ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*delegate*

D EH1 L AH0 G EY2 T   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delegate, -delegate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delegate[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent ambassador
delegate[VI] มอบให้ทำแทน, See also: ส่งไปเป็นตัวแทน, Syn. designate, name
delegate to[PHRV] มอบหมายให้เป็นตัวแทน, See also: ให้แทน, Syn. depute to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate

English-Thai: Nontri Dictionary
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legislation, delegatedบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegateผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegateผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegated legislationบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง Spies Like Us (1985)
I'm a union delegate.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่ม Goodfellas (1990)
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ѹɰҹ Ҥ"Ե"ͧ.. , ͺ˹ҡ÷ٵ... Ghost in the Shell (1995)
Some delegate you got there. Isn't it a little past his bedtime ?ตัวแทนเก่งนะ คงเลยเวลานอนเขาแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
Delegates from all over the world.รวมทั้งตัวแทนจากทั่วโลก. Transporter 2 (2005)
You delegated authority over gen pop to me, boss.แต่ท่านให้อำนาจผมในเรื่องนี้แล้วนะครับ Cute Poison (2005)
In order to get back with my wife, I have to learn how to-- delegate.ในเรื่องที่จะต้องทำกับ ภรรยา,ผมเรียนรู้ว่าจะต้องหา... หาคนมาทำแน Love/Addiction (2007)
I delegated the meth lab situation to you.ผมมอบหมายให้คุณจัดการสถาการณ์นี้ Love/Addiction (2007)
I did, however, speak to delegates...- ฉันได้ไปพูดคุยกับตัวแทน 2 คนที่ไม่ออกนามค่ะ Vantage Point (2008)
I delegate that decision to you.อันนั้นผมมอบหมาย.. ให้คุณตัดสินใจเองแล้วกัน Invictus (2009)
- That's why I was more than happy to delegate to people who knew better.และนี่คือสาเหตุที่ปีนี้ พ่อยินดีสุดๆ Remains of the J (2009)
President Taylor tells me you were instrumental in convincing the Russian delegates to stayท่าน ปธน.เทย์เลอร์ บอกดิฉันว่า คุณเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่โน้มน้าวให้ ผู้แทนรัสเซียยังอยู่ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I've investigated it, but I learned nothing from the delegates.ได้มีการสอบสวนแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยจากผู้แทน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Belongs to a UN delegate who's over in Shanghai.เป็นของผู้แทนยูเอ็น คนที่ไปเชียงไฮ้ Pilot (2010)
Hmm?"delegate.ตัวแทน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
"Get it off your plate, delegate.โยนงานของตัวเอง แล้วเป็นผู้นำ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
The time has come for the dictator to delegate.ถึงเวลาที่จอมบงการต้องแจกจ่ายงานแล้ว While You Weren't Sleeping (2011)
My dearest German delegates, every time the Qing government fires a gun at us, your money presses the trigger.ท่านผู้แทนจากเยอรมันที่รัก ราชวงศ์ชิงเล็งปืนใส่เราทุกครั้งไป โดยเงินของคุณช่วยเขาเหนี่ยวไกปืน 1911 (2011)
We don't talk again unless my delegate is present.เราจะไม่คุยกันอีก ถ้าตัวแทนของฉันไม่อยู่ด้วย Number Crunch (2011)
DELEGATE OVER PA: We are not your enemies.เราไม่ใช่ศัตรูของท่าน Red Dawn (2012)
Well, I didn't get to meet him personally. He kind of delegated your rescue.ผมไม่ได้เจอเค้าตัวต่อตัว เค้าแค่สั่งงานผ่านคนอื่นมา Lockout (2012)
Delegates are on their way.คณะผู้แทน กำลังเดินทางมา Survival of the Fittest (2012)
Some things can't be delegated.บางสิ่งก็ให้ใครทำแทนไม่ได้ Consequences (2012)
Delegate more to your teams.เอนเดอร์ ระวังปีกขวา เราต้องคุ้มกันเบอร์นาร์ด Ender's Game (2013)
I delegated.จ่ายงานไง Furious 7 (2015)
And what do you think I do here at Volcano, I create, I delegate, I make things happen.คิดว่าผมอยู่ที่ภูเขาไฟแห่งนี้ เพราะอะไรเพราะผมสร้างมันให้มันเกิดขึ้น Urge (2016)
Mr. Chairman will agree, will he not, that all delegates are entitled to share the EUROSEC information.Der Herr President wird zustimmen, hoffe ich, dass alle Delegaten das Recht haben, die Information von EUROSEC zu erfahren. Journey to the Far Side of the Sun (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegateDelegates from many countries participated in the conference.
delegateHe delegated his authority to his competent assistant.
delegateI roomed with a delegate from Algeria.
delegateThey were delegates from India to the U. N.
delegateWe delegated him to negotiate with them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสฤษฏ์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
รังสรรค์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
ช่วยว่าการ[V] depute, See also: delegate, represent, Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติหน้าที่แทน, ปฏิบัติการแทน, Example: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ช่วยว่าการแทนผู้ว่าฯระหว่างนี้
