ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钥-, *钥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钥, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 2,481

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
匙链[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] keys of authority [Add to Longdo]
现在是过去[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The keys.[CN]  The Corruption (1986)
- Keys?[CN] - 匙? Who You Really Are (2015)
Do? I'll put her under lock and key if need be.[CN] 做什么 我会把她放在锁和匙之下 如果需要的话 Wuthering Heights (1939)
Bye![CN] - Who Will Survive? (2015)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把匙还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Car keys.[CN] 车 Cold Prey III (2010)
Your key![CN] 把你的匙给我! Seduction (1929)
Peeking through keyholes, chasing fire engines waking people up in the night to ask questions stealing pictures off old ladies?[CN] 从匙孔里偷窥 追逐救火车... 把人半夜摇醒问问题 偷老女人的照片? His Girl Friday (1940)
Well, Charlie gave me the key[CN] Charlie 给了我这把 Bordertown (1935)
You went to the house, and at the door... my wife handed you the key.[CN] 你走向了房子.在门口 我妻子给了你 One Hour with You (1932)
- Have you got the key?[CN] -你有带匙吧 Rebecca (1940)
Get his keys. See if he has one that'll open it.[CN] 拿来匙 看是不是开这个的 The Long Voyage Home (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top