ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代議員

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代議員-, *代議員*
Japanese-English: EDICT Dictionary
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代議員[だいぎいんかい, daigiinkai] (n) conference of representatives [Add to Longdo]
代議員[だいぎいんだん, daigiindan] (n) delegation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Representative Binks is the highest-ranking person here.[JA] ビンクス代議員は一番上だ The Gungan General (2009)
Sir, they're taking Representative Binks hostage.[JA] ビンクス代議員を人質に取ってる The Gungan General (2009)
Senator Kharrus, Representative Binks, take your seats.[JA] カールス議員、ビンクス代議員、席に戻ってください The Gungan General (2009)
Representative Binks, stop fooling around. We're landing. -Secure yourself.[JA] ビンクス代議員、遊ぶのをやめて、着陸するぞ 安全バーをつけて The Gungan General (2009)
You are the Senate Representative.[JA] あなたは代議員なので The Gungan General (2009)
Mesa Representative Binks.[JA] 私はビンクス代議員です The Gungan General (2009)
Representative Binks, we're going to need your services for this part of the mission.[JA] ビンクス代議員、これからちょっと助けて欲しいけど The Gungan General (2009)
In a moment, Representative Binks.[JA] 質問アリマス ちょっと待ってビンクス代議員 The Gungan General (2009)
Let's fry this one and look around. No. If he's a Representative, he might be worth something as well.[JA] こいつを殺してから探すか? いや、代議員ならこいつも身体金を取れるかも おい、ビンク代議員 The Gungan General (2009)
Remember, Anakin, this could still be a trap.[JA] 元老院議員カールスとビンクス代議員を すぐ派遣する 俺達と一緒に一杯やるか? Dooku Captured (2009)
Representative Binks, I know I can count on you.[JA] ビンクス代議員 頼みましたよ Star Wars: Attack of the Clones (2002)
Mayor, if you approve this all the representatives will kill you.[JA] 町長、これを許可したら... ...代議員みんなが放ってはおきませんよ Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top