ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องกล*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องกล, -เครื่องกล-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกล(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่องกลึ(n) lathe, Example: ขณะใช้งานเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีส่วนหมุน เช่น เครื่องกลึง, เครื่องเจาะ ห้ามใส่ถุงมือผ้าอย่างเด็ดขาด
เครื่องกลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count Unit: เครื่อง
วิศวกรรมเครื่องกล(n) mechanical engineering, Example: น้องของเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจึงไปทำงานในโรงงาน, Thai Definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องกลน. เครื่องมือที่ประกอบด้วยส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ สามารถปรับเปลี่ยนและส่งถ่ายพลังงานกลไปยังจุดอื่นในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น รอก คาน ลิ่ม.
กระดุมน. เครื่องกลัดส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่าง ๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด, ดุม ลูกดุม หรือ ลูกกระดุม ก็เรียก.
กล, กล-เครื่องกลไก, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เช่น ช่างกล.
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
เกียร์น. กลอุปกรณ์ที่ส่งผ่านกำลังและการเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของเครื่องกล
ขว้าว(ขฺว้าว) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณทั่วไป ลำต้นสูงใหญ่ ใบมนรูปหัวใจ ปลายแหลม ดอกสีเหลือง คล้ายดอกกระทุ่ม แต่เล็กกว่า เนื้อไม้สีเหลือง ละเอียด ใช้ทำฝาบ้าน เครื่องเรือน เครื่องกลึง และเครื่องแกะสลัก, กว้าว ขวาว หรือ คว่าว ก็เรียก.
จักร, จักร-(จัก, จักกฺระ-) น. อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ เช่น พระนารายณ์ทรงจักร, สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมอย่างล้อรถ เช่น จักรที่ใช้ขว้างในการกีฬา, สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลมมีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่าง ๆ เช่น จักรนาฬิกา, เรียกเครื่องกลบางชนิด เช่น เครื่องจักร รถจักร, เรียกเครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน ว่า จักร หรือ จักรเย็บผ้า
เชิงกลว. เกี่ยวกับเครื่องกล.
ดับเครื่องก. ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด, ถ้าเครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุดเอง เรียกว่า เครื่องดับ.
ดุม ๒น. เครื่องกลัดส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่าง ๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด, กระดุม ลูกกระดุม หรือ ลูกดุม ก็เรียก.
ไดนาโมน. เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ คือ ให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนำได้.
ปอดเหล็กน. เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบและขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติในเมื่อมีอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่นในโรคโปลิโอ.
ภมรเครื่องกลึง.
ยนต์, ยนตร์น. เครื่องกลไก, เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่.
ยันตรกรรมน. วิชาเครื่องกล.
ระนาบเอียงน. สิ่งที่มีพื้นแบนเรียบเอียงทำมุมแหลมกับพื้นระดับ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องกลอย่างง่ายสำหรับเลื่อนเทหวัตถุหนักไปสู่ระดับที่ต้องการโดยที่สามารถพักเทหวัตถุนั้นได้เป็นระยะ ๆ.
วิศวกรรมศาสตร์(วิดสะวะกำมะสาด) น. วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล.
สิ่งตีพิมพ์น. ไปรษณียภัณฑ์ประเภทข้อความ รูป หรือรอยประดิษฐ์บนกระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในกิจการพิมพ์ ซึ่งทำขึ้นเป็นหลายสำเนาเหมือนกันทุกประการ ด้วยกระบวนการทางเครื่องกลไก หรือการถ่ายภาพอันเกี่ยวข้องกับการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ กระดาษไข เนกาทีฟ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในกิจการพิมพ์.
หุ่นยนต์น. หุ่นที่ทำเป็นรูปคนมีเครื่องกลไกภายใน สามารถทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ทำงานตามที่ถูกสั่งโดยไม่ต้องใช้สมองและไม่มีชีวิตจิตใจดุจเป็นเครื่องจักรกล.
