ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loaf

L OW1 F   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loaf-, *loaf*
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loaf[N] ขนมปังแถวหนึ่ง, See also: ก้อนขนมปัง, Syn. lump
loaf[N] ศรีษะหรือสมอง
loaf[N] อาหารที่เป็นก้อน
loaf[VI] เดินทอดน่อง, See also: เดินอย่างขี้เกียจและช้าๆ, เดิน, Syn. loll, idle
loaf[VI] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
loaf[VT] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
loaf[SL] หัว, See also: สมอง, Syn. loaf of bread
loafer[N] คนที่ขี้เกียจ, Syn. lazy person, idler
loaf away[PHRV] เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
loaf about[PHRV] เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. loaf around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer,idler

English-Thai: Nontri Dictionary
loaf(n) ขนมปังปอนด์,ชิ้น,ก้อน
loaf(vi) เที่ยวเตร่,เดินเตร่,เดินเล่น,เสเพล,เอ้อระเหย
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink.ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
All this for a loaf of bread?ทั้งหมดนี้ก็เพื่อขนมปังก้อนนี้นะรึ? Aladdin (1992)
Now, I'm gonna go pinch a loaf. When I come back, this is all gone, right?ตอนนี้ฉันจะไปหยิกก้อน เมื่อผมกลับมานี้เป็นสิ่งที่หายไปใช่มั้ย? The Shawshank Redemption (1994)
well, the bulk of it will be about the pimento loaf.ส่วนนึงจะเป็นเรื่องหมูสับอบพริก Never Been Kissed (1999)
5'4" with loafers, I know....หรือเจอบางคนบนเนท และก็พบว่าที่บอกสูง 6 ฟุตหนะจริงๆแล้ว-- Valentine (2001)
and one loaf of bread for each of your workers.ไปขน"คาร์โทฟเฟิล"มันฝรั่ง 3 กิโลกรัมนะ และขนมปัง หนึ่งแถวใหญ่มาให้ทุกคนได้กินกัน The Pianist (2002)
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ Mona Lisa Smile (2003)
Meat Loaf definitely got laid at least once.ก็เหมือนกับที่ทุกคนต้องเคยทำ มีทโลฟกินซักครั้งน่ะ Love Actually (2003)
Thought it was meat loaf.นึกว่าพูดเรื่องเนื้ออกนี้ The Amityville Horror (2005)
- A loaf of bread?- ก้อนขนมปัง? Transporter 2 (2005)
There ain't no meat loaf between these buns.แน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้ง The Longest Yard (2005)
Those suits with pedicures and penny loafers. Why would you?แล้วพวกคนในเครื่องแบบขี้โอ่พวกนั้น ทำไมนายบอกเค้าล่ะ? Scan (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loafShe bought a loaf of bread this morning.
loafWhere were you loafing?
loafHe is loafing every day.
loafShe was dismissed for loafing on the job.
loafThis knife is just good for slicing a loaf.
loafI'd like meat loaf.
loafHalf a loaf is better than none. [Proverb]
loafPlease slice a loaf of bread for me.
loafI like to bake bread and give a loaf to my friend Mie.
loafHalf a loaf is better than none.
loafHe will work one day and loaf the next day.
loafHe is busy loafing on the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนมปังปอนด์[N] loaf
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
เที่ยวเตร่[V] loaf, See also: wander, saunter, stroll, loiter
เที่ยวเล่น[V] loaf, See also: stroll, saunter, dawdle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังฝรั่งเศส[n. prop.] (khanompang Farangsēt) EN: French loaf ; baguette ; French stick   FR: baguette [f]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n.] (khanompang køn neung) EN: a piece of bread ; a loaf of bread   FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ขนมปังปอนด์[n. exp.] (khanompang pøn ) EN: loaf   FR: miche de pain
ขนมปังแถว[n. exp.] (khanompang thaēo) EN: long loaf   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAF    L OW1 F
LOAFS    L OW1 F S
LOAFER    L OW1 F ER0
LOAFERS    L OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loaf    (v) lˈouf (l ou1 f)
loafs    (v) lˈoufs (l ou1 f s)
loafed    (v) lˈouft (l ou1 f t)
loafer    (n) lˈoufər (l ou1 f @ r)
loafers    (n) lˈoufəz (l ou1 f @ z)
loafing    (v) lˈoufɪŋ (l ou1 f i ng)
loaf-sugar    (n) lˈouf-ʃugər (l ou1 f - sh u g @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪子[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son, #23,183 [Add to Longdo]
一块面[yī kuài miàn, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] loaf [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laib {n} | Laibe {pl} | Laib Brot {n}; Brotlaib {n} | Brotlaibe {pl}loaf | loaves | loaf of bread | loaves of bred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ブール(P);ボーア[, bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre [Add to Longdo]
ミートローフ[, mi-toro-fu] (n) meat loaf [Add to Longdo]
ルンペン[, runpen] (n,adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[, ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]
枯れ木も山の賑わい[かれきもやまのにぎわい, karekimoyamanonigiwai] (exp) (similar to the saying) half a loaf is better than none (lit [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
食パン[しょくパン, shoku pan] (n) (loaf of) bread; bread in a rectangular shape; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, v. i. [imp. & p. p. {Loafed}; p. pr. & vb. n.
   {Loafing}.] [G. laufen to run, Prov. G. loofen. See {Leap}.]
   To spend time in idleness; to lounge or loiter about. "
   Loafing vagabonds." --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, v. t.
   To spend in idleness; -- with away; as, to loaf time away.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loaf \Loaf\, n.; pl. {Loaves}. [OE. lof, laf, AS. hl[=a]f; akin
   to G. laib, OHG. hleip, Icel. hleifr, Goth. hlaifs, Russ.
   khlieb', Lith. kl["e]pas. Cf. {Lady}, {Lammas}, {Lord}.]
   Any thick lump, mass, or cake; especially, a large regularly
   shaped or molded mass, as of bread, sugar, or cake. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Loaf sugar}, refined sugar that has been formed into a
    conical loaf in a mold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loaf
   n 1: a shaped mass of baked bread that is usually sliced before
      eating [syn: {loaf of bread}, {loaf}]
   2: a quantity of food (other than bread) formed in a particular
     shape; "meat loaf"; "sugar loaf"; "a loaf of cheese"
   v 1: be lazy or idle; "Her son is just bumming around all day"
      [syn: {bum}, {bum around}, {bum about}, {arse around},
      {arse about}, {fuck off}, {loaf}, {frig around}, {waste
      one's time}, {lounge around}, {loll}, {loll around},
      {lounge about}]
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top