Search result for

represent

(122 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -represent-, *represent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
represent[VT] ทำหน้าที่แทน, See also: ทำแทน, เป็นตัวแทน, Syn. act for, stand for
represent[VT] เป็นสัญลักษณ์ของ, See also: เป็นเครื่องหมายของ, Syn. symbolize, typify
represent[VT] อธิบาย, Syn. explain, express
represent[VT] แสดงให้เห็น, See also: แสดง, Syn. illustrate, show
represent as[IDM] แสดงให้เห็นภาพของ
represent as[IDM] เป็นเครื่องหมายของ
represent to[PHRV] แสดงให้เห็นภาพ / ความคิด
represent to[PHRV] อธิบาย, See also: ให้ความกระจ่างกับ
represent to[PHRV] แสดงความคิดเห็นกับ
representation[N] การเป็นตัวแทน, See also: การดำเนินการแทน, Syn. personification, impersonation, delegation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
represent(เรพริเซนทฺ') vt. แทน,พูดแทน,แสดง,แสดงให้เห็น,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย,พรรณนา, See also: representability n. representable adj. typicfy,impersonate
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด,เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
represent(vt) แสดง,แทนตัว,เป็นตัวอย่าง,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
representative(n) ตัวแทน,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representationการแถลงข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representationการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
representation of a vectorตัวแทนเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
representation theoryทฤษฎีตัวแทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
representation, collectiveการเป็นผู้แทนปวงชนโดยส่วนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, functionalการเป็นผู้แทนตามกลุ่มอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, groupการเป็นผู้แทนกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, minority๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
representationการรับรอง
representativeผู้แทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
Yes, because you represent one out of every eight people living in this country.ใช่เพราะนายทำตัวแปลกกว่าทุกคน อยู่ในย่านนี้ Lucky Thirteen (2008)
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์ Bombad Jedi (2008)
He stood for everything this kingdom represents.เขายืนหยัดเพื่อทุกสิ่งที่อาณาจักรนี้มีอยู่ To Kill the King (2008)
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์ Iljimae (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
This is what Aurora represented.นี่คือสิ่งที่ออโรร่าจะนำเสนอ Babylon A.D. (2008)
Yeah, the angel is a subconscious representation of your desire to heal.ใช่ เทวดาเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึก ...ของเธอถึงความอยากที่จะหาย The Lazarus Project (2008)
Representatives of the different intelligence agencies.ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I used to be called an account service representative, but a consultant told us we needed to manage our clients and not service them.ผมเคยถูกเรียกว่า ตัวแทนบริการเกี่ยวกับบัญชี แต่ผู้ปรึกษาต้องการ Wanted (2008)
I'm an account service representative...ผมเป็นตัวแทนบริการ Wanted (2008)
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
representAll the students recognized her is their representative.
representAre your opinions representative of those of the other students?
representChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
representFor the boy, his father represented authority.
representHe is in a sense a representative of his company.
representHe represented his class at the meeting.
representHe represented Japan at a conference.
representHe represented our company at the conference.
representHe represented the labor union on the committee.
representHe represented the mayor at a ceremony.
representHe was accredited to the United States to represent Japan.
representHe was constituted representative of the party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนค่า[V] represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร[N] representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
ทำหน้าที่แทน[V] represent, See also: act as, Syn. ทำแทน, Example: บริษัทนี้ยังขาดบุคลากรบางตำแหน่ง จึงต้องให้พนักงานที่ประจำอยู่ทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง
รูปแทน[N] representation, Example: พระประทานในโบสถ์เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่งจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง เพราะสร้างขึ้นจากอุดมคติ และความศรัทธา
ตามแบบฉบับ[ADJ] typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
กลุ่มตัวอย่าง[N] sample, See also: representative sample, Syn. กลุ่มทดลอง, Example: ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการดื้อยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ของกลุ่มตัวอย่าง 264 กลุ่มตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การเป็นตัวแทน[n. exp.] (kān pen tūathaēn) EN: representation   
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng jettanā) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation   FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงคำ[n. prop.] (kān sadaēng kham) EN: representation   FR: représentation [f]
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūthaēn) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative   FR: délégation [f] ; mission [f]
เขียนแทน[v. exp.] (khīen thaēn) FR: représenter
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayāng) EN: sample ; representative sample   FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRESENT    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T
REPRESENTS    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T S
REPRESENTED    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 D
REPRESENTED    R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 D
REPRESENTING    R EH2 P R AH0 Z EH1 N IH0 NG
REPRESENTING    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T IH0 NG
REPRESENTATIVE    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVE    R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V
REPRESENTATION    R EH2 P R AH0 Z EH0 N T EY1 SH AH0 N
REPRESENTATIONS    R EH2 P R AH0 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
represent    (v) (r e2 p r i z e1 n t)
represent    (v) (r ii2 p r i z e1 n t)
represents    (v) (r e2 p r i z e1 n t s)
represents    (v) (r ii2 p r i z e1 n t s)
represented    (v) (r e2 p r i z e1 n t i d)
represented    (v) (r ii2 p r i z e1 n t i d)
representing    (v) (r e2 p r i z e1 n t i ng)
representing    (v) (r ii2 p r i z e1 n t i ng)
representation    (n) (r e2 p r i z e n t ei1 sh @ n)
representative    (n) (r e2 p r i z e1 n t @ t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind) [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for [Add to Longdo]
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] representative work (of an author or artist) [Add to Longdo]
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, ] representative; typical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-present \Re`-pre*sent"\ (r?`pr?-z?nt"), v. t.
   To present again; as, to re-present the points of an
   argument.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Represent \Rep`re*sent"\ (r?p`r?-z?nt"), v. t. [F.
   repr['e]senter, L. repraesentare, repraesentatum; pref. re-
   re- + preesentare to place before, present. See {Present}, v.
   t.]
   1. To present again or anew; to present by means of something
    standing in the place of; to exhibit the counterpart or
    image of; to typify.
    [1913 Webster]
 