อุตสาหกรรมศิลป์(อุดสาหะกำสิน) น. วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solar stillเครื่องกลั่นด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
basin stillเครื่องกลั่นแบบถาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanicalด้วยเครื่องจักร, กลไก, เกี่ยวกับเครื่องกล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
drum latheเครื่องกลึงเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Micro-electro-mechnical systemsระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microelectromechanical systemsระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Micro-Electro-Mechanical SystemsMEMs, เครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Balancing of machineryความสมดุลของเครื่องกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar stillเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communication in mechanical engineeringการสื่อสารทางวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Electrochromic devicesอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Machine theoryทฤษฎีเครื่องกล [TU Subject Heading]
Lathesเครื่องกลึ[TU Subject Heading]
Mechanical drawingการเขียนแบบเครื่องกล [TU Subject Heading]
Mechanical engineeringวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Mechanical engineersวิศวกรเครื่องกล [TU Subject Heading]
Mechanical equipmentอุปกรณ์เครื่องกล [TU Subject Heading]
Solar stillsเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Mechanical Aeratorเครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล, Example: เครื่องจักรกลที่ใช้เติมออกซิเจน ให้แก่น้ำเสีย, ดู Mechanical Aeration [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Aerationการเติมอากาศแบบเครื่องกล, Example: การเติมอากาศแก่น้ำเสียในระบบเอเอสด้วยเครื่อง จักรกล โดยการตีปั่น ให้น้ำที่ผิวฟุ้งกระจายสัมผัสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกล, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกล การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีหาได้จากกรณีเครื่องกลไม่มีความเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
machineเครื่องกล, เครื่องจักร, อุปกรณ์ที่ให้ความสะดวก หรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น รอก แม่แรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
steam turbine engineเครื่องจักรไอน้ำแบบกังหัน, เครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แรงดันของไอน้ำดันให้กังหันหมุน และแกนของกังหันจะต่อไปยังเครื่องกลอื่นให้ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
engineเครื่องยนต์, เครื่องกลใด ๆ ที่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกมาทำให้เครื่องกลนั้นทำงานได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องกลที่ใช้พลังงานจากไอน้ำ น้ำมัน และแก๊ส เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
efficiencyประสิทธิภาพ, อัตราส่วนระหว่างงานที่ได้กับงานที่ให้ นิยมคิดเป็นร้อยละ ใช้คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องกล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flywheelล้อตุนกำลัง, แผ่นโลหะกลมที่ยึดติดอยู่กับเพลาของเครื่องกล  ช่วยทำให้การหมุนของเครื่องกลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่กระตุก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
velocity ratioอัตราส่วนความเร็ว, อัตราส่วนระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่ของแรงที่กระทำต่อเครื่องกล กับระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ำหนักที่ยกโดยเครื่องกลในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inclined planeพื้นเอียง, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
