ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herculean

HH ER0 K Y UW1 L IY0 AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herculean-, *herculean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herculean[ADJ] ซึ่งต้องใช้กำลังและความพยายามอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส

English-Thai: Nontri Dictionary
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a Herculean effort.นั่นต้องใช้ความพยายามมากละสิ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Valfierno commissions Yves Chaudron, the world's greatest forger, to reproduce the Mona Lisa six times and perfect, an Herculean task only Chaudron could accomplish.Valfierno นายหน้า Yves Chaudron, ปลอมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในการทำซ้ำโมนาลิซ่า หกครั้งและสมบูรณ์แบบ เพียง แต่งานที่ยากมาก Chaudron จะประสบความสำเร็จ The Art of the Steal (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERCULEAN    HH ER0 K Y UW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herculean    (j) hˌɜːʳkjulˈiːən (h @@2 k y u l ii1 @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金剛力[こんごうりき, kongouriki] (n) superhuman (Herculean) strength [Add to Longdo]
剛力;強力[ごうりき, gouriki] (adj-na,n) herculean strength; mountain carrier-guide [Add to Longdo]
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking [Add to Longdo]
仁王力[におうりき, niouriki] (n) Herculean strength [Add to Longdo]
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herculean \Her*cu"le*an\, a. [L. herculeus, fr. Hercules: cf. F.
   hercul['e]en. See {Hercules}.]
   [1913 Webster]
   1. Requiring the strength of Hercules; hence, very great,
    difficult, or dangerous; as, an Herculean task.
    [1913 Webster]
 
   2. Having extraordinary strength or size; as, Herculean
    limbs. "Herculean Samson." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herculean
   adj 1: displaying superhuman strength or power; "herculean
       exertions" [syn: {herculean}, {powerful}]
   2: extremely difficult; requiring the strength of a Hercules; "a
     herculean task"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top