ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钥匙链

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钥匙链-, *钥匙链*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙链[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a keychain, so what?[CN] 一个钥匙链,这又怎么了? Sorte Nula (2004)
And one of them is now cooking couscous in my kitchen and keeps giving me ivory keychains because he's having such a great time.[CN] 他们中的一个现在在我的厨房里做库斯库斯(北非的一种食物)... ...他坚持送我象牙钥匙链,因为他玩得很开心。 Passing Summer (2001)
I have pepper spray on my key chain![CN] 我的钥匙链上有胡椒喷剂! The Hot Chick (2002)
I never got any keychain from your wife![CN] 我从来没有从你老婆那里, 拿过什么钥匙链 Sorte Nula (2004)
There's bobbleheads, key chains.[CN] 会晃动的脑袋,钥匙链 Blade: Trinity (2004)
All my 18 suits and my custom-made shoes... and the six-dozen shirts and cuff links... and the platinum key chains and the cigarette cases?[CN] 你是说我所有的18套套装 和我穿的手工制作的鞋 这六打衬衫 袖子上的饰物 白金的钥匙链 还有香烟盒 Sunset Boulevard (1950)
- Where'd you get the key, off his chain?[CN] 从他钥匙链里拿的钥匙 是的 Notorious (1946)
So before I could drive an inch-- and this is gonna sound totally cheesy, but-- she bought me one of those little troll key chains with the-- the spiky, orange hair.[CN] 所以之前,我可以驾驶英寸 - 这怎么听起来完全俗气,但 - 她给我买的那些小地痞钥匙链 - 尖尖的,橙色的头发。 Trojan War (1997)
and a little pink poodle... on a key-chain.[CN] 还有游行庆祝 还有给你粉红色的卷毛狗 在钥匙链上. Double Jeopardy (1999)
Pocket pencil sharpeners, key chain flashlights.[CN] 袖珍卷笔刀啊, 闪光钥匙链啊什么的。 Witness for the Prosecution (1957)
Okay. We've got a Jason Masters key chain.[CN] 好,我们有杰森马斯德钥匙链 Lovewrecked (2005)
Pens, key chains... foreign money, French ticklers... the whole shot.[CN] 笔,钥匙链 外币,法式调情器 所有的东西 Last Tango in Paris (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top