ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wheel and axle

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheel and axle-, *wheel and axle*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輪軸[りんじく, rinjiku] (n) wheel and axle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wheel \Wheel\ (hw[=e]l), n. [OE. wheel, hweol, AS. hwe['o]l,
   hweogul, hweowol; akin to D. wiel, Icel. hv[=e]l, Gr.
   ky`klos, Skr. cakra; cf. Icel. hj[=o]l, Dan. hiul, Sw. hjul.
   [root]218. Cf. {Cycle}, {Cyclopedia}.]
   [1913 Webster]
   1. A circular frame turning about an axis; a rotating disk,
    whether solid, or a frame composed of an outer rim, spokes
    or radii, and a central hub or nave, in which is inserted
    the axle, -- used for supporting and conveying vehicles,
    in machinery, and for various purposes; as, the wheel of a
    wagon, of a locomotive, of a mill, of a watch, etc.
    [1913 Webster]
 
       The gasping charioteer beneath the wheel
       Of his own car.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Any instrument having the form of, or chiefly consisting
    of, a wheel. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A spinning wheel. See under {Spinning}.
      [1913 Webster]
    (b) An instrument of torture formerly used.
      [1913 Webster]
 
         His examination is like that which is made by
         the rack and wheel.        --Addison.
      [1913 Webster]
 
   Note: This mode of torture is said to have been first
      employed in Germany, in the fourteenth century. The
      criminal was laid on a cart wheel with his legs and
      arms extended, and his limbs in that posture were
      fractured with an iron bar. In France, where its use
      was restricted to the most atrocious crimes, the
      criminal was first laid on a frame of wood in the form
      of a St. Andrew's cross, with grooves cut transversely
      in it above and below the knees and elbows, and the
      executioner struck eight blows with an iron bar, so as
      to break the limbs in those places, sometimes finishing
      by two or three blows on the chest or stomach, which
      usually put an end to the life of the criminal, and
      were hence called coups-de-grace -- blows of mercy. The
      criminal was then unbound, and laid on a small wheel,
      with his face upward, and his arms and legs doubled
      under him, there to expire, if he had survived the
      previous treatment. --Brande.
      [1913 Webster]
    (c) (Naut.) A circular frame having handles on the
      periphery, and an axle which is so connected with the
      tiller as to form a means of controlling the rudder
      for the purpose of steering.
      [1913 Webster]
    (d) (Pottery) A potter's wheel. See under {Potter}.
      [1913 Webster]
 
         Then I went down to the potter's house, and,
         behold, he wrought a work on the wheels. --Jer.
                          xviii. 3.
      [1913 Webster]
 
         Turn, turn, my wheel! This earthen jar
         A touch can make, a touch can mar. --Longfellow.
      [1913 Webster]
    (e) (Pyrotechny) A firework which, while burning, is
      caused to revolve on an axis by the reaction of the
      escaping gases.
      [1913 Webster]
    (f) (Poetry) The burden or refrain of a song.
      [1913 Webster]
 
   Note: "This meaning has a low degree of authority, but is
      supposed from the context in the few cases where the
      word is found." --Nares.
      [1913 Webster]
 
         You must sing a-down a-down,
         An you call him a-down-a.
         O, how the wheel becomes it!    --Shak.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   3. A bicycle or a tricycle; a velocipede.
    [1913 Webster]
 
   4. A rolling or revolving body; anything of a circular form;
    a disk; an orb. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A turn revolution; rotation; compass.
    [1913 Webster]
 
       According to the common vicissitude and wheel of
       things, the proud and the insolent, after long
       trampling upon others, come at length to be trampled
       upon themselves.           --South.
    [1913 Webster]
 
       [He] throws his steep flight in many an aery wheel.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {A wheel within a wheel}, or {Wheels within wheels}, a
    complication of circumstances, motives, etc.
 
   {Balance wheel}. See in the Vocab.
 
   {Bevel wheel}, {Brake wheel}, {Cam wheel}, {Fifth wheel},
   {Overshot wheel}, {Spinning wheel}, etc. See under {Bevel},
    {Brake}, etc.
 
   {Core wheel}. (Mach.)
    (a) A mortise gear.
    (b) A wheel having a rim perforated to receive wooden
      cogs; the skeleton of a mortise gear.
 
   {Measuring wheel}, an odometer, or perambulator.
 
