ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钥匙

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钥匙-, *钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh good, the key's here.[CN] -好,钥匙在这里。 Seventh Moon (2008)
From now on I'll be keeping a tight hold on the keys to the ship, swallowing them before I go to bed and recovering them the next morning.[CN] 从现在开始,我要紧紧的看住飞船的钥匙 在睡觉前我要把它吞到肚子里,到第二天早上再拿出来 Futurama: Bender's Game (2008)
Now, I'll use the magnet to get the keys back in there.[CN] 现在,我们用磁铁把钥匙送回他的肚子里去 Futurama: Bender's Game (2008)
Well, thank God he left the keys, man.[CN] 感谢上帝,他留下钥匙 Seventh Moon (2008)
I will now guide the keys up the thorax and out via the frontal face hole.[CN] 把钥匙从他的肚子里吸出来。 Futurama: Bender's Game (2008)
That's the storage locker, the bolt, the other bolt, pay dirt![CN] 这是储藏间的钥匙,大门的钥匙,另一个大门的钥匙,找到了! Futurama: Bender's Game (2008)
Can't find the keys and he's late as usual.[CN] 钥匙不见,他又迟到 Eagle Eye (2008)
Alas, no. I got the key but not the authority.[CN] 哎,不是,我有钥匙,但是我没有权限 Futurama: Bender's Game (2008)
The key is in the ignition.[CN] 我没拔钥匙 The Candidate (2008)
Your new office key.[CN] 办公室钥匙 The Candidate (2008)
You can leave yourkeys and ID-card on your desk.[CN] 把你的工卡和钥匙放在办公桌上就行 The Candidate (2008)
My dad locked the keys in the trunk at a rest stop.[CN] 我爸在驿站时, 把钥匙锁在车尾箱里 Seventh Moon (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top