windlassกว้าน, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple machineเครื่องกลอย่างง่าย, เครื่องกลที่ให้ความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา พื้นเอียง ลิ่ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The brain itself is an electrical machine. It's nothing but a machine.สมองของเราก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้านั่นแหล่ะ Return to Oz (1985)
I am only a machine, so I cannot be sorry or happy, no matter what happens.กระผมเป็นแค่เครื่องกล ฉะนั้นกระผมจะ ไม่เสียใจ ดีใจหรือรู้สึกอะไรทั้งนั้น Return to Oz (1985)
You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.คุณกำลังพูดถึง... การเปลี่ยนแปลงที่ลึกชึ้งจากเครื่องกล ไปสู่ชีวะภาพ Bicentennial Man (1999)
Squint: Oh! It's the mechanical meter maid!โอ สาวใช้เครื่องกลน่ะ Inspector Gadget 2 (2003)
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT, ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT, National Treasure (2004)
It's a little machine.มันก็แค่เครื่องกล Zack and Miri Make a Porno (2008)
An amazing bit of machinery, this...ชิ้นเล็กๆ ของเครื่องกลที่น่ามหัศจรรย์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Hey, 20 minutes from boarding into a world of bliss.เพิ่งลงจากเครื่องกลับมาสู่โลกแห่งความสุขเมื่อ 20 นาทีที่แล้ว Up in the Air (2009)
This is crazy." And i got on the next flight out and here i am talking to cyrus.แล้วฉันก็รีบขึ้นเครื่องกลับมาก และมากพูดกับไซรัส Seder Anything (2009)
It's called the Flint Lockwood Diatonic Super-Mutating Dynamic Food Replicator.มันคือ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด... สุดยอดเครื่องกลายพันธุ์อาหาร.. และผลิตผลไร้เทียมทาน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
He invented a scientific machine that would give humans the cockroache's ability to surviveเขาคิดค้นเครื่องกลวิทยาศาสตร์\ ที่จะทำให้มนุษย์ มีความสามารถแบบเดียวกับแมงสาบเพื่อให้อยู่รอดได้ Monsters vs. Aliens (2009)
Well, there is Mr. Brody's still.เออ มีเครื่องกลั่นของโบวดี้ Sabotage (2010)
You have a still?คุณมีเครื่องกลั่นเหล้าหรอ ? Sabotage (2010)
Mr. Bauer, you are ordered to turn the aircraft around and return to CTU.คุณบาวเออร์ คุณถูกสั่งให้ หันเครื่องกลับ และกลับไปที่ CTU Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
The brain is a machine designed to respond to stimuli.สมองเป็นเครื่องกล ที่สร้างเพื่อให้ตอบสนองกับสิ่งเร้า The Uncanny Valley (2010)
This machine would be very useful on the Maluku Islands.เครื่องกลไกแบบนี้คงมีประโยชน์ ในการใช้บนหมู่เกาะโมลุกกะ The Beginning in the End (2010)
Well, everything is on track.อ้อ ทุกอย่างอยู่ในเครื่องกลั่น One Minute (2010)
Now, don't be an idiot. Get on that jet with his teamเอาล่ะ อย่าทำตัวงี่เง่าหน่อยเลย ขึ้นเครื่องกลับมาพร้อมกับทีมของเขา The Fight (2010)
that Serena had boarded a plane home, ว่าเซรีน่าขึ้นเครื่องกลับบ้านไปแล้ว Double Identity (2010)
They said he dropped like the others when John's device went off, but he...เขามีอาการเหมือนพวกแวมไพร์ ขณะที่เครื่องกลไกของจอห์นทำงาน แต่เขา... The Return (2010)
Mechanical stuff.เครื่องกลอะไรพวกนี้ The Boost Job (2010)
You got some battle rolls... some mid air stalls?เราเคยควงสวานกลางฟ้า ดับเครื่องกลางอากาศ The A-Team (2010)
We gotta turn the plane around.-เราต้องหันเครื่องกลับ Hecks on a Plane (2011)
I have to be on a red eye tonight back to New York.ต้องรีบขึ้นเครื่องกลับนิวยอร์ก Friends with Benefits (2011)
Crossbows, wooden bullets and automatics?ปืนหน้าไม้, กระสุนไม้ และเครื่องกล? The Last Dance (2011)
I'd appreciate one right about now. Ooh-hoo-hoo-hoo. But I mean the machine, the idea.ผมมีที่ชอบแล้วกระบอกนึง ตอนนี้ แต่ผมหมายถึงเครื่องกลไก ความคิด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Mechanical engineering. Tenure track.เป็นคนสอน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล Semper I (2011)
