ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำการแทน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำการแทน-, *ทำการแทน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, God.คุณทำการแทน ไอ้ลูกชาย Chuck Versus the Beefcake (2009)
I- I was the deputy chief coroner.ฉันแค่ทำการแทน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชันสูตร The Doll in the Derby (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supply[VT] ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
fill-inn. ผู้ทำการแทน
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
substitute(vt) แทนที่,เปลี่ยนตัว,สับเปลี่ยน,ทำการแทน
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top