ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lever

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lever-, *lever*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lever(vt) งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever(n) ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
lever up(phrv) งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up(phrv) ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage(n) การงัด
leverage(n) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
lever out(phrv) งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น, See also: แงะออก
lever out(phrv) ถอนออกมา, See also: ปลดออก
lever out(phrv) ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lever(เลฟ'เวอ, ลี'เวอะ) n. ชะแลง, เหล็กงัด, ไม้คาน, คาน, เครื่องงัด, วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ, ลี'เวอริจฺ) n. การงัด, กำลังงัด, พลัง, อิทธิพล, อำนาจกระทำ, อำนาจงัด, ง้าง, อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence, pull
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชำนาญ, สร้างสรรค์, ริเริ่มเก่ง, ประณีต, เหมาะ, น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด, ชะแลง, ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ, พลัง, การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด, หลักแหลม, ปราดเปรื่อง, เก่ง, ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, ความเก่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leverคานงัด, คาน, คานแขวนกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Leveredถูกงัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lever(n) คันเร่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's got to be a fulcrum release lever somewhere.มีก็จะเป็นปุ่มปลดล็อคศูนย์กลางอยู่ที่ไหนสักแห่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
His own fingers locked around the lever of the air-tight door.เขาพยายามโหนคานนั่นไว้ The Cement Garden (1993)
And the truth is, you made me understand that I was wrong that the choice to pull this lever is not mine to make.ความจริงที่คุณทำให้ผมเข้าใจ, ว่าผมเองที่ผิด... ...คุณเป็นคนที่เลือกว่าจะ เกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่ใช่ผม V for Vendetta (2005)
You just pull the lever and when it comes out you just put a little swirly on top and you're good to go, okay?เธอแค่ดึงอันนี้ แล้วเมื่อโยเกิร์ตออกมา ก็แค่ใส่สเวอร์ตี้ลงเล็กน้อยด้านบน และก็เสร็จ โอเคไหม Princess Protection Program (2009)
Trauma is consistent with his body lying face up as an exposed gear lever hooked him in the sternum.บาดแผลสอดคล้องกับ สภาพศพนอนหงาย และถูกเกียร์เกี่ยวเข้าที่กระดูกช่วงอก The Plain in the Prodigy (2009)
Then you must pull the red lever before you.ดูถูกค่าของคนเพราะสีผิวของเขา Saw 3D: The Final Chapter (2010)
He knows where all the buttons and levers are, เรารู้ว่าปุ่มในลิฟท์แต่ละปุ่มไปที่ไหน Static (2010)
With gears and levers designed to calculate a certain date, การออกแบบเกียร์และคาน เพื่อคำนวณวันที่แน่นอน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Push that lever out.ดันตัวล๊อคออก Cherokee Rose (2011)
Yes, there doesn't appear to be any seams or buttons or levers of any kind, but... take a look at this.ใช่แล้ว, ถึงมันจะไม่ปรากฏรอยต่อใดๆ ปุ่ม หรือ คันโยก อะไรก้แล้วแต่เหอะ , แต่ คุณลองดูนิสิ Nightfall (2011)
Yeah, see if you can find a switch or a lever or something.ใช่ ดูว่าจะหาสวิตช์ หรือชะแลง หรืออะไรได้มั้ย There Will Be Blood (2012)
There were, but when I killed Bishop, the institutions, the levers that he used to control, this is all fractured now and now it's all on me.เคยมี แต่พอบิชอปตาย พวกธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ที่ใช้ควบคุมพวกนั้น มันพังไปหมด แล้วทุกอย่างมันก็มาลงที่ฉัน Turn This Mother Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
leverPress down on the lever.
leverThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
leverThey lifted the rock by means of a lever.
leverYou can adjust the seat height by moving the adjustment lever up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก(n) lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count Unit: อัน
งัด(v) pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai Definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
ชะแลง(n) crowbar, See also: lever, Example: เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด, Thai Definition: เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า[ān tūalēk bon mitoē faifā] (xp) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[ao pai] (v, exp) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
บ่ง[bong] (v) EN: pick off ; extricate  FR: extraire ; enlever
ชะแลง[chalaēng] (n) EN: crowbar ; lever  FR: levier [ m ] ; pince-monseigneur [ f ]
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lever
lever
levers
levert
leverage
leverage
leverage
leverenz
leverett
leverich

