ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydraulic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydraulic-, *hydraulic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hydraulic(adj) ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน
hydraulics(n) ธาราศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydraulic(ไฮดรดล'ลิค) adj. ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน, ซึ่งใช้น้ำภายใต้ความกดดัน, เกี่ยวกับhydraulics, แข็งตัวเมื่อผสมกับน้ำ (เช่น ซีเมนต์)
hydraulics(ไฮดรอ'ลิคช) n. ธาราศาสตร์, วิชาที่เกี่ยวกับกฎของของเหลวว่าด้วยกำลัง และการเคลื่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hydraulic back pressure valveลิ้นกันกลับไฮดรอลิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hydraulic brake systemระบบเบรกไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic clutchคลัตช์ไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic couplingชุดต่อประกอบไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic damperตัวหน่วยไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic fluidน้ำมันไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic lifter; hydraulic valve lifterลูกกระทุ้งลิ้นไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic pressแท่นอัดไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic shift valveลิ้นเปลี่ยนเกียร์ไฮดรอกลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic valveลิ้นไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hydraulic conductivityhydraulic conductivity, การนำชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic depthhydraulic depth, ความลึกชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hydraulic driveการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก [TU Subject Heading]
Hydraulic engineeringวิศวกรรมชลศาสตร์ [TU Subject Heading]
hydraulic fill damhydraulic fill dam, เขื่อนสูบถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic forcehydraulic force, แรงชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic frictionhydraulic friction, ความเสียดทานชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic geometryhydraulic geometry, เรขาคณิตชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic grade linehydraulic grade line, เส้นลาดชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic gradienthydraulic gradient, ลาดชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

WordNet (3.0)
hydraulic(adj) moved or operated or effected by liquid (water or oil)
hydraulic(adj) of or relating to the study of hydraulics
hydraulically(adv) in a hydraulic manner, Syn. hydraulicly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hydraulic

a. [ F. hydraulique, L. hydraulicus, fr. Gr. &unr_;, &unr_;, a water organ; "y`dwr water + &unr_; flute, pipe. See Hydra.] Of or pertaining to hydraulics, or to fluids in motion; conveying, or acting by, water; as, an hydraulic clock, crane, or dock. [1913 Webster]


Hydraulic accumulator, an accumulator for hydraulic machinery of any kind. See Accumulator, 2. --
Hydraulic brake, a cataract. See Cataract, 3. --
Hydraulic cement, a cement or mortar made of hydraulic lime, which will harden under water. --
Hydraulic elevator, a lift operated by the weight or pressure of water. --
Hydraulic jack. See under Jack. --
Hydraulic lime, quicklime obtained from hydraulic limestone, and used for cementing under water, etc. --
Hydraulic limestone, a limestone which contains some clay, and which yields a quicklime that will set, or form a firm, strong mass, under water. --
Hydraulic main (Gas Works), a horizontal pipe containing water at the bottom into which the ends of the pipes from the retorts dip, for passing the gas through water in order to remove ammonia. --
Hydraulic mining, a system of mining in which the force of a jet of water is used to wash down a bank of gold-bearing gravel or earth. [Pacific Coast] --
Hydraulic press, a hydrostatic press. See under Hydrostatic. --
Hydraulic propeller, a device for propelling ships by means of a stream of water ejected under water rearward from the ship. --
Hydraulic ram, a machine for raising water by means of the energy of the moving water of which a portion is to be raised. When the rush of water through the main pipe d shuts the valve at a, the momentum of the current thus suddenly checked forces part of it into the air chamber b, and up the pipe c, its return being prevented by a valve at the entrance to the air chamber, while the dropping of the valve a by its own weight allows another rush through the main pipe, and so on alternately. --
Hydraulic valve. (Mach.) (a) A valve for regulating the distribution of water in the cylinders of hydraulic elevators, cranes, etc. (b) (Gas Works) An inverted cup with a partition dipping into water, for opening or closing communication between two gas mains, the open ends of which protrude about the water.
[1913 Webster]

Hydraulical

a. Hydraulic. [ 1913 Webster ]

Hydraulicon

n. [ NL. See Hydraulic. ] (Mus.) An ancient musical instrument played by the action of water; a water organ. [ Written also hydraulis. ] [ 1913 Webster ]

Hydraulics

n. [ Cf. F. hydraulique. ] That branch of science, or of engineering, which treats of fluids in motion, especially of water, its action in rivers and canals, the works and machinery for conducting or raising it, its use as a prime mover, and the like. [ 1913 Webster ]

