Search result for

condenser

(42 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condenser-, *condenser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condenser[N] เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser water; cooling waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser-discharge spot welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condenser-discharge spot-welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenser lensเลนส์ช่วยรวมแสง, ชุดของเลนส์ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงให้ลำแสงลู่เข้าหากัน เช่น ชุดของเลนส์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์  หรือในกล้องฉายภาพ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงจากหลอดฉายหรือตัวสะท้อนแสง เพื่อให้ลำแสงขนานผ่านไปตกบนแผ่นโปร่งใส มีความเข้มมาก และช่วยทำให้ภาพบนฉากสว่างชัดเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condenser Padsคาปาซิเตอร์ทำเป็นแผ่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น,ที่รวมแสง,คอนเดนเซอร์,คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With reflux condensers?- ครบทั้งหมดมี 6 รายการไหม 4 Days Out (2009)
In the end, I just went with two reflux condensers.ในที่สุด ผมเพิ่งปรุงมัน ด้วยเครื่องควบแน่นชนิดรีฟลักซ์ 2 ครั้ง Green Light (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น[N] freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
คอนเดนเซอร์[N] condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
เครื่องควบแน่น[N] condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอนเดนเซอร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser   
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress   FR: condenser
กลั่นตัว[v.] (klantūa) EN: condense   FR: se condenser
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back   FR: abréger ; condenser
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease   FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSER    K AH0 N D EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condenser    (n) (k @1 n d e1 n s @ r)
condensers    (n) (k @1 n d e1 n s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensator {m} | Kondensatoren {pl}condenser | condensers [Add to Longdo]
Kondensatordruck {m}condenser pressure [Add to Longdo]
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel [Add to Longdo]
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve [Add to Longdo]
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser [Add to Longdo]
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser [Add to Longdo]
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condenser \Con*dens"er\, n.
   1. One who, or that which, condenses.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physic)
    (a) An instrument for condensing air or other elastic
      fluids, consisting of a cylinder having a movable
      piston to force the air into a receiver, and a valve
      to prevent its escape.
    (b) An instrument for concentrating electricity by the
      effect of induction between conducting plates
      separated by a nonconducting plate.
    (c) A lens or mirror, usually of short focal distance,
      used to concentrate light upon an object.
      [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) An apparatus for receiving and condensing the
    volatile products of distillation to a liquid or solid
    form, by cooling.
    [1913 Webster]
 
   4. (Steam Engine) An apparatus, separate from the cylinder,
    in which the exhaust steam is condensed by the action of
    cold water or air. See Illust. of {Steam engine}.
    [1913 Webster]
 
   {Achromatic condenser} (Optics), an achromatic lens used as a
    condenser.
 
   {Bull's-eye condenser}, or {Bull's-eye} (Optics), a lens of
    short focal distance used for concentrating rays of light.
    
 
   {Injection condenser}, a vessel in which steam is condensed
    by the direct contact of water.
 
   {Surface condenser}, an apparatus for condensing steam,
    especially the exhaust of a steam engine, by bringing it
    into contact with metallic surface cooled by water or air.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condenser
   n 1: an electrical device characterized by its capacity to store
      an electric charge [syn: {capacitor}, {capacitance},
      {condenser}, {electrical condenser}]
   2: an apparatus that converts vapor into liquid
   3: a hollow coil that condenses by abstracting heat
   4: lens used to concentrate light on an object [syn:
     {condenser}, {optical condenser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top