Search result for

enforce

(81 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforce-, *enforce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enforce[VT] ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม, See also: บังคับให้ทำ, Syn. coerce, compel, force
enforce on[PHRV] บังคับให้, See also: บังคับ, Syn. force on
enforcement[N] การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
reenforce(รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู), See also: reenforcement n. reenforceer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement, lawการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commissioner Loeb dedicated his life to law enforcement and to the protection of his community.ผ.บ โล๊บ อุทิศทั้งชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ และชุมชนของท่านเอง The Dark Knight (2008)
You know law enforcement people. You could make a call.คุณรู้จักเจ้าหน้าที่ คุณขอความช่วยเหลือนอกรอบได้ Burn After Reading (2008)
Put every arm of the government, military, law enforcement, Federal, state and local, on high alert.แจ้งหน่วยพิทักษ์กฎหมาย ในระดับสหพันธรัฐท้องถิ่น ให้เตรียมพร้อม The Day the Earth Stood Still (2008)
That's a benefit for the Association of Law Enforcement.นั่นคือผลที่ได้รับจากกรมบังคับใช้คดี Eagles and Angels (2008)
It enforces selective logging. Not more than 1 tree every hectare.เขาบังคับใช้กฎหมายการตัดไม้ ห้ามเกิน 1 ต้นในทุกๆเฮคเตอร์ Home (2009)
The FBI, CIA and Interpol are all seeking the cooperation of worldwide law enforcements.FBI, CIA , ตำรวจสากล ทั้งหมดกำลังประสานเครื่อข่าย ให้ครอบคลุมไปทุกมุมโลก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Larry has every law enforcement agency within 100 miles looking for you, and I have been suspended.ลาร์รี่มีเจ้าหน้าที่ทุกคนในรัศมี 100 ไมล์ ดูคุณสิ,และฉันก็โดนพักงาน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I mean, we can't deploy military personnel in a law enforcement capacity.ผมหมายถึง,เราไม่สามารถใช้ กำลังทหาร ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักกฎหมายได้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
But I have a sworn duty to enforce the Constitution.แต่ฉันได้ให้คำสัตย์ไปแล้ว ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประเทศ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Our law enforcement agenciesกฏหมายระหว่างประเทศของเรา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Law enforcement agencies.หน่วยงานของฉันได้อีก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enforceThe dictator enforced obeisance on the people.
enforceThe government must enforce the law immediately.
enforceThe law was enforced immediately.
enforceThe new law was enforced on the people of the island.
enforceThere is a law against dropping litter but it is rarely enforced.
enforceThe supervisor enforced the rules here in this factory.
enforceThey enforced obedience upon us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้[V] enforce, See also: compel, Syn. บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี), Example: เขาไม่มีเวลาไปให้ปากคำตำรวจจนตำรวจต้องเอ่ยปากลงแส้, Thai definition: ใช้อำนาจบังคับให้ปฏิบัติตาม
บังคับใช้[V] enforce, See also: give force to, Example: กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้, Thai definition: ให้ปฏิบัติตาม, Notes: (กฎหมาย)
การบังคับใช้[N] enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก
หักคอ[V] force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai definition: ถือวิสาสะบังคับเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk bangkhap) EN: enforced ; compulsory   
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkhap chai) EN: enforcement   
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCE    EH0 N F AO1 R S
ENFORCER    EH0 N F AO1 R S ER0
ENFORCES    EH0 N F AO1 R S AH0 Z
ENFORCED    EH0 N F AO1 R S T
ENFORCERS    EH0 N F AO1 R S ER0 Z
ENFORCEMENT    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T
ENFORCEABLE    EH0 N F AO1 R S AH0 B AH0 L
ENFORCEMENTS    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEMENT'S    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEABILITY    EH0 N F AO2 R S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enforce    (v) (i1 n f oo1 s)
enforced    (v) (i1 n f oo1 s t)
enforces    (v) (i1 n f oo1 s i z)
enforceable    (j) (i1 n f oo1 s @ b l)
enforcement    (n) (i1 n f oo1 s m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
貫き通す[つらぬきとおす, tsuranukitoosu] (v5s,vt) to enforce (one's) will; (P) [Add to Longdo]
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P) [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强制[qiáng zhì, ㄑㄧㄤˊ ㄓˋ, / ] enforce; enforcement; forcibly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enforce \En*force"\, v. t. [imp. & p. p. {Enforced}; p. pr. &
   vb. n. {Enforcing}.] [OF. enforcier to strengthen, force, F.
   enforcir; pref. en- (L. in) + F. force. See {Force}.]
   1. To put force upon; to force; to constrain; to compel; as,
    to enforce obedience to commands.
    [1913 Webster]
 
       Inward joy enforced my heart to smile. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or gain by force; to obtain by force; as, to
    enforce a passage. "Enforcing furious way." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To put in motion or action by violence; to drive.
    [1913 Webster]
 
       As swift as stones
       Enforced from the old Assyrian slings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give force to; to strengthen; to invigorate; to urge
    with energy; as, to enforce arguments or requests.
    [1913 Webster]
 
       Enforcing sentiment of the thrust humanity. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in force; to cause to take effect; to give effect
    to; to execute with vigor; as, to enforce the laws.
    [1913 Webster]
 
   6. To urge; to ply hard; to lay much stress upon.
    [1913 Webster]
 
       Enforce him with his envy to the people. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enforce \En*force\, v. i.
   1. To attempt by force. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To prove; to evince. [R.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To strengthen; to grow strong. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enforce \En*force"\, n.
   Force; strength; power. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      A petty enterprise of small enforce.   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enforce
   v 1: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
      everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
      {exempt}, {free}, {relieve}]
   2: compel to behave in a certain way; "Social relations impose
     courtesy" [syn: {enforce}, {impose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top