ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

正使

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正使-, *正使*
Japanese-English: EDICT Dictionary
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, we couldn't really make up our mind, so we just brought a few.[CN] 是啊,我们不能真正使我们的 心灵,所以我们只带了几个。 Jack, Jules, Esther & Me (2013)
Justice is what keeps us safe as a society. Ordered.[CN] 公正使我们的社会安定 有序 The Experiment (2010)
Maybe she was really angry at Charlotte.[CN] 但也许真正使她生气的是Charlotte Bad (2010)
He's working on it.[CN] 他正使劲儿呢 It's Kind of a Funny Story (2010)
I think what we tried to do, and succeeded in some fronts and didn't in others, was make them at least truly evil, scary characters again.[CN] 这些人最后将成长为这 两人的超级影迷,喜欢这个故事 我认为我们前部分成功制作 的而不是其他的 才是真正使他们邪恶,恐怖 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
- I'm proper stampin' that.[CN] - 我正使劲追呢 Attack the Block (2011)
Okay, I've never really used it and really really meant it, is what I meant to say.[CN] 好吧,我从来没有真正使用过 和真的真的的意思, 就是我想说的话。 Married in a Year (2011)
I am merely appointed by the court until your identity theft is, uh, sorted out.[JA] 私はIDの不正使用について 裁判所命令で来ただけですから The Fury in the Jury (2013)
I could really use an aspirin.[CN] 我可以 真正使用阿司匹林 A Perfect Man (2013)
In modern Europe, Christianity seems threatened by the apathy of a secular society.[CN] 在现代欧洲,世俗社会的冷漠 似乎正使基督教受到威胁。 The First Christianity (2009)
I've come to realise that what's really exciting to me is great loyalty, determination, and courage.[CN] 我瞭解到真正使我興奮的是... 偉大的忠誠、決心和勇氣 Johnny English Reborn (2011)
And then I will destroy the device and nobody will ever use it again.[JA] 装置を壊し 不正使用出来ない様にするわ Minute by Minute (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top