       Before him burn
       Seven lamps, as in a zodiac representing
       The heavenly fires.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To portray by pictoral or plastic art; to delineate; as,
    to represent a landscape in a picture, a horse in bronze,
    and the like.
    [1913 Webster]
 
   3. To portray by mimicry or action of any kind; to act the
    part or character of; to personate; as, to represent
    Hamlet.
    [1913 Webster]
 
   4. To stand in the place of; to supply the place, perform the
    duties, exercise the rights, or receive the share, of; to
    speak and act with authority in behalf of; to act the part
    of (another); as, an heir represents his ancestor; an
    attorney represents his client in court; a member of
    Congress represents his district in Congress.
    [1913 Webster]
 
   5. To exhibit to another mind in language; to show; to give
    one's own impressions and judgement of; to bring before
    the mind; to set forth; sometimes, to give an account of;
    to describe.
    [1913 Webster]
 
       He represented Rizzio's credit with the queen to be
       the chief and only obstacle to his success in that
       demand.                --Robertson.
    [1913 Webster]
 
       This bank is thought the greatest load on the
       Genoese, and the managers of it have been
       represented as a second kind of senate. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To serve as a sign or symbol of; as, mathematical symbols
    represent quantities or relations; words represent ideas
    or things.
    [1913 Webster]
 
   7. To bring a sensation of into the mind or sensorium; to
    cause to be known, felt, or apprehended; to present.
    [1913 Webster]
 
       Among these. Fancy next
       Her office holds; of all external things
       Which he five watchful senses represent,
       She forms imaginations, aery shapes. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metaph.) To form or image again in consciousness, as an
    object of cognition or apprehension (something which was
    originally apprehended by direct presentation). See
    {Presentative}, 3.
    [1913 Webster]
 
       The general capability of knowledge necessarily
       requires that, besides the power of evoking out of
       unconsciousness one portion of our retained
       knowledge in preference to another, we posses the
       faculty of representing in consciousness what is
       thus evoked . . . This representative Faculty is
       Imagination or Phantasy.       --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 represent
   v 1: take the place of or be parallel or equivalent to; "Because
      of the sound changes in the course of history, an 'h' in
      Greek stands for an 's' in Latin" [syn: {represent}, {stand
      for}, {correspond}]
   2: express indirectly by an image, form, or model; be a symbol;
     "What does the Statue of Liberty symbolize?" [syn: {typify},
     {symbolize}, {symbolise}, {stand for}, {represent}]
   3: be representative or typical for; "This period is represented
     by Beethoven"
   4: be a delegate or spokesperson for; represent somebody's
     interest or be a proxy or substitute for, as of politicians
     and office holders representing their constituents, or of a
     tenant representing other tenants in a housing dispute; "I
     represent the silent majority"
   5: serve as a means of expressing something; "The flower
     represents a young girl"
   6: be characteristic of; "This compositional style is
     exemplified by this fugue" [syn: {exemplify}, {represent}]
   7: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
     wall was the backdrop for the performance"; "These constitute
     my entire belonging"; "The children made up the chorus";
     "This sum represents my entire income for a year"; "These few
     men comprise his entire army" [syn: {constitute},
     {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   8: be the defense counsel for someone in a trial; "Ms. Smith
     will represent the defendant" [syn: {defend}, {represent}]
     [ant: {prosecute}]
   9: create an image or likeness of; "The painter represented his
     wife as a young girl" [syn: {represent}, {interpret}]
   10: play a role or part; "Gielgud played Hamlet"; "She wants to
     act Lady Macbeth, but she is too young for the role"; "She
     played the servant to her husband's master" [syn: {act},
     {play}, {represent}]
   11: perform (a play), especially on a stage; "we are going to
     stage `Othello'" [syn: {stage}, {present}, {represent}]
   12: describe or present, usually with respect to a particular
     quality; "He represented this book as an example of the
     Russian 19th century novel"
   13: point out or draw attention to in protest or remonstrance;
     "our parents represented to us the need for more caution"
   14: bring forward and present to the mind; "We presented the
     arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to
     our formal reason" [syn: {present}, {represent}, {lay out}]
   15: to establish a mapping (of mathematical elements or sets)
     [syn: {map}, {represent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top