She can tell them I got lost and missed my flight.บอกพวกเขาว่า ฉันหายตัวไป\ และตกเครื่องกลับละกัน Resident Evil: Damnation (2012)
It's getting late, and I really need to catch my flight.นี่มันดึกแล้ว แล้วหนูคงต้องรับขึ้นเครื่องกลับ Crazy, Cupid, Love (2012)
Howard and company mechanism out of Boston.ฉันคิดว่ามันเป็น \ ฮาเวิร์ดและคณะเครื่องกล จากเมืองบอสตัน Of Mouse and Man (2012)
I mean, this is the horse's head still, catch can.นี่เครื่องกลั่นหัวม้า แล้วก็ถังดักไอ Episode #1.1 (2012)
Find out what she knows and put her on a plane.หาดูว่าหล่อนรู้อะไรแล้วหล่อนขึ้นเครื่องกลับมาซะ Pilot (2012)
A machine that spies on you every hour of every day.เครื่องกลไกลมันติดตามคุณทุกชั่วโมงของทุกวัน Legacy (2012)
What a brilliant machine.มันเป็นเครื่องกลที่ฉลาดจริงๆ Oblivion (2013)
All right, Red Four, you're done. Take it on home.เรด สี่ งั้นนาย พาเครื่องกลับฐาน Red Tails (2012)
Never thought that you would be Standing here so close to me There's so much I feel that I should sayจากเบอร์ลิน และเพลงโปรดของคุณ จะมีสักครั้งมั้ย ที่เอาเครื่องกลับมา โดยไม่มีรอย Red Tails (2012)
You see, the work we do is complicated and it requires employees with advanced motor skills, remarkable memories.ฟังนะ งานที่เราทำอยู่มันซับซ้อน และเราตามหาคนที่ เก่งทางด้านเครื่องกล และมีความทรงจำดีเลิศ Predestination (2014)
Well, I mean, I was until I met Rita and now I'm just a... mechanic with psychiatric delusionsตอนนี้ผมเป็นแค่ ช่างเครื่องกลสติเฟื่อง Edge of Tomorrow (2014)
I'm headed to Hawaii. I'm gonna catch a flight from there.ผมกำลังไปฮาวาย จะขึ้นเครื่องกลับจากทีนั้น Godzilla (2014)
If the water reclaimer breaks, I'll die of thirst.หากแบ่ง เครื่องกลับคืน น้ำ ฉันจะตายจากความกระหาย The Martian (2015)
He didn't load up the oxygenator... or the water reclaimer?เขาไม่ได้โหลดขึ้น เครื่องทำให้ออกซิเจน หรือ เครื่องกลับคืน น้ำหรือไม่ The Martian (2015)
The oxygenator, the water reclaimer... the atmospheric regulator... bring that all with me.เครื่องทำให้ออกซิเจน, เครื่องกลับคืน น้ำ ควบคุมบรรยากาศ นำว่าทั้งหมดกับฉัน The Martian (2015)
Mr. Ramon here is one of the finest mechanical engineersคุณเรมอน เป็นหนึ่งในวิศวกรเครื่องกลที่เก่งที่สุด The Sound and the Fury (2015)
I hitched a ride back to the states.รีบขึ้นเครื่องกลับสหรัฐ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
A mechanical marvel.เครื่องกลไกวิเศษ Warcraft (2016)
Now, I'm gonna go fight crime while you put that kid on the next jet to the orphanage.เอาล่ะผมจะไปปราบเหล่าร้าย คุณส่งเด็กขึ้นเครื่องกลับบ้านเด็กกำพร้า เข้าใจมั้ย The Lego Batman Movie (2017)
Alfred, put that kid on the next jet to the orphanage.อัลเฟรด คุณส่งเด็กขึ้นเครื่องกลับบ้านเด็กกำพร้า The Lego Batman Movie (2017)
I'm a mechanic. I'm pretty good with this sort of thing.ผมเป็นวิศวะเครื่องกล พอจะจัดการอะไรทำนองนี้ได้ Devil (2010)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The brain itself is an electrical machine. It's nothing but a machine.สมองของเราก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้านั่นแหล่ะ Return to Oz (1985)
I am only a machine, so I cannot be sorry or happy, no matter what happens.กระผมเป็นแค่เครื่องกล ฉะนั้นกระผมจะ ไม่เสียใจ ดีใจหรือรู้สึกอะไรทั้งนั้น Return to Oz (1985)
You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.คุณกำลังพูดถึง... การเปลี่ยนแปลงที่ลึกชึ้งจากเครื่องกล ไปสู่ชีวะภาพ Bicentennial Man (1999)
Squint: Oh! It's the mechanical meter maid!โอ สาวใช้เครื่องกลน่ะ Inspector Gadget 2 (2003)
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT, ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT, National Treasure (2004)
It's a little machine.มันก็แค่เครื่องกล Zack and Miri Make a Porno (2008)