   {Wheel and axle} (Mech.), one of the elementary machines or
    mechanical powers, consisting of a wheel fixed to an axle,
    and used for raising great weights, by applying the power
    to the circumference of the wheel, and attaching the
    weight, by a rope or chain, to that of the axle. Called
    also {axis in peritrochio}, and {perpetual lever}, -- the
    principle of equilibrium involved being the same as in the
    lever, while its action is continuous. See {Mechanical
    powers}, under {Mechanical}.
 
   {Wheel animal}, or {Wheel animalcule} (Zool.), any one of
    numerous species of rotifers having a ciliated disk at the
    anterior end.
 
   {Wheel barometer}. (Physics) See under {Barometer}.
 
   {Wheel boat}, a boat with wheels, to be used either on water
    or upon inclined planes or railways.
 
   {Wheel bug} (Zool.), a large North American hemipterous
    insect ({Prionidus cristatus}) which sucks the blood of
    other insects. So named from the curious shape of the
    prothorax.
 
   {Wheel carriage}, a carriage moving on wheels.
 
   {Wheel chains}, or {Wheel ropes} (Naut.), the chains or ropes
    connecting the wheel and rudder.
 
   {Wheel cutter}, a machine for shaping the cogs of gear
    wheels; a gear cutter.
 
   {Wheel horse}, one of the horses nearest to the wheels, as
    opposed to a leader, or forward horse; -- called also
    {wheeler}.
 
   {Wheel lathe}, a lathe for turning railway-car wheels.
 
   {Wheel lock}.
    (a) A letter lock. See under {Letter}.
    (b) A kind of gunlock in which sparks were struck from a
      flint, or piece of iron pyrites, by a revolving wheel.
    (c) A kind of brake a carriage.
 
   {Wheel ore} (Min.), a variety of bournonite so named from the
    shape of its twin crystals. See {Bournonite}.
 
   {Wheel pit} (Steam Engine), a pit in the ground, in which the
    lower part of the fly wheel runs.
 
   {Wheel plow}, or {Wheel plough}, a plow having one or two
    wheels attached, to render it more steady, and to regulate
    the depth of the furrow.
 
   {Wheel press}, a press by which railway-car wheels are forced
    on, or off, their axles.
 
   {Wheel race}, the place in which a water wheel is set.
 
   {Wheel rope} (Naut.), a tiller rope. See under {Tiller}.
 
   {Wheel stitch} (Needlework), a stitch resembling a spider's
    web, worked into the material, and not over an open space.
    --Caulfeild & S. (Dict. of Needlework).
 
   {Wheel tree} (Bot.), a tree ({Aspidosperma excelsum}) of
    Guiana, which has a trunk so curiously fluted that a
    transverse section resembles the hub and spokes of a
    coarsely made wheel. See {Paddlewood}.
 
   {Wheel urchin} (Zool.), any sea urchin of the genus {Rotula}
    having a round, flat shell.
 
   {Wheel window} (Arch.), a circular window having radiating
    mullions arranged like the spokes of a wheel. Cf. {Rose
    window}, under {Rose}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wheel and axle
   n 1: hoist so arranged that a rope unwinding from a wheel is
      wound onto a cylindrical drum or shaft coaxial with the
      wheel

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wheel ( W IY1 L) and ( AH0 N D) axle ( AE1 K S AH0 L)

 


  

 
wheel
 • ล้อ: ล้อรถ [Lex2]
 • พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย[Lex2]
 • เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม[Lex2]
 • กงล้อแห่งโชคชะตา[Lex2]
 • สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม[Lex2]
 • การเคลื่อนที่เป็นวงกลม[Lex2]
 • ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)[Lex2]
 • รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เคลื่อนไปบนล้อ[Lex2]
 • เข็น: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ [Lex2]
 • หมุนรอบอย่างรวดเร็ว: หันรอบอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • (วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ ###SW. wheel [Hope]
 • (n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย [Nontri]
 • (vi,vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน [Nontri]
 • /W IY1 L/ [CMU]
 • /HH W IY1 L/ [CMU]
 • (v) /w'iːl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
axle
 • แกน: เพลา, แกนล้อ, เพลาหมุน [Lex2]
 • (แอค' เซิล) n. แกนล้อ, เพลารถ, แกน, เพลา, หมุด, เข็ม ###S. spindle, shaft) [Hope]
 • (n) เพลา,แกน,อักษะ,เข็ม,หมุด [Nontri]
 • /AE1 K S AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'æksl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top