Search result for

laborer

(46 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laborer-, *laborer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laborer[N] ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง Gandhi (1982)
He was a laborer why would I know his name?เขาเป็นกรรมกร- -\ ทำไมผมจะต้องรู้จักชื่อเขาด้วย? Art Imitates Life (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
I'm a Pipeworks Laborer.ฉันทำเกี่ยวกับท่อ City of Ember (2008)
There's plenty of laborers out there.มีคนงานอยู่มากมายข้างนอกนั่น Dirty Harry (2009)
Good luck, I can do in a restaurant laborerโชคดี ที่ข้าได้งานในครัว Ip Man 2 (2010)
where they sleep lays buried, the bones of Chinese laborers.ใต้ผืนดินนั้นกระดูกของแรงงานจีน หลับใหล... ฝังอยู่ที่ตรงนั้น 1911 (2011)
He doesn't have the social skills to hold a job for long, so he's most likely a day laborer, handyman, anything transitory.เขาไม่มีทักษะการเข้าสังคมพอ ที่จะทำงานได้นานๆ เขาเป็นพวกรับจ้าง ใช้แรงงานรายวัน ซ่อมของ งานระยะสั้นทุกอย่าง There's No Place Like Home (2011)
Are we so well-manned that we can afford to discard able young bodies and skilled laborers?นี่เรามีคนเหลือเฟือ มากเสียจนสามารถทิ้ง ชายหญิงที่มีแรงงาน และฝีมือได้แล้วหรือ Garden of Bones (2012)
But he needed money, so he was most likely a day laborer, a janitor, maybe a handyman.แต่เขาต้องการเงิน เขาเป็นประเภทกรรมกรรายวัน ภารโรง อาจจะเป็นช่างซ่อม Profiling 101 (2012)
And I found that there's an antique show, which advertised "hundreds of authentic Venetian glass from the turn of the century" which was here last week, because where else would a day laborer step on Venetian glass?และผมพบว่ามีงานแสดงของเก่า ที่โฆษณาว่า"งาน100เครื่องแก้วเวเนเชี่ยนแท้ จากจุดเปลี่ยนรอบศตวรรษ" ที่ถูกจัดที่นี่อาทิตย์ก่อน The Tiger in the Tale (2012)
The victim's name is Jared Drew. He was a day laborer.เหยื่อชื่อจาเร็ด ดรูวส์ เขาเป็นลูกจ้างรายวัน The Tiger in the Tale (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laborerHe rose from day laborer to governor.
laborerLaborers required raising of a salary of the manager.
laborerThe laborers are murmuring against their working conditions.
laborerThe laborers formed a human barricade.
laborerThe recession has put the crunch on wage laborers.
laborerWe saw laborers blasting rocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับกัง[N] coolie, See also: laborer, workman, Syn. กุลี, คนงาน, Example: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradøi) EN: elaborate   FR: élaborer
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORER    L EY1 B ER0 ER0
LABORERS    L EY1 B ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laborer    (n) (l ei1 b @ r @ r)
laborers    (n) (l ei1 b @ r @ r z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers, #614,359 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker [Add to Longdo]
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer) [Add to Longdo]
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier [Add to Longdo]
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laborer \La"bor*er\, n. [Written also labourer.]
   One who labors in a toilsome occupation; a person who does
   work that requires strength rather than skill, as
   distinguished from that of an {artisan}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laborer
   n 1: someone who works with their hands; someone engaged in
      manual labor [syn: {laborer}, {manual laborer}, {labourer},
      {jack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top