ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forcible

F AO1 R S AH0 B AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forcible-, *forcible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forcible[ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง, Syn. strong, energetic, potent, Ant. weak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory

English-Thai: Nontri Dictionary
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forcible and violent meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible detainer๑. การยึดหน่วงที่ดินไว้โดยใช้กำลัง๒. การยึดหน่วงทรัพย์ไว้โดยไม่มีสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible entryการใช้กำลังบุกรุก (เข้าครอบครองที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the place is empty. no sign of forcible entry.บ้านว่างเปล่า ไม่พบว่ามีการงัดแงะเข้ามา Morning Comes (2007)
Third victim, still no signs of inflammation or forcible penetration.เหยื่อรายที่สาม ยังคงไม่มีร่องรอยการอักเสบ หรือการบังคับข่มขืน A Family Affair (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCIBLE F AO1 R S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forcible (j) fˈɔːsəbl (f oo1 s @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsernährung {f}forcible tube feed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forcible \For"ci*ble\, a. [Cf. OF. forcible forcible, forceable
   that may be forced.]
   1. Possessing force; characterized by force, efficiency, or
    energy; powerful; efficacious; impressive; influential.
    [1913 Webster]
 
       How forcible are right words!     --Job. vi. 2?.
    [1913 Webster]
 
       Sweet smells are most forcible in dry substances,
       when broken.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But I have reasons strong and forcible. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That punishment which hath been sometimes forcible
       to bridle sin.            --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       He is at once elegant and sublime, forcible and
       ornamented.              --Lowth
                          (Transl. )
    [1913 Webster]
 
   2. Violent; impetuous.
    [1913 Webster]
 
       Like mingled streams, more forcible when joined.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Using force against opposition or resistance; obtained by
    compulsion; effected by force; as, forcible entry or
    abduction.
    [1913 Webster]
 
       In embraces of King James . . . forcible and unjust.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Forcible entry and detainer} (Law), the entering upon and
    taking and withholding of land and tenements by actual
    force and violence, and with a strong hand, to the
    hindrance of the person having the right to enter.
 
   Syn: Violent; powerful; strong; energetic; mighty; potent;
     weighty; impressive; cogent; influential.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forcible
   adj 1: impelled by physical force especially against resistance;
       "forcible entry"; "a real cop would get physical";
       "strong-arm tactics" [syn: {forcible}, {physical},
       {strong-arm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top