)
As God is my witness, they're not going to lick me.[CN] 乳妈和我只是家务工人 Gone with the Wind (1939)
Maybe he needs a thousand men.[CN] 或许只需要一千工人 The Grapes of Wrath (1940)
Scarlett, what is it? Ashley's so mean and hateful.[CN] 但记住不要过问和骚扰我的工人 Gone with the Wind (1939)
-Much, the miller's son.[CN] -玛奇 磨坊工人的儿子 The Adventures of Robin Hood (1938)
We, the sailors of Potemkin, must support the workers, our brothers... and stand among the front lines of the revolution![CN] 我们,波坦金号的水手 必须支持我们的工人兄弟... 站到革命的最前线! Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top