An amazing bit of machinery, this...ชิ้นเล็กๆ ของเครื่องกลที่น่ามหัศจรรย์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Hey, 20 minutes from boarding into a world of bliss.เพิ่งลงจากเครื่องกลับมาสู่โลกแห่งความสุขเมื่อ 20 นาทีที่แล้ว Up in the Air (2009)
This is crazy." And i got on the next flight out and here i am talking to cyrus.แล้วฉันก็รีบขึ้นเครื่องกลับมาก และมากพูดกับไซรัส Seder Anything (2009)
It's called the Flint Lockwood Diatonic Super-Mutating Dynamic Food Replicator.มันคือ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด... สุดยอดเครื่องกลายพันธุ์อาหาร.. และผลิตผลไร้เทียมทาน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
He invented a scientific machine that would give humans the cockroache's ability to surviveเขาคิดค้นเครื่องกลวิทยาศาสตร์\ ที่จะทำให้มนุษย์ มีความสามารถแบบเดียวกับแมงสาบเพื่อให้อยู่รอดได้ Monsters vs. Aliens (2009)
Well, there is Mr. Brody's still.เออ มีเครื่องกลั่นของโบวดี้ Sabotage (2010)
You have a still?คุณมีเครื่องกลั่นเหล้าหรอ ? Sabotage (2010)
Mr. Bauer, you are ordered to turn the aircraft around and return to CTU.คุณบาวเออร์ คุณถูกสั่งให้ หันเครื่องกลับ และกลับไปที่ CTU Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
The brain is a machine designed to respond to stimuli.สมองเป็นเครื่องกล ที่สร้างเพื่อให้ตอบสนองกับสิ่งเร้า The Uncanny Valley (2010)
This machine would be very useful on the Maluku Islands.เครื่องกลไกแบบนี้คงมีประโยชน์ ในการใช้บนหมู่เกาะโมลุกกะ The Beginning in the End (2010)
Well, everything is on track.อ้อ ทุกอย่างอยู่ในเครื่องกลั่น One Minute (2010)
Now, don't be an idiot. Get on that jet with his teamเอาล่ะ อย่าทำตัวงี่เง่าหน่อยเลย ขึ้นเครื่องกลับมาพร้อมกับทีมของเขา The Fight (2010)
that Serena had boarded a plane home, ว่าเซรีน่าขึ้นเครื่องกลับบ้านไปแล้ว Double Identity (2010)
They said he dropped like the others when John's device went off, but he...เขามีอาการเหมือนพวกแวมไพร์ ขณะที่เครื่องกลไกของจอห์นทำงาน แต่เขา... The Return (2010)
Mechanical stuff.เครื่องกลอะไรพวกนี้ The Boost Job (2010)
You got some battle rolls... some mid air stalls?เราเคยควงสวานกลางฟ้า ดับเครื่องกลางอากาศ The A-Team (2010)
We gotta turn the plane around.-เราต้องหันเครื่องกลับ Hecks on a Plane (2011)
I have to be on a red eye tonight back to New York.ต้องรีบขึ้นเครื่องกลับนิวยอร์ก Friends with Benefits (2011)
Crossbows, wooden bullets and automatics?ปืนหน้าไม้, กระสุนไม้ และเครื่องกล? The Last Dance (2011)
I'd appreciate one right about now. Ooh-hoo-hoo-hoo. But I mean the machine, the idea.ผมมีที่ชอบแล้วกระบอกนึง ตอนนี้ แต่ผมหมายถึงเครื่องกลไก ความคิด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Mechanical engineering. Tenure track.เป็นคนสอน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล Semper I (2011)
She can tell them I got lost and missed my flight.บอกพวกเขาว่า ฉันหายตัวไป\ และตกเครื่องกลับละกัน Resident Evil: Damnation (2012)
It's getting late, and I really need to catch my flight.นี่มันดึกแล้ว แล้วหนูคงต้องรับขึ้นเครื่องกลับ Crazy, Cupid, Love (2012)
Howard and company mechanism out of Boston.ฉันคิดว่ามันเป็น \ ฮาเวิร์ดและคณะเครื่องกล จากเมืองบอสตัน Of Mouse and Man (2012)
I mean, this is the horse's head still, catch can.นี่เครื่องกลั่นหัวม้า แล้วก็ถังดักไอ Episode #1.1 (2012)
Find out what she knows and put her on a plane.หาดูว่าหล่อนรู้อะไรแล้วหล่อนขึ้นเครื่องกลับมาซะ Pilot (2012)
A machine that spies on you every hour of every day.เครื่องกลไกลมันติดตามคุณทุกชั่วโมงของทุกวัน Legacy (2012)
What a brilliant machine.มันเป็นเครื่องกลที่ฉลาดจริงๆ Oblivion (2013)
All right, Red Four, you're done. Take it on home.เรด สี่ งั้นนาย พาเครื่องกลับฐาน Red Tails (2012)