เป็นตัวแทน[V] be an agent, See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute, Syn. เป็นผู้แทน, Example: บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น
เป็นผู้แทน[V] be a representative, See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute, Syn. เป็นตัวแทน, Example: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: appoint ; delegate   
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: appoint ; delegate   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATE    D EH1 L AH0 G EY2 T
DELEGATE    D EH1 L AH0 G AH0 T
DELEGATED    D EH1 L AH0 G EY2 T AH0 D
DELEGATES    D EH1 L AH0 G EY2 T S
DELEGATES    D EH1 L AH0 G AH0 T S
DELEGATE'S    D EH1 L IH0 G AH0 T S
DELEGATES'    D EH2 L AH0 G EY1 T S
SUPERDELEGATE    S UW0 P ER0 D EH1 L AH0 G AH0 T
SUPERDELEGATES    S UW0 P ER0 D EH1 L AH0 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegate    (n) dˈɛlɪgət (d e1 l i g @ t)
delegate    (v) dˈɛlɪgɛɪt (d e1 l i g ei t)
delegated    (v) dˈɛlɪgɛɪtɪd (d e1 l i g ei t i d)
delegates    (n) dˈɛlɪgəts (d e1 l i g @ t s)
delegates    (v) dˈɛlɪgɛɪts (d e1 l i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for, #421 [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside, #13,672 [Add to Longdo]
列席[liè xí, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˊ, ] to attend a meeting as a nonvoting delegate, #18,382 [Add to Longdo]
转托[zhuǎn tuō, ㄓㄨㄢˇ ㄊㄨㄛ, / ] to pass on a task; to delegate one's work; to pass the buck, #55,262 [Add to Longdo]
转授[zhuǎn shòu, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄡˋ, / ] to delegate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdelegate [Add to Longdo]
Abgesandte {m}delegate [Add to Longdo]
delegieren; abordnen | delegierend; abordnend | delegiert; abgeordnetto delegate | delegating | delegated [Add to Longdo]
entsendento delegate; to send out; to depute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲートサーバー[, derige-tosa-ba-] (n) {comp} delegate server [Add to Longdo]
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
獲得代議員数[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count [Add to Longdo]
協議員[きょうぎいん, kyougiin] (n) delegate [Add to Longdo]
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
主席全権[しゅせきぜんけん, shusekizenken] (n) chief delegate [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate [Add to Longdo]
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
特派員[とくはいん, tokuhain] (n) (1) (special) correspondent (e.g. for a newspaper); (2) representative; delegate; (P) [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]
副使[ふくし, fukushi] (n) vice-envoy; deputy delegate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デリゲートサーバー[でりげーとさーばー, derige-tosa-ba-] delegate server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, a. [L. delegatus, p. p.]
   Sent to act for or represent another; deputed; as, a delegate
   judge. "Delegate power." --Strype.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Delegated}; p. pr. &
   vb. n. {Delegating}.]
   1. To send as one's representative; to empower as an
    ambassador; to send with power to transact business; to
    commission; to depute; to authorize.
    [1913 Webster]
 
   2. To intrust to the care or management of another; to
    transfer; to assign; to commit.
    [1913 Webster]
 
       The delegated administration of the law. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Delegated executive power.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       The power exercised by the legislature is the
       people's power, delegated by the people to the
       legislative.             --J. B. Finch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, n. [L. delegatus, p. p. of delegare to
   send, delegate; de- + legare to send with a commission, to
   depute. See {Legate}.]
   1. Any one sent and empowered to act for another; one deputed
    to represent; a chosen deputy; a representative; a
    commissioner; a vicar.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) One elected by the people of a territory to represent
      them in Congress, where he has the right of debating,
      but not of voting.
    (b) One sent by any constituency to act as its
      representative in a convention; as, a delegate to a
      convention for nominating officers, or for forming or
      altering a constitution. [U.S.]
      [1913 Webster]
 
   {Court of delegates}, formerly, the great court of appeal
    from the archbishops' courts and also from the court of
    admiralty. It is now abolished, and the privy council is
    the immediate court of appeal in such cases. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top