ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代表者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代表者-, *代表者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.この会に出席している他の代表者に直接話すのではなく、どうか議長に話して下さい。
The representative was absent from the annual conference.その代表者は年次会議を欠席した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were spying on the delegates.[JA] 代表者をスパイしていたんだ Demons (2005)
Well, to be frank, to represent you. You're a lawyer?[JA] 君の代表者になりたい Orientación (2007)
They represent all of us at our best.[JA] 我々の最高の代表者達です Terra Prime (2005)
Show our elected officials... that you want Anna and the Visitors to stay.[JA] 「私達有権者が選んだ代表者達に」 「アンナとビジターに居て欲しいと」 Fruition (2010)
It certainly helps that the delegates can understand each other.[JA] 代表者がお互いを知る助けになっている Demons (2005)
A meeting that turned into a peek-a-boo session with bullets, set up by someone who's been playing me like a violin.[JA] だまされやすい者・コンベンションの代表者のように 行った銃弾バージョン鬼ごっこになった打ち合わせだとか The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
This tent is for champions and friends.[JA] このテントは代表者と― その友人達のための物だ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
So, you're the new point man on the DeLauers.[JA] あなたがデラウアーの新しい交渉代表者 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.[JA] 勇気を持って、あなた達が誉められるべきだ 噂による、特にビンクス代表者 Bombad Jedi (2008)
Blue Centaury means "l'll love you forever".[CN] 蓝色的矢车菊代表者我永远爱 Ghost River (2002)
Congratulations, point man.[JA] おめでとう 代表者 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
A pretender.[JA] 偽善の代表者 Tekkonkinkreet (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top