☞ As a science, hydraulics includes hydrodynamics, or the principles of mechanics applicable to the motion of water; as a branch of engineering, it consists in the practical application of the mechanics of fluids to the control and management of water with reference to the wants of man, including canals, waterworks, hydraulic machines, pumps, water wheels, etc. Some writers treat hydraulics and hydrostatics as subdivisions of hydrodynamics. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hydraulics okay. Fuel pressure's okay. All systems go.ระบบน้ำขับเคลื่อนโอเค ความดัน เชื้อเพลิงโอเค ทุกระบบพร้อม The Astronaut Farmer (2006)
Leak hydraulic fluid.มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วออกมา Automatic for the People (2008)
You're gonna need a hydraulic crowbar to pry her off.คุณจะต้องการเหล็กงัดมางัดเธอให้เปิดออกมาเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
(hydraulic whoosh)............... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Let's go. Check the main bus for hydraulics, I'll balance the tanks.ตรวจสอบระบบส่งกำลังหลัก 2012 (2009)
I'll meet them at the hydraulics chamber.ผมเจอพวกนั้นในห้องไฮดรอลิค 2012 (2009)
- Something's jamming the hydraulics.มีอะไรไปติดขัด ระบบไฮดรอลิค กัปตัน 2012 (2009)
There. Through the hydraulic chamber.นั่นไง มาทางห้องไฮดรอลิค 2012 (2009)
Sir, is there another way to the hydraulics chamber?มีทางอื่นไปห้องไฮดรอลิคอีกมั้ย? 2012 (2009)
There's something blocking the hydraulics.มีบางอย่างไปขัดระบบไฮดรอลิคส์ 2012 (2009)
- He was right behind me. Any word from the hydraulic chamber?มีข้อความจากห้องไฮดรอลิกไหม? 2012 (2009)
They raised it on hydraulic lifts, sunk a series of shafts, mucked out the clay, laid down a layer of gravel, and then poured cement over that.พวกเขายกมันขึ้นด้วยไฮดรอลิก ฝังแกนหมุนเครื่องจักร โคลนพวกนั้นทับบนชั้นกรวด แล้วเททับด้วยซีเมนต์อีกชั้น Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลังน้ำ(n) water power, See also: hydraulic power, Example: เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ, Thai Definition: พลังงานที่ได้จากกระแสน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮดรอลิก[haidrølik] (adj) EN: hydraulic  FR: hydraulique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hydraulic
hydraulics

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hydraulic
hydraulics
hydraulicly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液压[yè yā, ㄧㄝˋ ㄧㄚ,   /  ] hydraulic pressure #16,718 [Add to Longdo]
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ,    ] hydraulic engineering #17,497 [Add to Longdo]
水力学[shuǐ lì xué, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] hydraulics #94,309 [Add to Longdo]
水力鼓风[shuǐ lì gǔ fēng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ,     /    ] hydraulic bellows; water-driven ventilation (for metal smelting furnace) [Add to Longdo]
液压千斤顶[yè yā qiān jīn dǐng, ㄧㄝˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ,      /     ] hydraulic jack [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flusskraftwerk { n }hydraulic power station [Add to Longdo]
Hydraulik { f }hydraulic systems [Add to Longdo]
Hydraulikzylinder { m }hydraulic cylinder [Add to Longdo]
Hydrostößel { m } [ techn. ]hydraulic tappet [Add to Longdo]
Wasserbau { m }hydraulic engineering; water engineering [Add to Longdo]
Wasserbauingenieur { m }hydraulic engineer [Add to Longdo]
Wasserdurchlässigkeit { f }hydraulic permeability [Add to Longdo]
hydraulische Netztechnik { f }hydraulic network [Add to Longdo]
hydraulische Schaltung { f }hydraulic circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水力[すいりょく, suiryoku] (n, adj-no) hydraulic power; water power; (P) #8,684 [Add to Longdo]
油圧[ゆあつ, yuatsu] (n, adj-no) oil pressure; hydraulics #15,488 [Add to Longdo]
液圧プレス[えきあつプレス, ekiatsu puresu] (n) hydraulic press [Add to Longdo]
水圧[すいあつ, suiatsu] (n, adj-no) water (hydraulic) pressure [Add to Longdo]
水圧機[すいあつき, suiatsuki] (n) hydraulic machine [Add to Longdo]
水締め[みずしめ;みずじめ, mizushime ; mizujime] (n, adj-no) water-binding; compaction by watering; hydraulic filling; hydraulic tilling [Add to Longdo]
水理[すいり, suiri] (n) (See 水理学) hydraulic; hydrologic [Add to Longdo]
水理学[すいりがく, suirigaku] (n) hydraulics [Add to Longdo]
水力学[すいりきがく, suirikigaku] (n) hydraulics [Add to Longdo]
油圧器[ゆあつき, yuatsuki] (n) hydraulic equipment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top