ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loaf

L OW1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loaf-, *loaf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loaf(n) ขนมปังแถวหนึ่ง, See also: ก้อนขนมปัง, Syn. lump
loaf(n) ศีรษะหรือสมอง
loaf(n) อาหารที่เป็นก้อน
loaf(vi) เดินทอดน่อง, See also: เดินอย่างขี้เกียจและช้าๆ, เดิน, Syn. loll, idle
loaf(vi) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
loaf(vt) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
loaf(sl) หัว, See also: สมอง, Syn. loaf of bread
loafer(n) คนที่ขี้เกียจ, Syn. lazy person, idler
loaf away(phrv) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
loaf about(phrv) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. loaf around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loaf(โลฟ) { loafed, loafing, loafs } n. ก้อนขนมปัง, ขนมปังแถวหนึ่ง, ขนมเค้กแถวหนึ่ง, อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่, เดินเล่น, เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่, ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer, idler

English-Thai: Nontri Dictionary
loaf(n) ขนมปังปอนด์, ชิ้น, ก้อน
loaf(vi) เที่ยวเตร่, เดินเตร่, เดินเล่น, เสเพล, เอ้อระเหย
loafer(n) คนเสเพล, คนไม่เอาถ่าน, คนขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink.ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
All this for a loaf of bread?ทั้งหมดนี้ก็เพื่อขนมปังก้อนนี้นะรึ? Aladdin (1992)
and one loaf of bread for each of your workers.ไปขน"คาร์โทฟเฟิล"มันฝรั่ง 3 กิโลกรัมนะ และขนมปัง หนึ่งแถวใหญ่มาให้ทุกคนได้กินกัน The Pianist (2002)
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ Mona Lisa Smile (2003)
Meat Loaf definitely got laid at least once.ก็เหมือนกับที่ทุกคนต้องเคยทำ มีทโลฟกินซักครั้งน่ะ Love Actually (2003)
- A loaf of bread?- ก้อนขนมปัง? Transporter 2 (2005)
There ain't no meat loaf between these buns.แน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้ง The Longest Yard (2005)
Should have to look on a loaf of bread as a luxury.ต้องมองเห็นขนมปังแค่แถวเดียว เป็นของฟุ่มเฟือย There Will Be Blood (2007)
Well, I know a Meat Loaf with Mashed Potatoes. I know Meat Loaf who likesมีลูกค้าที่สั่งมีทโลฟกับมันบด แล้วก็มีมีทโลฟกับ My Blueberry Nights (2007)
Sorry, I can't think of any Meat Loafs with Cheese Fries or Onion Rings or Pouched Eggsเสียใจด้วยผมนึกไม่ออกจริงๆ มีทโลฟ ชีสฟราย ออมเนี่ยนริง ไข่คน My Blueberry Nights (2007)
Now, what about that meat loaf for lunch the other day?นี่มันบ้า เราซวยแล้ว เคนนี่ ทราวิส Harold (2008)
Hey, Mommy, I think I pinched a loaf in my brand new big boy pants.เฮ้ แม่จ๋า หนูคิดว่าป้ายสินค้ากางเกงใหม่ของหนู มันหนีบไข่ของหนู Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loafHalf a loaf is better than none.
loafHalf a loaf is better than none. [ Proverb ]
loafHe is busy loafing on the job.
loafHe is loafing every day.
loafHe will work one day and loaf the next day.
loafI bought a loaf of bread at the baker's.
loafI bought a loaf of bread for breakfast.
loafI'd like meat loaf.
loafI like to bake bread and give a loaf to my friend Mie.
loafMother bought a loaf of bread.
loafPlease slice a loaf of bread for me.
loafShe bought a loaf of bread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนมปังปอนด์(n) loaf
หยิบโหย่ง(adj) finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai Definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
เที่ยวเตร่(v) loaf, See also: wander, saunter, stroll, loiter
เที่ยวเล่น(v) loaf, See also: stroll, saunter, dawdle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังฝรั่งเศส[khanompang Farangsēt] (n, prop) EN: French loaf ; baguette ; French stick  FR: baguette [ f ]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[khanompang køn neung] (n) EN: a piece of bread ; a loaf of bread  FR: un morceau de pain [ m ] ; une miche de pain [ f ]
ขนมปังปอนด์[khanompang pøn] (n, exp) EN: loaf  FR: miche de pain
ขนมปังแถว[khanompang thaēo] (n, exp) EN: long loaf
หยิบโหย่ง[yipyōng] (adj) EN: finicky ; loaf around

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOAF L OW1 F
LOAFS L OW1 F S
LOAFER L OW1 F ER0
LOAFERS L OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loaf (v) lˈouf (l ou1 f)
loafs (v) lˈoufs (l ou1 f s)
loafed (v) lˈouft (l ou1 f t)
loafer (n) lˈoufər (l ou1 f @ r)
loafers (n) lˈoufəz (l ou1 f @ z)
loafing (v) lˈoufɪŋ (l ou1 f i ng)
loaf-sugar (n) lˈouf-ʃugər (l ou1 f - sh u g @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪子[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son, #23,183 [Add to Longdo]
一块面[yī kuài miàn, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] loaf [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laib { n } | Laibe { pl } | Laib Brot { n }; Brotlaib { n } | Brotlaibe { pl }loaf | loaves | loaf of bread | loaves of bred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp, v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どら[dora] (n-pref, n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ブール(P);ボーア[bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre [Add to Longdo]
ミートローフ[mi-toro-fu] (n) meat loaf [Add to Longdo]
ルンペン[runpen] (n, adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]
枯れ木も山の賑わい[かれきもやまのにぎわい, karekimoyamanonigiwai] (exp) (similar to the saying) half a loaf is better than none (lit [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
食パン[しょくパン, shoku pan] (n) (loaf of) bread; bread in a rectangular shape; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, v. i. [imp. & p. p. {Loafed}; p. pr. & vb. n.
   {Loafing}.] [G. laufen to run, Prov. G. loofen. See {Leap}.]
   To spend time in idleness; to lounge or loiter about. "
   Loafing vagabonds." --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, v. t.
   To spend in idleness; -- with away; as, to loaf time away.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, n.; pl. {Loaves}. [OE. lof, laf, AS. hl[=a]f; akin
   to G. laib, OHG. hleip, Icel. hleifr, Goth. hlaifs, Russ.
   khlieb', Lith. kl["e]pas. Cf. {Lady}, {Lammas}, {Lord}.]
   Any thick lump, mass, or cake; especially, a large regularly
   shaped or molded mass, as of bread, sugar, or cake. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Loaf sugar}, refined sugar that has been formed into a
    conical loaf in a mold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loaf
   n 1: a shaped mass of baked bread that is usually sliced before
      eating [syn: {loaf of bread}, {loaf}]
   2: a quantity of food (other than bread) formed in a particular
     shape; "meat loaf"; "sugar loaf"; "a loaf of cheese"
   v 1: be lazy or idle; "Her son is just bumming around all day"
      [syn: {bum}, {bum around}, {bum about}, {arse around},
      {arse about}, {fuck off}, {loaf}, {frig around}, {waste
      one's time}, {lounge around}, {loll}, {loll around},
      {lounge about}]
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top