Never thought that you would be Standing here so close to me There's so much I feel that I should sayจากเบอร์ลิน และเพลงโปรดของคุณ จะมีสักครั้งมั้ย ที่เอาเครื่องกลับมา โดยไม่มีรอย Red Tails (2012)
You see, the work we do is complicated and it requires employees with advanced motor skills, remarkable memories.ฟังนะ งานที่เราทำอยู่มันซับซ้อน และเราตามหาคนที่ เก่งทางด้านเครื่องกล และมีความทรงจำดีเลิศ Predestination (2014)
Well, I mean, I was until I met Rita and now I'm just a... mechanic with psychiatric delusionsตอนนี้ผมเป็นแค่ ช่างเครื่องกลสติเฟื่อง Edge of Tomorrow (2014)
I'm headed to Hawaii. I'm gonna catch a flight from there.ผมกำลังไปฮาวาย จะขึ้นเครื่องกลับจากทีนั้น Godzilla (2014)
If the water reclaimer breaks, I'll die of thirst.หากแบ่ง เครื่องกลับคืน น้ำ ฉันจะตายจากความกระหาย The Martian (2015)
He didn't load up the oxygenator... or the water reclaimer?เขาไม่ได้โหลดขึ้น เครื่องทำให้ออกซิเจน หรือ เครื่องกลับคืน น้ำหรือไม่ The Martian (2015)
The oxygenator, the water reclaimer... the atmospheric regulator... bring that all with me.เครื่องทำให้ออกซิเจน, เครื่องกลับคืน น้ำ ควบคุมบรรยากาศ นำว่าทั้งหมดกับฉัน The Martian (2015)
Mr. Ramon here is one of the finest mechanical engineersคุณเรมอน เป็นหนึ่งในวิศวกรเครื่องกลที่เก่งที่สุด The Sound and the Fury (2015)
I hitched a ride back to the states.รีบขึ้นเครื่องกลับสหรัฐ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
A mechanical marvel.เครื่องกลไกวิเศษ Warcraft (2016)
Now, I'm gonna go fight crime while you put that kid on the next jet to the orphanage.เอาล่ะผมจะไปปราบเหล่าร้าย คุณส่งเด็กขึ้นเครื่องกลับบ้านเด็กกำพร้า เข้าใจมั้ย The Lego Batman Movie (2017)
Alfred, put that kid on the next jet to the orphanage.อัลเฟรด คุณส่งเด็กขึ้นเครื่องกลับบ้านเด็กกำพร้า The Lego Batman Movie (2017)
I'm a mechanic. I'm pretty good with this sort of thing.ผมเป็นวิศวะเครื่องกล พอจะจัดการอะไรทำนองนี้ได้ Devil (2010)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกลั่น[khreūang klan] (n, exp) FR: alambic [ m ]
เครื่องกลัดกัน[khreūang klat kan] (n, exp) EN: button  FR: bouton [ m ]
เครื่องกลึ[khreūang kleung] (n) EN: lathe  FR: tour [ m ]
เครื่องกล[khreūangkon] (n, exp) EN: machine ; machinery
เครื่องกลไก[khreūangkonkai] (n) EN: machinery
วิศวกรรมเครื่องกล[witsawakam khreūang kon] (n, exp) EN: mechanical engineering  FR: ingénierie mécanique [ f ]
วิศวกรเครื่องกล[witsawakøn khreūang kon] (n, exp) EN: mechanical engineer  FR: ingénieur mécanicien [ m ] ; ingénieur en mécanique [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
differential(adj) เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
engine(n) เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
fail-safe(adj) เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย, See also: เกี่ยวกับระบบเครื่องกลที่มีเครื่องกลสำรองในกรณีที่เครื่องกลแรกหยุดทำงาน
flick(vt) กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flip
flip(vt) กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flick
gismo(n) กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo
gizmo(n) กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gismo
lathe(n) เครื่องกลึงโลหะ, Syn. turret lathe, turning lathe
lathe(vt) ตัดหรือเลื่อยด้วยเครื่องกลึง, See also: กลึง
machine tool(n) เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machinery(n) เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machine-tool(adj) ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
mechanism(n) ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, See also: ส่วนประกอบของเครื่องจักร, ชิ้นส่วนของเครื่องกลไก, Syn. appliance, apparatus, gadget
still(n) เครื่องกลั่น
striker(n) เครื่องกลไกส่วนที่ยิงลูกปืนไปข้างหน้า
