ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使節

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使節-, *使節*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使节[shǐ jié, ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ, 使 / 使] (diplomatic) envoy, #21,609 [Add to Longdo]
使节团[shǐ jié tuán, ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] a diplomatic group; a delegation [Add to Longdo]
岩仓使节团[Yán cāng shǐ jié tuán, ㄧㄢˊ ㄘㄤ ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] the Iwakura mission (Japanese diplomatic and exploratory mission to US and Europe of 1871) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
使節[しせつだん, shisetsudan] (n) mission; delegation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mission took the direct route by air to the boundary.使節団は空路を利用して国境までの最短距離を行った。
The government dispatched missions abroad.政府は外国へ使節を派遣した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The envoy from Niflheim awaits without, Your Majesty.[JA] ニヴルヘイムからの使節は陛下、なしでお待ちしております。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
What will happen, do you imagine, when these peace commissioners arrive?[JA] 講和使節なんて来たら どうなると思う? Lincoln (2012)
Your Grace, I have the honor to bring you Lady Catelyn Stark, sent as an envoy by her son Robb, Lord of Winterfell.[JA] 陛下 ケイトリン・スターク様がお越しになりました ウィンターフェールのロブ・スタークの使節として参られました What Is Dead May Never Die (2012)
I'm certain that the Emperor himself would want to know who has been so charitable toward his envoy.[JA] 皇帝自身が知りたいのは間違いない 皇帝は使節には寛容だ Last Knights (2015)
I came over with the British trade mission, oh, years ago.[JA] 私は数年前 英国貿易使節団についてきて... The Last Samurai (2003)
We're from the Soviet Union, here on a cultural exchange.[JA] 我々はソ連からの 文化交流使節 Kin-dza-dza! (1986)
I shall handle the visiting royalty, of course, and the papal legate, and you can sort out the frolics.[CN] 我必須迎接來訪的貴族、安排儀仗 還要迎接教皇的使節 你就來籌備娛樂節目 Born to Be King (1983)
His name is Pyle. He's with the American Economic Mission.[JA] 彼はパイルと言ってアメリカの経済使節団の一員だ The Quiet American (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使節[しせつ, shisetsu] Gesandter, Mission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top