ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鑰-, *鑰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鑰, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  龠 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,805

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙链[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] keys of authority [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You keep the keys.[CN] 給你拿著 The Executioner (1963)
Yes, like the cell doors. So guards don't need 100 keys.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}對跟牢房的門一樣所以 這些獄警就不必拿100個 Le Trou (1960)
- Sweetheart, the key.[CN] - 親愛的  The Executioner (1963)
Put on that innocent look you do so well and go to the desk and get the key to 796.[CN] 戴上你最拿手的甜蜜天真表情 到櫃台去拿796號房的 North by Northwest (1959)
Monsieur, next time, please, use the keyhole, hmm?[CN] 先生下次從匙孔開門好嗎? Charade (1963)
What about that key? To the apartment.[CN] 匙呢? Charade (1963)
- The key, please.[CN] - 匙 謝謝 - 是 給您 The Executioner (1963)
I'll cut here and make a master key.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}做一個萬能 Le Trou (1960)
Say, you made a real key![CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}真像個 Le Trou (1960)
Forgive the delay, Marquis, but I had to wake the marchioness for the keys to the wine cellar.[CN] 不好意思 馬奎茲閣下 之所以費了這麼長時間 是因為我愛人 她拿著酒窖的匙 必須先把她叫醒 The Executioner (1963)
This here's the ignition key Would you mind putting out that cigarette, please.[CN] 這是點火匙,請滅掉煙好嗎? East of Eden (1955)
The key, please.[CN] - 請把匙給我 - 什麼? - 我們必須把它打開 這是規定 ( The Executioner (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top