universal coupling(n) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal joint
universal joint(n) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal coupling
wood turning(n) การใช้เครื่องกลึงไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ
wood turning(n) การใช้เครื่องกลึงไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
clip(คลิพฺ) { clipped, clipping, clips } v., n. (การ) ตัด, ตัดออก, ตัดให้สั้น, ตัดเล็บ, ย่อ, ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว, ตีอย่างรุนแรง, หนีบ, กลัด, โอบล้อม, กระโดดหนีบขาไว, สิ่งที่ตัดออก, เครื่องหนีบ, ที่หนีบ, เหล็กหนีบ, เข็มกลัด, เครื่องกลัด, See also: clips n., pl. กรรไกร, เคร
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา, เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์, เครื่องกลไก, แผนการ, หลักในใจ, เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, หัวรถจักร, รถจักร, เครื่องดับเพลิง, รถดับเพลิง, เครื่องทรมาน.
hardwaren. เครื่องโลหะ. , เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ, อาวุธ, ยุทโธปกรณ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์, หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
lathe(เลธ) { lathed, lathing, lathes } n. เครื่องกลึง vt. ตัด, เฉือน, เลื่อยหรือกระทำอย่างอื่นบนเครื่องกลึ
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร, เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล, ระบบ,
manhandle(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี, ผลักไส, กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด, หลากหลาย, มากมาย, นานา, หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ, สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล, เกิดจากการเสียดสี, ไม่มีจิตใจ, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, อัตโนมัติ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร, ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
mechanise(เมค'คะไนซ) vt. ทำให้เป็นเครื่องกลไก, เคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, See also: machanisation n. mechaniser n.
mechanism(เมค'คะนิสซึม) n. ระบบเครื่องกลไก, เครื่องกลไก, กลวิธาน, วิธีการ, โครงสร้าง, ลัทธิวัตถุนิยม, กระบวนการและปฏิกิริยาของแรงจิต., See also: mechanismic adj. mechanist n. mechanistic adj.
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล, โรงงาน, โรงสี, โรงโม่, โรงบดวัตถุ, เครื่องบด, โรงประกอบหัตถกรรม, หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด, โม่, ต่อสู้, เอาชนะ, ตี, ชก, ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
rectifier(เรค'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ไข, ผู้ปรับ, เครื่องปรับ, เครื่องปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง, เครื่องทำให้ไอระเหยจับตัวเป็นหยดน้ำในเครื่องกลั่น
still(สทิล) adj. ยังคง, สงบ, สงัด, ปราศจากเสียง, ปราศจากสิ่งรบกวน, นิ่ง, ไม่ไหล, ไม่มีฟอง, เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ, ความเงียบสงบ, ภาพนิ่ง, ภาพเดี่ยว, เครื่องกลั่น, โรงกลั่น adv. ในขณะนี้, บัดนี้, จนกระทั่งขณะนี้, แม้กระนั้น, ยังคง, คง, ยัง, แน่นิ่ง, เงียบสงัด, ยืนหยัด, ตลอดเวลา
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.

English-Thai: Nontri Dictionary
condenser(n) เครื่องกลั่น, แว่นรวมแสง
distiller(n) เครื่องกลั่น, ผู้กลั่นเหล้า
engine(n) เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, หัวรถจักร
lathe(n) เครื่องกลึ
still(n) โรงกลั่น, เครื่องกลั่น
vise(n) เครื่องกลึง, เครื่องหนีบ, คีมจับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MEMs(n, uniq) เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
旋盤[せんばん, senban] (n) แท่นกลึง เครื่องกลึ
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) วิศวกรรมเครื่องกล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機関[きかん, kikan] TH: เครื่องกล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top