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lever
levers
levered
leveret
leverage
leverets
levering
Leverkusen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] lever-knife #12,650 [Add to Longdo]
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ,   /  ] lever; pry bar; crowbar #13,543 [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ,  ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) #94,657 [Add to Longdo]
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙,     /    ] lever hoist pulley [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙,     /    ] lever pulley block [Add to Longdo]
槓杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ,   /  ] lever [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hebelgesetz { n }lever rule [Add to Longdo]
Hebel { m } | Hebel { pl }lever | levers [Add to Longdo]
Hebelarm { m }lever arm [Add to Longdo]
Hebelwirkung { f }lever action [Add to Longdo]
Stufennummer { f }lever number [Add to Longdo]
Montageverletzung { f }lever damage [Add to Longdo]
Montiereisen { n } (Reifen)lever (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
遊び[あそび, asobi] (n, n-suf) (1) playing; (2) (uk) play (margin between on and off, gap before pressing button or lever has an effect); (P) #5,910 [Add to Longdo]
レバー[reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) { food } (See 肝臓) liver; (P) #12,344 [Add to Longdo]
利根[りこん, rikon] (adj-na, n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude #13,688 [Add to Longdo]
巧み[たくみ, takumi] (adj-na, n) skill; cleverness; (P) #14,978 [Add to Longdo]
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
にかけては[nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Le"ver\ (l[=e]"v[~e]r or l[e^]v"[~e]r; 277), n. [OE.
   levour, OF. leveor, prop., a lifter, fr. F. lever to raise,
   L. levare; akin to levis light in weight, E. levity, and
   perh. to E. light not heavy: cf. F. levier. Cf. {Alleviate},
   {Elevate}, {Leaven}, {Legerdemain}, {Levee}, {Levy}, n.]
   1. (Mech.) A rigid piece which is capable of turning about
    one point, or axis (the fulcrum), and in which are two or
    more other points where forces are applied; -- used for
    transmitting and modifying force and motion. Specif., a
    bar of metal, wood, or other rigid substance, used to
    exert a pressure, or sustain a weight, at one point of its
    length, by receiving a force or power at a second, and
    turning at a third on a fixed point called a fulcrum. It
    is usually named as the first of the six mechanical
    powers, and is of three kinds, according as either the
    fulcrum F, the weight W, or the power P, respectively, is
    situated between the other two, as in the figures.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.)
    (a) A bar, as a capstan bar, applied to a rotatory piece
      to turn it.
    (b) An arm on a rock shaft, to give motion to the shaft or
      to obtain motion from it.
      [1913 Webster]
 
   {Compound lever}, a machine consisting of two or more levers
    acting upon each other.
 
   {Lever escapement}. See {Escapement}.
 
   {Lever jack}. See {Jack}, n., 5.
 
   {Lever watch}, a watch having a vibrating lever to connect
    the action of the escape wheel with that of the balance.
    
 
   {Universal lever}, a machine formed by a combination of a
    lever with the wheel and axle, in such a manner as to
    convert the reciprocating motion of the lever into a
    continued rectilinear motion of some body to which the
    power is applied.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Lev"er\ (l[=e]"v[~e]r), a. [Old compar. of leve or lief.]
   More agreeable; more pleasing. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {To be lever than}. See {Had as lief}, under {Had}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Lev"er\, adv.
   Rather. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      For lever had I die than see his deadly face.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lever
   n 1: a rigid bar pivoted about a fulcrum
   2: a simple machine that gives a mechanical advantage when given
     a fulcrum
   3: a flat metal tumbler in a lever lock [syn: {lever}, {lever
     tumbler}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lever /ləve/ 
  lever; lift; raise

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 lever
  liver

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lever /levər/
  liver

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 lever
  liver

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top